Manažment spoločenskej zodpovednosti organizácií

V súčasnosti je pre organizácie dôležité zaoberať sa nielen otázkou ekonomického rastu, ale aj spôsobom, ako tento rast trvalo udržať a výhody z neho preniesť na celú spoločnosť. Už nestačí sa len pozerať na ukazovatele ziskovosti, je potrebné brať do úvahy aj sociálne a environmentálne vplyvy činností organizácie. Spoločensky zodpovedné podnikanie si vyžaduje posun pohľadu z úrovne „profit only“ (orientácia výhradne na zisk) na pohľad, ktorý umožňuje vidieť činnosť organizácie v širšom systéme spoločenských a environmentálnych vzťahov, nakoľko organizácia nefunguje izolovane, ale je priamou súčasťou okolitého prostredia.

Charateristika spoločenskej zodpovednosti a význam jej riadenia v organizácii

Fenomén spoločenskej zodpovednosti sa objavil v polovici minulého storočia v podobe pojmu spoločenská zodpovednosť podnikateľa. Postupne sa vyvíjal a už ako fenomén spoločenskej zodpovednosti organizácií zaznamenal významný nárast praktickej aplikácie v 90-tych rokoch minulého storočia vo vyspelých krajinách sveta.

Spoločenská zodpovednosť organizácií (Corporate Social Responsibility – CSR) je založená na myšlienke dobrovoľnosti a na pomoci pri riešení sociálnych a environmentálnych problémov zo strany organizácie. Organizácia by na základe tejto koncepcie mala doplniť svoje tradičné ekonomické ciele o ciele smerujúce k verejnému prospechu.

Spoločenská zodpovednosť organizácií sa dostáva z roka na rok do väčšej pozornosti popredných organizácií a dostáva sa jej čoraz väčšej podpory aj zo strany nadnárodných inštitúcií a orgánov Európskej únie. V roku 2001 vydala Európska komisia tzv. Zelenú knihu, v ktorej definuje spoločenskú zodpovednosť organizácií ako dobrovoľné integrovanie sociálnych a environmentálnych záujmov do každodenných činností organizácie a interakcií so zainteresovanými stranami organizácie [1]. V kontexte s legislatívou a ďalšími štandardmi sa chápe spoločenská zodpovednosť organizácií ako „beyond law“, čiže uplatňovanie spoločensky zodpovedného správania nad rámec všeobecne určených povinností. Spoločensky zodpovedná organizácia dobrovoľne:

 • podniká v súlade s vysokými etickými princípmi,
 • udržiava dobré vzťahy so svojimi obchodnými partnermi,
 • stará sa o svojich pracovníkov,
 • podporuje región v ktorom pôsobí,
 • snaží sa minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie.

Väčšmi ako kedykoľvek predtým sa výkon organizácie vo vzťahu k spoločenskému prostrediu, v ktorom pôsobí a jeho vplyvu na charakter prostredia stáva kritickou súčasťou hodnotenia jej celkového výkonu a jej schopnosti pôsobiť efektívne. Je to odraz rastúceho uznania potreby zabezpečenia zdravého ekosystému, sociálnej rovnosti a riadenia týchto aspektov v organizácii. Organizácie sa čoraz väčšmi podrobujú kritickému pohľadu zainteresovaných strán vrátane zákazníkov, pracovníkov a ich združení, spoločenstiev, mimovládnych organizácií, študentov, finančných spoločností, investorov a iných organizácií. Vnímanie spoločenskej zodpovednosti presadzovanej organizáciou môže ovplyvniť:

 • jej dobré meno,
 • jej schopnosť prilákať a udržať pracovníkov, zákazníkov,
 • morálku a angažovanosť pracovníkov,
 • pohľad investorov, sponzorov a finančných spoločností,
 • jej vzťahy s inými organizáciami, vládou, dodávateľmi, zákazníkmi a okolitou komunitou.

Základné piliere spoločenskej zodpovednosti

Spoločenská zodpovednosť organizácií stojí na troch základných pilieroch. Jedná sa o pilier ekonomický, sociálny a environmentálny.

