Kvalitný rozvoj a riadenie ľudských zdrojov si vyžaduje podnikateľský nadhľad

Kurz Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov bol takmer dve desaťročia neodmysliteľnou súčasťou na trhu vzdelávania pre HR pracovníkov. Minulý rok ho nahradila jeho vynovená verzia, Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Spýtali sme sa autora a šéftrénera kurzu, Ivana Burgera, čo zodpovedá za dlhoročný úspech kurzu, ako sa absolventi kurzu uplatňujú a na čo je kurz zameraný.

Tak ponajprv: v oblasti vzdelávania dospelých nie si nijaký nováčik ani „tréner-samouk“.

IB: Ďakujem za eufemizmus, potešil :-). Vzdelávam profesionálne od roku 1980, najprv technikov na bratislavskej univerzite a od roku 1994 podnikových manažérov a lídrov. Dokonca sa občas stane, že ide o tých istých ľudí. Oni sa kariérovo posunuli a ja tiež.

Ako vôbec vznikol nápad urobiť kurz pre personalistov?

IB: V polovici deväťdesiatych rokov som získal medzinárodný certifikát britskej Thames Valley University k tréningom, učeniu sa a rozvoju ľudí. Viedli sme prípravu pre podnikové skupiny manažérov a v diskusii s personalistami som si všimol, že sa o obsah vzdelávania zaujímajú viac, ako len kvôli dohodnutiu priebehu prípravy manažérov. Tak sme zosumarizovali moduly užitočné špecificky pre HR úsek, nechali sme kurz akreditovať na MŠ SR a v roku 1996 sme otvorili prvý kurz takého druhu. Bol to pilotný overovací beh a mal „až“ troch účastníkov z rôznych podnikov, ktorých si pamätám dodnes. Uplatnili sme získané skúsenosti a postupne sa účasť v kurze rozbiehala čoraz viac.

Pre koho si pôvodne koncipoval svoj kurz?

IB: Vždy išlo o pracovníkov podnikových HR úsekov na rôznych pracovných pozíciách. Na začiatku sme kurz koncipovali ako budovací, pretože na trhu práce chýbali ľudia s backgroundom vhodným pre HR úseky. Vtedy boli na trhu práce psychológovia, ktorí ale neboli orientovaní na podnikové potreby, aj ekonómovia, ktorí rozumeli podnikovej ekonomike, ale nepoznali svet ľudských zdrojov, a tiež technici, ktorí boli dobrí vo výrobnej oblasti, ale len málo vedeli o metódach rozvoja ľudí.

Menilo sa to nejako v priebehu rokov?

IB: Áno, od roku 2002 sme už kurz zamerali ako špecializujúci, pretože povedomie o HR nástrojoch bolo rozvinutejšie a potreba ísť hlbšie bola citeľná. A od roku 2012 kurz orientujeme širokospektrálne, pretože sme zaznamenali potrebu dvoch cieľových skupín: HR špecialisti v určitej oblasti, ktorí potrebujú rozšíriť svoj osobný fokus aj na ďalšie oblasti HR, a potom ľudia v HR oblasti relatívne noví, ktorí potrebujú širšie koncipovanú prípravu k svojmu pôsobeniu v profesionálnom HR tíme. Obidve skupiny potrebujú, aby kurz bol akreditovaný, pretože potom je doklad o absolvovaní platný v celej SR.

Ako sa vyvíjali skúsenosti s pôvodným kurzom?

IB: Tá prvá trojica absolventov z roku 1996/97 je pre mňa nezabudnuteľná, pretože sme si spolu vytvorili komornú atmosféru. Neskôr kurz získal svoje meno, bežali plné skupiny cca 12-15 účastníkov a napríklad v roku 2010/2011 sme mali dve paralelné skupiny. Dokonca dva väčšie podniky si u nás objednali kurz iba pre svojich zamestnancov. Vždy sme spoločne s účastníkmi dokázali vytvoriť dobrú atmosféru a hlavne prínos v ich príprave. Dodnes sa stáva, že keď sa aj po rokoch stretneme, jedna z prvých otázok a s úsmevom býva: „A nemáte nejakú nadstavbu na ten náš kurz?“

Učil si všetko ty sám, alebo si mal aj spolulektorov?

