HR Gold 2010: dvanásty ročník súťaže

HR Gold v roku 2010

V tomto roku sme už po dvanásty krát ocenili projekty najlepších HR manažérov, špecialistov a zároveň aj osobnosť personálneho manažmentu, za mimoriadne, cenné, prínosné výsledky, ktoré sú inšpirujúce aj pre ostatných. Napĺňame tak poslanie ceny HR Gold – učíme sa od najlepších.

Pravidelné oceňovanie najlepších projektov a osobností sme začali už v roku 1997 ako spoločnú iniciatívu Združenia pre rozvoj a riadenie ľudských zdrojov a vzdelávacej spoločnosti Ibis partner Slovakia, s.r.o. Pri začiatkoch sa osobne angažoval aj Ján Podstrelenec, vtedajší prezident Združenia.

Už vtedy sme sa dohodli, že našim spoločným cieľom je vyhľadávať najlepšie praktiky a vzory personálneho manažmentu na Slovensku, rozpoznať medzi nimi tie najcennejšie a sprostredkovať ich celej profesionálnej societe. Túto základnú hodnotovú orientáciu ceny HR Gold udržujeme doteraz.

Súťaž rozširujúca poznanie

Pre laureátov Ceny je iste najcennejšie byť ocenený a vyhlásený na konferencii za potlesku a uznania všetkých kolegov, ale v cene HR Gold si kladieme aj ďalšie ciele. Ide nám predovšetkým o rozširovanie nasledovaniahodných vzorov, úspešných praktík, prínosných postupov a príkladných počinov do veľkej rodiny profesionálov personálneho manažmentu na Slovensku.

Preto súťaž organizujeme v dvoch kategóriách. Jedna je pre personálne projekty – tu vyhľadávame efektívne a úspešné praktiky a postupy v personálnom manažmente. Druhá súťažná kategória je pre mimoriadne osobnosti personálneho manažmentu: v nej vyhľadávame inšpirujúce osobnosti, ktorých prístupy, osobité metódy, formy a iniciatívy v riadení a rozvoji ľudí, ich nový pohľad na realitu a osobnú hodnotovú orientáciu môžu byť príkladmi pre ostatných.

Súťažou HR Gold prinášame dvojakú inšpiráciu: kam treba ísť a akými krokmi sa tam dá dostať. Práve tomu je určený Jarný seminár HR Gold, na ktorom vystupujú laureáti posledného ročníka a poskytnú svoje know-how a podelia sa o svoje skúsenosti so všetkými, ktorí na toto stretnutie prídu. Je to výnimočná príležitosť vidieť, počuť a pýtať sa „ako to robia tí najlepší“.

Preto sa už tešíme na jar budúceho roka, keď sa s laureátmi 2010 stretneme opäť. Pri vyhlasovaní výsledkov ocenenie dostávali, na jar budú dávať – veríme, že prezradia tajomstvo svojho úspechu a spôsoby, ako ho dosiahli.

TREND-konferencia

Od desiateho výročia ceny HR Gold v roku 2008 sme naštartovali sériu zmien – zmenilo sa meno súťaže, cenou je krásne výtvarné dielo, kombinácia skla a mramoru, zmenil sa diplom aj spôsob odovzdávania na konferencii Združenia. Na Jarný seminár sme začali prizývať aj víťaza súťaže HR Oscar, čím sa náš jarný seminár stáva platformou na prezentáciu toho najlepšieho, čo sa v personálnom manažmente na Slovensku ocenilo.

Dôležitá zmena nastala aj v tomto roku, pretože konferencia Združenia sa stala TREND konferenciou. Veríme, že týmto získala na kvalite a statuse nielen konferencia, ale aj odovzdávanie Ceny. To prebieha v prvý deň konferencie ako zlatý klinec programu. Nielen preto, že zlato je v mene súťaže, ale hlavne preto, že ide o vyvrcholenie profesionálneho snaženia v rámci projektov a osobností v oblasti práce s ľuďmi na Slovensku práve v rámci TREND konferencie.