V ekonomickej oblasti sa od organizácie očakáva transparentné podnikanie a pozitívne vzťahy s vlastníkmi, investormi, zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi a inými zainteresovanými stranami. Aktivity organizácie v tejto oblasti môžu zahŕňať:

 • vytvorenie a dodržiavanie etického kódexu,
 • odmietanie korupcie,
 • transparentné predkladanie informácií o organizácii, o jej hospodárení, výrobnom programe a pod.
 • dodržiavanie princípov reklamnej a marketingovej etiky,
 • včasné platenie faktúr,
 • podpora miestnych dodávateľov a stimulovanie dodávateľov k zavádzaniu spoločensky zodpovedných praktík,
 • ponuka bezpečných a kvalitných produktov a pod.

V sociálnej oblasti sa spoločensky zodpovedné správanie organizácie prejavuje v prístupe k zamestnancom, zamestnaneckým odborom a združeniam a v podpore okolitej komunity. Aktivity organizácie v tejto oblasti je možné rozdeliť na tie, ktoré ovplyvňujú vnútorné prostredie organizácie a na tie, ktoré ovplyvňujú vonkajšie prostredie organizácie. Medzi aktivity ovplyvňujúce vnútorné prostredie je možné zaradiť:

 • vzdelávanie a rozvoj zamestnancov,
 • zabezpečovanie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • rešpektovanie princípov rovných príležitostí,
 • vyváženosť pracovného a mimopracovného života (work – life banace),
 • podporovanie prepustených zamestnancov,
 • zabezpečovanie spokojnosti zamestnancov,
 • rešpektovanie práv zamestnancov a pod.

Medzi aktivity organizácie ovplyvňujúce vonkajšie prostredie je možné zaradiť:

 • podporovanie vzdelávania – spolupráca so školami a mladými ľuďmi,
 • rozvoj zamestnanosti a miestnej infraštruktúry,
 • podporovanie projektov v oblasti kultúry a športu,
 • darcovstvo, dobrovoľníctvo a pod.

V environmentálnej oblasti si organizácia uvedomuje vplyvy svojich činností na životné prostredie. Predpokladá sa, že svoje činnosti bude vykonávať tak, aby chránila prírodné zdroje a minimalizovala negatívne vplyvy svojich činností na životné prostredie. Príklady aktivít v environmentálnej oblasti:

 • recyklačné programy,
 • zavádzanie systémov environmentálneho manažmentu (ISO 14001:2004, EMAS),
 • ekologické balenie a preprava,
 • využívanie najlepšie dostupných technológií (BAT-Best Available Techniques),
 • využívanie alternatívnych zdrojov energií a pod.

Vybrané nástroje v oblasti manažmentu spoločenskej zodpovednosti organizácií

Norma SA 8000:2008 – Spoločenská zodpovednosť

Normu SA 8000 vydala v roku 1997 medzinárodná organizácia SAI – Social Accountability International a od toho času bola dvakrát revidovaná. Norma SA 8000:2008 je auditovateľným súborom požiadaviek v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Certifikát podľa normy SA 8000:2008 preukazuje, že systém manažmentu sociálnej zodpovednosti organizácie bol posúdený voči najlepšej praxi, ktorú norma vyjadruje a je s ňou v súlade. Certifikát o zhode s normou SA 8000:2008 môže vydať iba certifikačný orgán, ktorý je akreditovaný organizáciou SAI. Norma je univerzálna, môžu ju aplikovať všetky organizácie bez ohľadu na ich veľkosť, sídlo a predmet činnosti.

Požiadavky normy vychádzajú z medzinárodných noriem na ochranu ľudských práv vrátane všeobecnej deklarácie ľudských práv, dohovorov medzinárodnej organizácie práce a týkajú sa hlavne ochrany zamestnaneckých práv, zlepšovania pracovných podmienok a systému manažmentu. Požiadavky SA 8000:2008 sú rozdelené do deviatich oblastí [3]:

 1. Detská práca
 2. Nútená práca
 3. Zdravie a bezpečnosť
 4. Sloboda združovania
 5. Diskriminácia
 6. Disciplinárne postupy
 7. Pracovný čas
 8. Odmeňovanie
 9. Systémy manažmentu

Posledná oblasť – Systémy manažmentu sa zameriava na splnenie vyššie uvedených požiadaviek. Požiadavky normy na systém manažmentu znázorňuje obr. 1.