IB: Vždy sme sa v priebehu kurzu striedali viacerí kolegovia. Ja som orientovaný dosť štruktúrovane a metodicky a tak sme počas rokov angažovali trénerov z „mäkších“ oblastí, obvykle psychológov, na komunikačné témy.

Ako účastníci obvykle hodnotievali kurz?

IB: Doteraz každá skupina hodnotila kurz ako naozaj užitočný, výborne zostavený, dobre vedený a s výbornou atmosférou. Sami sme prekvapení pozitívnym hodnotením kurzu, ale veď napríklad tú atmosféru sme vytvorili spolu so samotnými účastníkmi… Aby to neznelo iba ako samochvála, tak čitateľov radšej odkážem na vyjadrenia priamo účastníkov z minulých behov na našej stránke www.ibispartner.sk.

Čo pre nich bol podľa ich vyjadrení najväčší prínos?

IB: Asi tri veci – jednak širokospektrálne pokrytie oblasti rozvoja ľudských zdrojov, potom zaujímavý spôsob interpretácie podávaných súvislostí a tiež dosť obsiahly textový materiál užitočný na použitie aj po kurze. Štvrtá oceňovaná vec už bola spomínaná – výborná atmosféra v kurze, lebo ani ja sa neodhodím od vtipnej diskusie. A ešte je tam piata vec, ktorú účastníci veľmi oceňujú – pri spoločnej workshopovej práci sa medzi nimi prenášajú skúsenosti z rôznych prostredí a vytvárajú sa dobré profesionálne kontakty do budúcnosti.

Boli aj nejaké sporné momenty?

IB: Niekedy sa stalo, že zafungovala „HR latina“. Mám na mysli rozšírené presvedčenia a viery tradované v HR oblasti, ktoré však celkom nezodpovedajú realite a ich použitie viac poškodí ako pomôže. Napríklad tradovaný názor, že talent-manažment treba použiť na stabilizáciu ľudí, vždy vyvolá polemiku. Pravda je, že zaradenie do talent-programu stabilizuje, ale po jeho absolvovaní – a nevyužití novozískaného potenciálu – sa tí istí ľudia stávajú menej stabilnými ako pred zaradením do talent-programu. Diskutovali sme o tom aj na našom niekdajšom blogu. Nie je jednoduché prijať nový pohľad na určitú vec, ktorú človek predtým vidí ako jasnú a samozrejmú, a taká diskusia v kurze potom určitý čas aj trvá a nebýva vždy hladká. Na druhej strane, logicky orientovaní členovia domáceho podnikového manažmentu okamžite prídu na „chybu v uvažovaní“ a naša kredibilita silno poklesne, ak im naše koncepty nebudeme vedieť logicky, kauzálne zdôvodniť a vysvetliť.

Čo dal pôvodný kurz tebe ako jeho autorovi a hlavnému lektorovi?

IB: Aj ja som mal v hlave zopár prístupov, ktoré som musel „čelindžovať“. Doba vyžaduje oveľa viac pragmatizmu ako pred rokmi a potreboval som sa tomu prispôsobiť. Šírka poznatkov narastá a nedá sa ísť po témach takým robustným spôsobom, ako by mi bolo milé. Ale je to takto užitočnejšie.

A teraz k tomu, že vznikol „nový“ kurz. Prečo vznikol?

IB: Nový je po stránke prístupov a akcentov v jednotlivých vzdelávacích témach. Posun priniesla hospodárska kríza, pretože podniky potrebujú účelne hospodáriť s každým svojím zdrojom, teda aj s ľudskými zdrojmi. V roku 2009 sa HR úseky podnikov sústreďovali na úpravy počtu zamestnancov vzhľadom k objemu objednávok, ale hneď v ďalších rokoch predkladal manažment podnikov pred svoj HR úsek výzvu „aký je príspevok jednotlivých HR aktivít k naplneniu biznis-cieľov podniku?“. Písal som o tom aj v článku Quo vadis HR úsek? v čísle 68 časopisu. Na toto sme potrebovali zareagovať aj v kurze a prepracovali sme témy kurzu práve z aspektu podpory cieľov vlastného podniku cez HR nástroje.

