Budovanie kultúry silných stránok

V mojej praxi sa často stretávam s tým, že manažéri preceňujú angažovanosť svojich zamestnancov. Pre tých manažérov, ktorým záleží na angažovanosti svojich tímov, mám dobrú správu: 67% zamestnancov, ktorí hovoria, že ich manažér sa zameriava na ich silné stránky, je angažovaných. To je obrovský rozdiel oproti priemernej angažovanosti 13% podľa posledného globálneho prieskumu firmy Gallup.

Rozsiahly výskum firmy Gallup, ktorý zahŕňal takmer 50 tis. organizačných jednotiek v 22 korporáciách s 1,2 mil. zamestnancov v 45 krajinách preukázal, že sústredenie sa na silné stránky zamestnancov prinieslo nasledovné hmatateľné výsledky zlepšovania výkonnosti vo všetkých monitorovaných oblastiach v 90% skúmaných skupín.

 • Zvýšenie predaja – 10 až 19%
 • Zvýšenie ziskovosti – 14 až 29%
 • Zlepšenie komunikácie so zákazníkmi – 3 až 7%
 • Zníženie fluktuácie – 6 až 16% (firmy s nízkou fluktuáciou)
 • Zníženie fluktuácie – 26 až 72% (firmy s vysokou fluktuáciou)
 • Zvýšenie angažovanosti zamestnancov – 9 až 15%
 • Zníženie počtu úrazov – 22 až 59%

Globálna úroveň angažovanosti je podľa metodiky Gallupu 13%, na Slovensku je to dokonca iba 11%.

Ak sa manažéri nezaujímajú o  silné stránky svojich podriadených, pravdepodobnosť, že takíto zamestnanci budú angažovaní, je iba 1% a o vysokej výkonnosti firiem s takouto úrovňou angažovanosti môžeme iba snívať. Mnohí vrcholoví manažéri radi opakujú okrídlenú frázu, že ľudia sú ich najdôležitejšie aktíva. Keby sa však chovali k využívaniu potenciálu svojich strojov a zariadení tak, ako sa chovajú k využívaniu ľudského potenciálu, celý svet by už dávno zbankrotoval. Samozrejme, česť výnimkám. Štatistiky hovoria jasnou rečou. Globálna úroveň angažovanosti je podľa metodiky Gallupu 13%, na Slovensku je to dokonca iba 11%. Mnohým čitateľom sa bude zdať toto číslo príliš nízke, závisí to však od použitého modelu.

Čo treba urobiť preto, aby firmy dosiahli vyššie uvedené zlepšenia? Odporúčanie je zrejmé – vytvoriť kultúru založenú na silných stránkach. Ľahko povedané, ťažšie vykonateľné. Každá firma totiž už nejakú kultúru vytvorenú má, pričom nezáleží, či sa ju vedenie firmy snaží aktívne ovplyvňovať, či ju má popísanú alebo si žije svojím vlastným životom, keď vedenie na firemnú kultúru nedbá. Tvoriť novú kultúru znamená, že je potrebné riadiť zmenu a tak treba aj k takejto iniciatíve pristupovať. Osvedčeným modelom riadenia zmeny je 8 krokov podľa Johna Kottera, o ktorých sa tu rozpisovať nebudem, ale je kriticky dôležité, aby boli rešpektované pri krokoch, ktoré popisujem nižšie.

Úloha vedenia

Ako každá dôležitá iniciatíva, aj budovanie kultúry sa musí začať od vedenia organizácie. Úlohou vedenia je ukázať zamestnancom celkový význam zamerania sa na využívanie a rozvoj silných stránok. Nejde tu zďaleka iba o prínosy pre firmu. Zamestnanci, ktorí majú možnosť rozvíjať svoje silné stránky žijú šťastnejší a hodnotnejší život, sú menej stresovaní, majú viac energie a sú v práci spokojnejší. Dobrí lídri pomáhajú svojim zamestnancom pochopiť, ako im ich silné stránky môžu prispieť k tomu, aby robili svoju prácu lepšie a čo znamenajú v kontexte procesov v priereze celého hodnotového reťazca. Vedia identifikovať prepojenia medzi silnými stránkami (konkurenčnou výhodou) firmy, tímov a jednotlivcov. Silné stránky sa stávajú stredobodom firemnej komunikácie a oceňovania zamestnancov. Vedenie firmy si musí uvedomiť, že budovanie akejkoľvek kultúry je beh na dlhé trate, kultúru založenú na silných stránkach nevynímajúc.