Existuje mnoho štandardizovaných manažérskych systémov ako napríklad systém manažmentu kvality podľa ISO 9001:2008, systém environmentálneho manažmentu podľa 14001:2004 a iné. Normu SA 8000:2008 je možné integrovať do existujúceho systému manažmentu organizácie.

Nasledujúci graf zobrazuje počet certifikovaných organizácií podľa normy SA 8000:2008 v jednotlivých krajinách. Graf zahŕňa krajiny, v ktorých je viac ako 10 certifikovaných organizácií. Spolu je na svete certifikovaných 2330 organizácií, z čoho najväčšiu časť tvoria organizácie v Taliansku, Indii a Číne. Podľa údajov organizácie SAI, na Slovensku nie je žiadna organizácia certifikovaná podľa tejto normy [6].

Norma ISO 26000:2010 – Návod na spoločenskú zodpovednosť

Normu ISO 26000:2010 vydala medzinárodná organizácia pre normalizáciu. Na rozdiel od normy SA 8000:2008, táto norma medzinárodná norma nie je určená na certifikačné účely. Norma obsahuje dobrovoľné usmernenia a je určená na pomoc organizáciám, ktoré chcú dosiahnuť vzájomnú dôveru medzi zainteresovanými stranami uplatňovaním spoločensky zodpovedného správania. Norma je aplikovateľná všetkými organizáciami či už verejného alebo súkromného sektoru. Usmernenia normy sa týkajú:

 • jednotného používania termínov týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti,
 • princípov spoločenskej zodpovednosti,
 • identifikovania a zapojenia zainteresovaných strán,
 • hlavných oblastí a otázok spoločenskej zodpovednosti,
 • integrovania spoločensky zodpovedného správania do už existujúcich systémov a procesov organizácie.

Norma zahŕňa sedem hlavných oblastí spoločenskej zodpovednosti, ktoré znázorňuje obr. 3.

Séria noriem AA 1000 AccountAbility

Tvorcom série noriem AA 1000 je britská organizácia AccontAbility. Normy sú založené na procesnom prístupe a predstavujú komplexný nástroj na zlepšovanie spoločensky zodpovedného správania sa organizácií. Normy AA 1000 zahŕňajú oblasti ako:

 • tvorba spoločensky zodpovednej stratégie organizácie
 • etický audit
 • komunikácia a zapojenie zainteresovaných strán
 • voľba indikátorov a reporting spoločenskej zodpovednosti

Séria noriem AA 1000 pozostáva z [7]:

 • AA1000 APS -AccountAbility Principles Standard (2008) – zaoberá sa princípmi spoločenskej zodpovednosti. Tieto princípy poskytujú základ pre pochopenie a aplikáciu nižšie uvedených noriem.
 • AA1000 AS – Assurance Standard (2008) – poskytuje metodiku na hodnotenie miery v akej organizácia plní princípy spoločenskej zodpovednosti.
 • AA 1000 SES Stakeholder Engagement Standard (2005) – poskytuje systém pre zabezpečenie procesu zapojenia zainteresovaných strán. Normu je možné použiť samostatne alebo ako nástroj na podporu iných noriem v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré obsahujú požiadavky alebo usmernenia týkajúce sa zapojenia zainteresovaných strán (napr. AA 1000 AS, ISO 26000:2010).

Norma ISO 14001:2004 Systémy environmentálneho manažmentu

Normu ISO 14001:2004 vydala medzinárodná organizácia pre normalizáciu. Hlavný cieľom normy je podporovať ochranu životného prostredia. Norma špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažmentu tak, aby v organizácii umožnila pripraviť a implementovať politiku a dlhodobé ciele so zohľadnením právnych a iných požiadaviek, ktoré sa organizácia zaviazala plniť a informácie o vlastných významných environmentálnych aspektoch. Toto sa vzťahuje na vlastné identifikované environmentálne aspekty, ktoré organizácia môže riadiť a ovplyvňovať. Efektívne zavedený systém umožňuje organizácii [1]:

 • navrhnúť a zhodnotiť efektivitu realizovania environmentálnej politiky a cieľov,
 • dosiahnuť súlad s nimi,
 • komunikovať tento súlad.

