Autentický vodca sa nehrá na dokonalého

Brené Brown sa v svojej knihe Dare to Lead (Odvaha viesť) o. i. zaoberá tým, ako sa (nielen) lídri bránia tomu, aby niekto zistil, že nie sú dokonalí. Nie je to iba o tom, ktorými talentmi nie sú obdarovaní. Často sú to, naopak, ich najsilnejšie talenty, ktoré sú zodpovedné za to, že ich správanie nie je vnímané pozitívne.

Stáva sa to vtedy, keď fungujeme v slepých miestach našich talentov (blind spots), do ktorých sa dostaneme vtedy, keď to s nimi preháňame. V mojom komentári k textu Brené Brown sa zameriam práve na tieto nástrahy. Pozrime sa teda, akých šestnásť typov „brnení“ si lídri nasadzujú, čím to môže byť spôsobené a ako toto brnenie zhodiť, urobiť sa zraniteľným a vyhnúť sa slepým miestam našich najsilnejších talentov.

Brnenie č. 1 – Snaha o perfektnosť a posilňovanie strachu zo zlyhania

Táto snaha je seba zničujúca, lebo perfektnosť neexistuje. Nikto nie je a ani nemôže byť dokonalý. Ľudia s talentmi Maximalista, Disciplína, Súťaživosť a Konzistentnosť môžu mať tendenciu byť perfektným. V snahe eliminovať preháňanie najsilnejších talentov odporúčam vytvoriť si akési kotvy, ktoré budú včas indikovať nasadzovanie brnenia snahy o perfektnosť. Líder môže napríklad požiadať o úprimnú spätnú väzbu, kedykoľvek sa členom tímu bude zdať, že to so snahou o perfekcionizmus preháňa. Ďalšou kotvou môže byť uvedomenie si nebezpečenstva znižovania návratnosti investícií do zlepšovania, čo hrozí tým viac, čím viac sa snažíme dosiahnuť perfektnosť.

Brnenie č. 2 – Premárňovanie príležitostí na radosť a uznanie

Lídri sa viac sústreďujú na riešenie problémov a kritizovanie problémov ako na oslavovanie čiastkových úspechov a uznanie za dobrú prácu. Je to zrejme aj tým, že chcú udržiavať členov tímu vo vysokom tempe a vyhnúť sa tomu, aby zaspali na vavrínoch. Väčšina ľudí však opúšťa svojich šéfov najmä preto, že pociťujú nedostatok ocenenia za dobre odvedenú prácu. Talenty, ktoré majú tendenciu šetriť chválou sú najmä Rozvážnosť, Velenie a Renovátor. Kotvou, ktorá môže zhodiť tento typ brnenia je slovo vďačnosť. Každý deň sa udeje niečo, za čo môžeme byť vďační. Líder by to mal dať vedieť tým, ktorí sa o to zaslúžili. Tu pomôžu najmä talenty z domény budovania vzťahov ako napr. Pozitívnosť, Harmónia, Prepojenosť a pod.

Brnenie č. 3 – Ochrnutie

Brené Brown tu má pod ochrnutím na mysli rôzne typy návykov, niekedy až závislostí, prostredníctvom ktorých lídri unikajú pred nepríjemným pocitom nedokonalosti, resp. zraniteľnosti. Slepé miesto každého jedného talentu môže viesť k nasadeniu tohto brnenia. Tu by som spomenul talenty, ktoré môžu byť nápomocné pri eliminácii nutkania uniknúť pred pocitmi zlyhávania. Úlohu kotvy môžu v tomto prípade zohrať talenty ako Disciplína, Rozvážnosť, Sústredenosť a Sebavedomie.