Úloha manažérov

Manažéri hrajú kľúčovú úlohu pri využívaní talentov svojich podriadených. Sú akýmsi mostom spájajúcim koncept založený na silných stránkach s reálnym životom. Tak ako platí, že neexistujú zlé tímy a zlí sú len vodcovia, manažéri na všetkých úrovniach sú tí, ktorí tvoria kultúru založenú na silných stránkach a začať musia od seba, t. j. musia porozumieť tomu, ako fungujú ich vlastné silné stránky. Až potom môžu pristúpiť k tomu, aby mohli viesť svojich ľudí labyrintom synergií, ktoré vytvárajú silné stránky v každom z nás. Jedna z najdôležitejších úloh každého manažéra je organizovať prácu svojho tímu tak, aby sa silné stránky jednotlivých členov tímu navzájom dopĺňali a podporovali. Silné stránky môžu pôsobiť veľmi motivačne, keď manažéri umožnia ich rozvoj cieleným vzdelávaním a tréningami v rámci prípravy na nové špecifické projekty. Zaujímavou výzvou pre manažérov je nájsť optimálny spôsob ocenenia prínosov každého zamestnanca. Talentový profil totiž určuje, aký spôsob ocenenia, resp. uznania pôsobí na človeka motivačne a ktorý spôsob sa minie účinkom.

Vnútrofiremná komunikácia

Dosiahnuť, aby všetci zamestnanci porozumeli kontextu kultúry založenej na silných stránkach vôbec nie je jednoduché. Treba si uvedomiť, že väčšina ľudí vyrastala a žila v prostredí, kde sa pozornosť venovala predovšetkým odstraňovaniu slabín. Preto treba venovať veľmi veľa energie tomu, aby ľudia uverili, že to vedenie a manažéri s obratom o 180 stupňov myslia naozaj vážne. Silné stránky musia byť preto v každodennom menu vnútrofiremnej komunikácie. Jednou z možností, ako dosiahnuť takýto stav, je poskytovanie spätnej väzby, či už od manažéra alebo ešte lepšie od kolegov. Môže ísť nielen o ocenenie využitia nejakej silnej stánky, ale i o konštruktívnu kritiku a povzbudenie, keď niekto nevyužíva svoj potenciál. Dnes je na to dokonca k dispozícii aj internetová platforma a aplikácia, ktoré umožňujú doslova sledovať pulz vnútrofiremnej komunikácie v reálnom čase. Najdôležitejším prvkom vnútrofiremnej komunikácie sú skutočné príbehy nezabudnuteľných úspechov, zlepšení, riešení problémov, ale i zlepšenia vzťahov, ktorých zdieľanie postupne významným spôsobom formuje firemnú kultúru.

Budovanie kultúry koučovania silných stránok

Iniciatíva budovania kultúry silných stránok sa vžije vtedy, keď sa zamestnanci prestanú zaujímať iba o svoje silné stránky a vytvoria komunity silných stránok, v ktorých sa filozofia silných stránok stane prirodzenou a základnou súčasťou toho, ako sa pracuje každý deň. Silné stránky sa stávajú akýmsi lepidlom medzi členmi týchto skupín a dobrí manažéri koučujú tímy tak, aby dokázali využívať synergie silných stránok jednotlivých členov. Takýmto spôsobom sa silné stránky dostávajú do DNA firmy, čo umožňuje tvoriť optimálne tímy, ktorých výkonnosť a efektivita dosahuje výnimočné parametre. Aj tu už existuje softvérová podpora, ktorá umožňuje zostavovať tímy pre konkrétne projekty pri zohľadnení nielen silných stránok, ale i hodnotového nastavenia, skúseností s daným typom projektov, nadšenia pre daný typ práce, disponibilného času a nákladov (ceny práce). V procese budovania komunít silných stránok sa rýchlo vyprofilujú jednotlivci, ktorí sa nadchnú pre prácu so silnými stránkami. Takýchto ľudí treba poveriť koučovaním kolegov, aby sa mohli stať naozajstnými šampiónmi, ktorí pomôžu pochopiť princípy využívania silných stránok a možnosti ich využitia čo najväčšiemu počtu ľudí.