Na čom je celý kurz postavený? Má nejakú „ústrednú“ tému?

IB: Áno, má – je to práve ten podnikovo orientovaný prístup k HR vzdelávacím témam. Na jednej strane každú tému začíname otázkou „ako tento konkrétny HR nástroj treba aplikovať, aby sme podporili biznis-ciele vlastného podniku?“ a na druhej strane zosieťovávame jednotlivé témy tak, aby sme ukázali vzájomné súvislosti medzi nimi. Napríklad ak podnik stavia na zákazníckej orientácii, tak čo to znamená pre HR človeka v téme opisu pracovného miesta, čo z toho vyplýva pre výber spomedzi kandidátov, akú podnikovú kultúru budovať, aké témy nesmú chýbať vo vzdelávaní, ako nastaviť kritériá hodnotenia zamestnancov a podobne. Akcentujeme podnikateľský nadhľad a systémový prístup. To považujeme za dôležitú črtu kurzu.

Ako na to reagujú účastníci?

IB: Obvykle na začiatku kurzu vznikajú otázniky, pretože pre mnohých je to nový a nezvyklý prístup. Účastníci mávajú pocit, že „HR to predsa robí takto a takto“. Ale my kladieme otázku, ako daný nástroj modifikovať v konkrétnych podmienkach. Napríklad pri téme kompetenčných modelov sa pýtame, či dizajn toho istého miesta bude rovnaký aj v podniku typu „cenový vodca“ aj v podniku typu „najlepší servis“ aj v podniku „najpokročilejší produkt“. Učíme účastníkov nielen prispôsobiť sa „lodi, na palube ktorej plávam“, ale aj budovať si akceptáciu v rámci manažmentu vlastného podniku a súčasne budovať si osobnú konkurenčnú výhodu na trhu práce tým, že sa naučím kombinovať rôzne HR nástroje v závislosti od situácie, ktorú potrebujem ošetriť.

Ktorým oblastiam sa mieniš teraz zosilnene venovať (a prečo)?

IB: Sú to dve témy. Prvú priniesla doba a týka sa budovania efektivity a produktivity práce cez HR nástroje; druhú priniesla v podnikoch stále slabo riešená otázka hodnotenia vzdelávania. Popracovali sme na tejto otázke a výstupom je nielen inovovaný obsah témy podnikového vzdelávania v kurze, ale práve v tomto čísle zverejňujem aj článok k tejto problematike.

Ako mení poznanie z kurzu tvoj prístup k manažérskym tréningom?

IB: Mnohé z činností týkajúcich sa HR oblasti preberá na seba nadriadený. Napríklad keď sa zúčastní výberu zamestnanca do svojho tímu, keď plánuje vzdelávanie pre svojich ľudí, keď nastavuje kritériá výkonnosti pre svoje pracovné miesta. Vtedy do manažérskeho vzdelávania zaradíme vhodne upravenú tému práve z kurzu pre HR pracovníkov. Okrem toho pozorovania personalistov o fungovaní nadriadených a manažérov ich podniku nás inšpirujú k fokusovaniu manažérskej prípravy na časté slabiny. Ide napríklad o slabé delegovanie, motivovanie iba peniazmi, neschopnosť zmeniť riadiaci štýl podľa situácie, používanie postihov namiesto vedenia ľudí k plneniu očakávaní a podobne.

Máš aj nejaký nie-až-tak-tajný plán do budúcnosti? 🙂

IB: Vôbec nie je tajný a mrzí ma, že ho stále odkladám kvôli aktuálnym zákazkám. V minulosti sme robievali remediálne jednodenné stretnutia „HR-profi“ na zaujímavé HR témy pre absolventov nášho kurzu. Poľavili sme v tejto tradícii a pri kontaktoch s absolventmi kurzu sa nás na to aj pýtajú. Mali by sme ich očakávanie na pokračovanie v stretnutiach naplniť, dlhujeme to.

Ak vás informácie o kurze zaujali a hľadáte pre seba alebo pre svojich podriadených patričné vzdelávanie v tejto oblasti, najbližší beh kurzu začína v októbri 2013. Informácie o kurze získate na stránke http://www.ibispartner.sk alebo telefonicky na 0903 412 255.

 3,462 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.