Brnenie č. 4 – Propagovanie nesprávnej dichotómie „Rozdrv alebo budeš rozdrvený“

Ľudia, ktorí vyrastali v binárnom svete, kde sú iba dve možnosti – vyhrať alebo prehrať, majú tendenciu vidieť svet takýmto spôsobom aj v svojej pozícii lídra. Prežiť alebo vyhrať však nie je dosť na plnohodnotný život. Všetci potrebujeme niekam patriť a potrebujeme lásku. Ani jedno ani druhé nie je možné bez zraniteľnosti a integrácie. Ako som už naznačil, motiváciou k tomuto brneniu býva najmä výchova a prostredie, ale podnetom môžu byť v prípade ich preexponovania aj talenty Súťaživosť, Výnimočnosť a Sebavedomie. Ako kotva tu môže slúžiť sebapoznanie, t.j. uvedomenie si svojich silných i slabých stránok. Toto je konštruktívnejšie videnie binárneho sveta. Keď si líder vybuduje tím pozostávajúci z charakterných ľudí, nemusí sa báť, že jeho slabé stránky budú zneužité. Naopak, môže sa spoľahnúť, že tam, kde nie je obdarený potrebným talentom, potiahne káru niekto iný.

Brnenie č. 5 – Byť vševedkom a mať vždy pravdu

Žiaľ, príliš veľa lídrov si myslí, že sa od nich očakáva, že budú vedieť všetko. Sú dokonca aj také firemné kultúry, kde nie je prípustné, aby juniori prezentovali na poradách svoje názory. V extrémnych prípadoch sa dokonca za juniorov považujú aj ľudia s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí sú v danom podniku iba krátko. Slepé miesta talentov Velenie a Sebavedomie môžu lídrov viesť k nasedeniu tohto brnenia. Najlepšou kotvou je talent Learner, ktorý čím viac vie, tým chce vedieť viac. Ďalšou kotvou je nahradiť snahu mať pravdu snahou urobiť veci správne.

Brnenie č. 6 – Schovávanie sa za cynizmus

Cynizmus a sarkazmus sú formy správania, ktoré dokážu urobiť poriadnu paseku zvlášť v globálnom prostredí, kde kultúrne a jazykové problémy môžu takejto komunikácii pridať toxickú príchuť. Slepé miesta talentov Velenie a Renovátor síce môžu prispievať k nasadzovaniu tohto typu brnenia, ale oveľa častejšou príčinou bude nedostatok charakteru lídra. Tu by som navrhoval kotvu „Radikálna úprimnosť“ podľa rovnomennej knihy od Kim Scott. Je paradoxné, že lídri s týmto brnením nemajú problém zraniť človeka, ale nenaberú odvahu povedať mu priamo, čo sa im na ňom nepáči. Ľudia s talentmi v doméne budovania vzťahov by mali byť tí, ktorí sa ozvú, keď líder použije cynizmus alebo sarkazmus.

Brnenie č. 7 – Používanie kritiky na sebaobranu

Lídri by sa mali vyhnúť kritike iných, pokiaľ si to v danej aréne neskúsili sami. Obranná kritika máva dve formy. Jednou je nostalgia a druhou neviditeľná armáda. Nostalgia je odporcom zmien (toto nie to, ako tu veci robíme my). Neviditeľná armáda znamená používania zámena my, keď vlastne líder vyjadruje iba svoju mienku. Talenty Súvislosti, Konzistentnosť a Disciplína sa môžu dostať do nostalgickej polohy, kým k neviditeľnej armáde môžu inklinovať talenty Prepojenosť a Harmónia. Najlepšou kotvou pre lídra je otázka, ako prispel k riešeniu daného problému on. Lídrovi by malo záležať na tom, aby jeho pridaná hodnota vždy jasne prevažovala nad kritizovaním členov tímu.

Brnenie č. 8 – Používanie sily

Použitie sily ako také nie je problémom. Martin L. King definoval silu ako schopnosť dosiahnuť zámer a spôsobiť zmenu. Ide teda o to, čo chce líder silou dosiahnuť a najmä to, ako silu používa. Ak silu využíva na to, aby utláčal väčšinu v prospech menšiny, je to problém. Najhorší lídri bývajú tí, ktorí vyrastali medzi utláčanými a v pozícii lídra oplácajú svoje krivdy ešte väčším útlakom. Pôvod takéhoto brnenia treba opäť hľadať skôr v charaktere lídra. Ako kotva môže poslúžiť talent Harmónia, ktorý má snahu nájsť oblasti, na ktorých sa všetci zhodnú. Talent Jedinečnosť vie odhadnúť to, čo ľudia vedia robiť najlepšie a v takejto role by im mal líder umožniť robiť veci tak, ako im to vyhovuje.