Prečo sú kouči rozdielovými hráčmi

Kouči silných stránok (môžu byť aj interní) zvyšujú výkonnosť firiem tým, že pomáhajú naplno využívať potenciál jednotlivcov a tímov. Kouči udržujú plameň entuziazmu dostatočne silný, aby počiatočné nadšenie z novej iniciatívy rýchlo nevyprchalo. Kouči sú zvlášť užitoční v čase zmien, keď navigujú jednotlivcov tak, aby sa k zmene postavili z tej správnej strany. Hlavným poslaním koučov je:

 • Viesť ľudí k využitiu ich maximálneho potenciálu. Najprv pomôžu ľuďom spoznať svoj talentový profil a porozumieť, ako fungujú rôzne synergie talentov/silných stránok. Potom sa talenty zamerajú na dosiahnutie cieľov, podporí sa ich rozvoj tak, aby sa maximalizovala produktivita a aby sa ciele dosiahli čo najefektívnejšie.
 • Viesť ľudí k tomu, aby fungovali čo najviac v oblasti svojich silných stránok. Kouči neignorujú slabiny, ale pomáhajú hľadať také riešenia, ktoré neumožnia, aby slabiny strpčovali život a kazili prácu.
 • Viesť ľudí k tomu, aby využívali svoje silné stránky na neustále zvyšovanie svojej výkonnosti. Asistujú pri stanovení výkonnostných cieľov, navigujú cestou, ktorá umožní čo najviac využívať silné stránky a upozornia na potrebu zmeny trasy, ak je to potrebné.

Väčšina ľudí, a noví zamestnanci zvlášť, veľmi ocení to, keď sa im niekto venuje a pomáha im zvyšovať výkonnosť. Kouči takýmto spôsobom významne vplývajú na zvyšovanie angažovanosti, zvyšujú pravdepodobnosť toho, že tí najlepší ľudia budú mať záujem o prácu vo firme, kde zamestnanci dostanú maximálnu podporu pre využívanie svojho potenciálu od prvého dňa a v neposlednom rade sa starajú o to, aby kultúra silných stránok bola trvalo udržateľná.

Kultúra silných stránok priťahuje najlepších záujemcov o prácu

Mnoho firiem investuje nemalé zdroje do toho, aby vytvorilo silnú značku, ktorá bude oslovovať zákazníkov, ktorí budú tejto značke verní. Iba málo firiem však venuje pozornosť tomu, aby vytvorili značku výnimočného zamestnávateľa s cieľom, aby pre nich mali záujem pracovať tí najlepší zamestnanci. Firmy, ktoré sa rozhodli budovať kultúru silných stránok sa stali vyhľadávanými zamestnávateľmi, pretože ľudia radi pracujú tam, kde ich práca baví a kde môžu naplno rozvinúť svoj potenciál. Daniel Pink, uznávaný odborník v oblasti motivácie zamestnancov, hovorí, že mladých ľudí dnes motivujú predovšetkým tieto faktory:

 • plat (aby nebol demotivačný)
 • autonómia (možnosť vykonávať prácu tak, aby z nej mali radosť – pri dodržiavaní nevyhnutných pravidiel)
 • možnosť učiť a rozvíjať sa
 • vyšší zmysel práce

Je zrejmé, že ak má človek možnosť využívať svoj potenciál naplno, pravdepodobnosť jeho motivácie výrazne stúpa. Kultúra silných stránok podporuje práve využívanie potenciálu ľudí, a preto organizácie, ktoré sa vyznačujú takouto kultúrou, budú oslovovať čoraz viac záujemcov o prácu.

V dennej tlači a odborných časopisoch sa pomerne často stretávame s kritickým hodnotením skutočnosti, že mnoho talentovaných mladých ľudí odchádza do zahraničia. Takéto náreky nám však nepomôžu. Oveľa viac by nás malo trápiť to, že v našej krajine žije množstvo (väčšina) ľudí, ktorí o svojich talentoch ani netušia. Povinnosťou každého manažéra by malo byť tieto talenty identifikovať a následne rozvíjať a uplatniť tak, aby to bolo na prospech všetkých zúčastnených.

Ivan Košalko

Ivan Košalko inšpiruje ľudí, rozvíja ich profesionálny potenciál a spolu s nimi nachádza ten najlepší spôsob, ako pracovať a žiť.

 1,719 total views,  2 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.