V lete sa zbierajú návrhy

Prvou fázou súťaže je samozrejme akvizícia súťažných návrhov, ktorá prebieha už od leta. V podnikoch a organizáciách vzniká množstvo pozitívnych a cenných výsledkov a ich autori sa snažia, aby boli pre podnik maximálne prínosné a užitočné. Mnohí ani nerozmýšľajú o tom, že ich výsledok je vhodný do súťaže. Iní o tom aj uvažujú, ale nie sú si istí, nakoľko pokročilý je ich postup a nakoľko zaujímavé výsledky dosiahli a s prihláškou váhajú.

Preto našou úlohou je nielen propagovať možnosť ísť do súťaže, ale aj cielene vyhľadávať cenné výsledky, o ktorých sa naše tykadlá dozvedeli – či už Združenie alebo ibis partner. Ale prevažná väčšina súťažiacich posledného ročníka sa prihlásili sami a iba niektorých sme kontaktovali my, vediac o ich zaujímavom a navyše úspešnom projekte.

Kandidáti na ocenenie

Tak sa nám postupne nazbieralo 11 súťažných návrhov v kategórii personálnych projektov a 3 súťažné návrhy v kategórii osobností personálneho manažmentu.

Zaujímavá bola variabilita súťažných projektov – boli z rôznych oblastí personálnej práce a dokumentovali, ako rôzne sa riadenie a rozvoj ľudí môže podieľať na plnení strategických cieľov firmy.

Tak sme zaznamenali súťažný návrh výchovy vlastných mladých odborníkov cez spoluprácu so strednou školou, projekt zvyšovania výkonnosti podniku špecifickými personálnymi nástrojmi, projekt systému odmeňovania zameraného na výkonnosť vo veľkej organizácii, projekt aktivizácie zamestnancov cez zavedenie projektového riadenia, projekt unikátneho riešenia systému benefitov aj pre pracovníkov personálneho lízingu, ale aj projekt etického prepustenia zamestnancov pri ukončení činnosti podniku, a ďalšie zaujímavé a cenné projekty.

Teší nás záujem súťažiacich, lebo je to príznakom nielen dobrého mena súťaže HR Gold, ale aj zvyšujúcej sa kvality a kreativity manažérov a špecialistov v oblasti riadenia a rozvoja ľudí na Slovensku a tiež o ich ochote podeliť sa so svojimi úspechmi a skúsenosťami aj s ostatnými kolegami a tak naplniť poslanie našej súťaže.

Odborná porota 2010

Každoročne je veľmi dôležité zloženie odbornej poroty – sú v nej zastúpení víťazi súťaže z predchádzajúcich ročníkov, so zámerom, nech najlepších hodnotia tí najlepší.

Preto sme za predsedkyňu poroty navrhli laureátku súťaže HR Gold z roku 2009 v kategórii osobností personálneho manažmentu, pani Ing. Evu Gollvitzerovú zo spoločnosti Hay Group. Ďalšími členmi boli Ing. Renáta Pukanová zo Slovak Telekomu, a.s., laureátka HR Gold za projekt v roku 2009, ďalej Ing. Petr Milan, personálny manažér Leaf Slovakia, s.r.o. a zástupcovia organizátorov súťaže, PhDr. Anna Hudáková, prezidentka Združenia pre riadenia a rozvoj ľudských zdrojov a Doc. Ing. Ivan Burger, PhD, riaditeľ vzdelávacej spoločnosti ibis partner Slovakia, s.r.o.

Trinásť súťažných návrhov nie je možné posúdiť na krátkom posedení a tak odborná porota rokovala vyše osem hodín. Potrebovali sme nielen ohodnotiť samotné výsledky projektov, ale zvážiť aj to, aby Jarný seminár, kde sa víťazné projekty budú prezentovať, bol pre účastníkov zaujímavý a pestrý. Nakoniec po dlhšej diskusii v porote sme spoločne „vydestilovali“ tri naozaj cenné a príkladné projekty, ktoré predstavujú skutočné „Best Practices“, príklady hodné nasledovania.

Podobne sme zvažovali výber osobnosti personálneho manažmentu 2010 a nakoniec sme sa dohodli na kandidátovi, ktorý vedie úspešnú, dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť a uplatňuje naozaj netradičné a veľmi úspešné metódy v riadení a rozvoji ľudí.