Brnenie č. 9 – Snaha o uplatnenie

Do tejto pozície sa dostávajú predovšetkým lídri, ktorí sa dostatočne nepoznajú. Nevedia, čo sú ich silné stránky a snažia sa strkať nos všade, aby sa dočkali uznania a dopriali si pocit dôležitosti. Slepé miesta Strategického talentu a talentu Výnimočnosť môžu viesť k takémuto správaniu lídra. Najlepšou kotvou pre takéhoto lídra je investícia do spoznania svojich vlastných talentov a talentov členov tímu. Takéto poznanie umožní lídrovi rozdeliť roly v tíme tak, aby každý člen tímu dostal príležitosť robiť čo najčastejšie to, čo vie robiť najlepšie.

Brnenie č. 10 – Vedenie neprimerane zamerané na dodržiavanie predpisov a kontrolu

Toto brnenie sa obmedzuje na zadávanie úloh a neustálu kontrolu, či ľudia robia to, čo líder chce a tak, ako to chce. Takéto vedenie zabíja angažovanosť a kreativitu. Líder často posúva zodpovednosť na ľudí pod sebou, ale nedáva im dostatok právomocí, čo je zaručený recept na neúspech. Slepé miesta talentov Konzistentnosť, Disciplína a Velenie sa môžu podpísať pod takýto druh správania lídrov. Ideálnou kotvou, ktorá nedovolí nasadiť toto brnenie, je slovo „prečo“. Keď členovia tímu vedia, čo je konečným, resp. vyšším zmyslom ich práce a líder deleguje dostatok právomocí na výkon tejto práce, výsledok býva obyčajne lepší ako jeho najsmelšie očakávania.

Brnenie č. 11 – Strach a neistota premenené na zbraň

Toto je typické brnenie pre autoritárskych a populistických lídrov, ktorí najprv vytvoria atmosféru strachu a neistoty, aby mohli nielen členov tímu manipulovať prísľubmi jednoduchých, ale nereálnych riešení. Ak Vám toto brnenie pripomína politiku, tak sa nemýlite, avšak takéto správanie lídrov nájdeme aj vo firmách. Slepé miesta talentov Velenie, Sebavedomie a Výnimočnosť sú vítanou výstužou pre tento typ brnenia. Najlepšou kotvou preto, aby sme zabránili nasadeniu tohto druhu brnenia je opäť „Radikálna úprimnosť“. Treba si uvedomiť, že v tejto súvislosti ide o situácie, keď strach a neistota majú racionálny základ. Typickým príkladom môžu byť obavy pri fúziách a akvizíciách.

Brnenie č. 12 – Odmeňovanie vyčerpanosti ako statusový symbol a spájanie produktivity s vlastnou hodnotou

Toto brnenie má za následok mnoho chorôb dnešných lídrov. Keď lídri nedokážu zvyšovať produktivitu „smart“ spôsobom, doháňajú to nielen svojou drinou, ale vyžadujú takýto spôsob práce aj od iných. Výsledkom je nielen ich zlý zdravotný stav, ale aj zbankrotované firmy a rozvrátené rodiny. Slepé miesto talentu Pracant predstavuje nebezpečenstvo toho, že líder podľahne ilúzii, že iba tvrdá drina je zárukou úspechu. Je evidentné, že nastupujúce generácie tomuto „biznis modelu“ nefandia. Kotvou sú slová ako odpočinok, hra, regenerácia síl a pod. Páči sa mi názor, že pojem vyváženosť práce a života je nezmysel. Veď v práci by sme mali tiež žiť, či nie?