Tak už po druhý rok za sebou cenu HR Gold v kategórii osobností získal človek, ktorý nie je personalistom, ale ktorý dosiahol výnimočné podnikové výsledky prostredníctvom personálneho manažmentu – konkrétne v T-Systems Slovakia, s.r.o. v Košiciach. Samozrejme s tímom spolupracovníkov vrátane personálneho úseku, ale ocenili sme jeho jasnú orientáciu na budovanie ľudských zdrojov podniku a na vytváranie interných aj externých podmienok na to, aby najcennejší ľudia do podniku prišli, boli tam stabilní, produkovali hodnoty a tak spoločne s manažmentom vytvárali dynamicky rastúci podnik.

Iba sa potvrdilo to, čo sme ocenili už v roku 2008, keď tím z tejto spoločnosti získal cenu HR Gold za projekt IT- Academy – už vtedy sme videli, že vedenie firmy vytvára v tejto spoločnosti pre personálny rozvoj naozaj nadštandardné podmienky.

Odovzdávanie cien na TREND konferencii

V rámci programu TREND konferencie Združenia je zlatým klincom programu už tradične vyhlasovanie víťazov ceny HR Gold a odovzdanie cien laureátom. Po krátkom úvode sme odovzdali slovo predsedkyni poroty, ktorá víťazov nielen uviedla, ale aj priblížila pohľad poroty na ocenené výsledky.

Do siene slávy profesionálnej ceny HR Gold sme v dvanástom ročníku privítali:

  • v kategórii osobností personálneho manažmentu RNDr. Jozefa Ondáša, MBA, z T-Systems Slovakia, s.r.o. za výnimočný prístup a mimoriadne výsledky pri budovaní spoločnosti s využitím inovatívnych nástrojov na získavanie a rozvoj ľudí a za iniciovanie spoločnej regionálnej podpory rozvoja kvalifikovanej pracovnej sily v rámci východného Slovenska
  • v kategórii personálnych projektov Ing. Veroniku Bačíkovú a kol. zo spoločnosti VSE, a.s. za projekt Spolupráca so strednými školami s cieľom prípravy budúcich zamestnancov pre oblasť sietí, ktorý porota ocenila za inovatívny a inšpiratívny prístup k riešeniu problému získavania, prípravy a motivácie absolventov stredných škôl pre potreby priemyslu ako i za podporu praktickej výučby a technického vybavenia školských zariadení
  • v tej istej kategórii Ing. Jelu Hamajovú a kol. zo spoločnosti TRENS, a.s. za projekt Podpora výkonnosti podniku prostredníctvom HR nástrojov – cesta k strategickému partnerstvu HR úseku s vedením podniku, ktorý porota ocenila za efektívne nasadenie nástrojov HR manažmentu pri rozvoji ekonomickej výkonnosti podnikovej štruktúry a za dosiahnutie biznis-partnerstva v rámci podnikového manažérskeho tímu
  • tiež v kategórii personálnych projektov Ing. Máriu Sutorčíkovú a kol. z Molex Slovakia, a.s. za projekt Unikátne uzatváranie prevádzky na Molex spôsob, ktorý porota ocenila za vysoko profesionálny, etický a hodnotovo orientovaný prístup k riešeniu závažného rozhodnutia materskej spoločnosti uzavrieť prevádzku výroby prostredníctvom cieleného personálneho projektu.

Projekty sú oceňované bez poradia a tu sme ich preto uviedli v abecednom poradí mien vedúcich súťažných tímov. Fotozábery z odovzdávania sú na stránke www.hrgold.sk v oddieli Laureáti.

Pri vyhlasovaní výsledkov každý súťažiaci dostal slovo, aby sa krátko vyjadril nielen k cieľu súťažného návrhu, ale aj aby účastníkom konferencie priblížil vzťah svojho tímu a seba k dosiahnutým výsledkom a tiež svoje pocity vo chvíli odovzdávania.