Brnenie č. 13 – Tolerovanie diskriminácie, neschopnosť vnímania iných názorov a kultúra „zapadnúť“ (fitting-in)

Kultúra „zapadnúť“ potláča vlastnú identitu ľudí. Aj keď ľudia potrebujú patriť k niekomu, nesmie to byť za cenu potláčania vlastnej autenticity, slobody a pod. Kotvou, ktorá zabráni tomuto brneniu je môj obľúbený citát od Roberta Zenda: „Ľudia majú iba jednu spoločnú vlastnosť, každý je iný.“ Keď sa k tomu pridá znalosť talentových profilov ľudí a schopnosť oceniť ich inakosť a jedinečnosť, kultúra „zapadnúť“ nadobudne pozitívne dimenzie, t.j. ako sa talenty jednotlivcov môžu optimálne dopĺňať.

Brnenie č. 14 – Zbieranie medailí

Snaha o získanie ocenení za dobrú prácu na začiatku kariéry môže byť prínosom, najmä ak je motivovaná zdravou snahou a nie perfekcionizmom. Akonáhle sa však dostaneme do pozície lídra, takáto snaha sa môže stať kontraproduktívnou. Ako kotvu odporúčam to, čo M. Goldsmith spomína v svojej knihe What Got You Here Won’t Get You There (Čo ťa priviedlo sem ťa nedovedie tam). Ak ste lídrom, je čas, aby ste metále dávali iným. Slepé miesta talentov Výnimočnosť a Súťaživosť môžu stáť v ceste úsiliu zamerať pozornosť na iných. Naopak, talenty ako Rozvíjač , Včleňovač a Prepojenosť sú pre lídra dobrým predpokladom toho, že si takéto brnenie nasadzovať nebude.

Brnenie č. 15 – Kľučkovanie a vyhýbanie sa

Kľučkovanie je metafora pre energiu, ktorú líder vynakladá na to, aby sa vyhol zraniteľnosti. Môže ísť o konflikt, nepohodlie, konfrontáciu alebo potenciálne zahanbenie, bolesť alebo kritiku. Slepé miesta talentov Prispôsobivosť, Harmónia, Organizátor a Prepojenosť môžu byť dôvodom nasadzovania tohto brnenia. Aj tu sa ponúka ako najlepšia kotva „Radikálna úprimnosť“, ktorú vedia podporiť talenty ako Viera, Disciplína, Velenie, Empatia, Rozvíjač a i.

Brnenie č. 16 – Vedenie vychádzajúce z ublíženia

Ak človeku niekto v minulosti ubližoval, existuje nebezpečenstvo, že si takéto ubližovanie bude kompenzovať, keď sa dostane do pozície lídra. Typickým príkladom bývala „šikana“ počas povinnej vojenskej služby. Výskumy hovoria o tom, že najčastejším dôvodom nasadzovania si tohto brnenia je nedostatok uznania od najbližšej rodiny, predovšetkým rodičov. Takéto brnenie má za následok to, že líder ubližuje členom tímu, čo má za následok pokles dôvery. Nasadenie tohto brnenia môžu podporiť slepé miesta talentov Velenie, Súťaživosť a Renovátor. Kotvou je schopnosť identifikovať pôvod ublíženia, ktorým líder trpí a uvedomenie si slepých miest, ktoré môžu spôsobiť to, že líder presunie bolesť tam, kam nepatrí.

Univerzálnym dôvodom, prečo si lídri, a nie len oni, nasadzujú brnenie, je strach z obviňovania za zlyhanie a zo zahanbenia. Keď lídri poznajú seba, predovšetkým slepé miesta svojich najsilnejších talentov a keď poznajú talenty členov tímu, vytvárajú predpoklady k tomu, aby každý v tíme, vrátane lídra, dostal takú rolu, kde sa šanca na zlyhanie do značnej miery eliminuje. Keď sa k tomu pridá „Radikálna úprimnosť“, potreba nasadzovania brnenia sa oslabí ešte viac.

V budúcom čísle sa pozrieme na to, aké zručnosti budeme musieť rozvíjať v tomto storočí exponenciálnych zmien a ako tieto zručnosti môžu podporiť naše talenty.

Ivan Košalko

Ivan Košalko inšpiruje ľudí, rozvíja ich profesionálny potenciál a spolu s nimi nachádza ten najlepší spôsob, ako pracovať a žiť.

 1,465 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.