Atmosféra pri odovzdávaní bola naozaj emocionálna, úprimná a prajná. Bol to posledný bod popoludňajšieho programu toho dňa konferencie, ale únava zo všetkých zrazu opadla. Vytvorila sa atmosféra vzájomnosti, podpory a „držania palcov“ víťazom Ceny. Všetci sme precítili hrdosť na to, čo všetko možno dosiahnuť na poli personálneho manažmentu v našich podmienkach.

My dvaja za seba, ale aj za naše organizácie môžeme dnes povedať, že cena HR Gold presne napĺňa to poslanie, ktoré sme si vytýčili a stáva sa prestížnou cenou profesionálov v oblasti práce s ľuďmi.

Kto sa skrýva za Cenou?

Napredovanie profilu ceny HR Gold a jej významu si vyžiadalo aj zmeny v riadení a organizovaní ceny. Vymenovali sme nový schopný programový a realizačný tím, ktorý akceleruje cenu HR Gold moderným smerom. Ide nám o spojenie ducha vzájomnosti v HR profesionálnej societe s jasnou orientáciou na biznis-ciele podnikov a organizácií, o spojenie racionálnej a emocionálnej roviny.

Vytvorili sme spoločný tím zameraný na formovanie čŕt Ceny a súčasne na praktické realizačné kroky. Tím od jari 2010 pracoval v zložení: Anna Hudáková, prezidentka Združenia, Renata Gondová, členka predstavenstva Združenia, Ivan Burger, riaditeľ ibis parter, Helena Reháková, konzultantka ibis partner a Andrea Gondová, asistentka Združenia.

V tomto tíme budeme aj v ďalších rokoch vyhľadávať osobnosti a projekty a tie sprostredkúvať v rámci TREND konferencie a Jarného seminára HR Gold všetkým, ktorí sa chcú učiť od najlepších.

Kedy uvidíme víťazov „naživo“?

Slávnostné vyhlásenie víťazov za rok 2010 je za nami. Najbližšie sa s ocenenými uvidíme na Jarnom seminári HR Gold 2011, kde každý z nich dostane priestor na prezentáciu svojich výsledkov, postupov a nástrojov, ktoré k nim viedli, prístupov, ktoré zvolili a bude tu samozrejme priestor na otázky, diskusie aj na osobné stretnutie s ocenenými.

Osobnosť personálneho manažmentu 2010 Jozef Ondáš (v novembri 2010 vyhlásený aj za Manažéra roka 2010) nám vyrozpráva svoj osobný príbeh, ktorý ho doviedol od matematiky cez riadenie viacerých spoločností aj v zahraničí až po jeho najdlhšiu kariérovú zastávku v T-Systems Slovakia, s.r.o., kde so svojimi spolupracovníkmi vybudoval prostredie prajné vyhľadávaniu, získavaniu, rozvoju a stabilizácii ľudí v odvetví, kde je to skutočnou výzvou.

Veronika Bačíková s kolektívom z VSE, a.s. nám ukážu, ako si pripravovať, vyberať a vychovávať nových spolupracovníkov v intenzívnej spolupráci so strednou školou. Jela Hamajová s kolektívom z TRENS, a.s. nám prezradia, ako sa stať biznis-partnerom vedeniu spoločnosti cez podnikateľský prístup k hlavným výzvam personálneho úseku a Mária Sutorčíková s kolektívom z pôvodného Molexu Slovakia, a.s. sa s nami podelí o riešenia, prístupy a hodnotovú orientáciu pri úlohe pre personálny úsek asi najťažšej – ako so cťou a eticky uvoľniť zamestnancov podniku, ktorý v danej lokalite končí svoju činnosť. Na seminár opäť prizveme aj víťaza súťaže HR Oscar, ktorý iste obohatí toto stretnutie s najlepšími.

Jarný seminár HR Gold 2011 tak bude prehliadkou víťazných praktík HR manažmentu a dobrou príležitosťou poučiť sa z toho, čo iní skúsili, zrealizovali a dnes môžu reportovať o svojich výsledkoch.

Tešíme sa na spoločné stretnutie, termín a miesto dáme včas vedieť.

Anna Hudáková, prezidentka Združenia pre rozvoj a riadenie ľudských zdrojov
Ivan Burger, riaditeľ spoločnosti ibis partner Slovakia, s.r.o.

 5,155 total views,  5 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.