Norma je koncipovaná tak, aby bola použiteľná pre organizácie každého typu a veľkosti, ktoré chcú zaviesť, udržiavať a zlepšovať systém environmentálneho manažmentu.

EMAS – Schéma pre environmentálny manažment a audit

EMAS je ďalším nástrojom pre systémy environmentálneho manažmentu. EMAS je dobrovoľný systém pre organizácie, ktoré chcú zhodnotiť a zlepšiť svoje environmentálne správanie [5].

Na rozdiel od ISO 14001:2004 je EMAS reguláciou (typ legislatívy EÚ) a je aplikovateľná len v EÚ. Oproti ISO 14001, EMAS obsahuje naviac požiadavky na vypracovanie vstupnej analýzy a environmentálneho vyhlásenia. Organizácia, ktorá sa rozhodne pre aplikáciu EMAS, musí poskytovať informácie verejnosti. Splnenie požiadaviek EMAS umožňuje organizácii registráciu v EMAS. Preskúmavanie je realizované akreditovaným orgánom. V súčasnosti je v EMAS registrovaných približne 3400 organizácií z celého európskeho hospodárskeho priestoru, patriacich do sféry výroby, služieb a verejnej správy.

Model výnimočnosti EFQM (European Foundation for Quality management)

Model výnimočnosti EFQM je nástroj určený ku komplexnému posudzovaniu organizácie a jej výkonu, ktorý môže byť použitý v oblasti manažmentu spoločenskej zodpovednosti organizácií. Model EFQM relatívne podrobne a dôsledne, aj keď v implicitnej podobe, obsahuje spoločenskú zodpovednosť organizácii. Model je založený na predpoklade, že výsledky vo vzťahu k zákazníkom, spoločnosti, pracovníkom ako aj kľúčové výsledky sú podmienené precíznym zvládnutím a riadením procesov, čo vyžaduje nielen vhodne definovanú a rozvíjanú politiku a stratégiu, ale aj prepracovaný systém riadenia všetkých zdrojov a budovanie partnerských vzťahov. Model obsahuje 9 kritérií, z ktorých je 5 predpokladových kritérií a 4 výsledkové, ktoré umožňujú okrem iných merať aj spoločenskú zodpovednosť organizácií. Model sa používa ako nástroj v súťaži o Európsku cenu kvality a na Slovensku o Národnú cenu kvality.

Porovnanie vybraných nástrojov v oblasti manažmentu spoločenskej zodpovednosti

Nasledujúca tabuľka porovnáva vyššie uvedené nástroje z pohľadu oblasti zamerania (ekonomická, sociálna, environmentálna) a možnosti certifikácie. Z tabuľky je zrejmé, že zameranie jednotlivých nástrojov je obmedzené len na niektorú z oblastí spoločenskej zodpovednosti. Norma SA 8000 sa zameriava len na sociálnu oblasť a norma 14001 a EMAS na oblasť environmentálnu. Normy ISO 26000, AA 1000 a model EFQM sa dotýkajú všetkých oblastí spoločenskej zodpovednosti. Certifikačné normy sú SA 8000 a ISO 14001. Organizácia registráciou v EMAS získava právo používať logo EMAS. Aplikovaním modelu EFQM sa organizácia môže uchádzať o Národnú cenu kvality, resp. Európsku cenu kvality. Norma ISO 26000:2010 poskytuje návod a nie je certifikačná ako aj normy AA 000.

Uvedené nástroje je možné použiť vo všetkých organizáciách bez ohľadu na ich veľkosť a predmet činnosti. V prípade EMAS je aplikovateľnosť obmedzená na organizácie v EÚ.

 Oblasť zameraniaMožnosť certifikácie
ekonomickásociálnaenvironmentálnaánonie
SA 8000 X X 
ISO 26000XXX X
AA 1000XXX X
ISO 14001  XX 
EMAS  X X
EFQMXXX X

Autorky: Ing. Andrea Sütőová, PhD., Ing. Lenka Girmanová, PhD., Technická univerzita v Košiciach

Literatúra:

 1. Hrubec, J.-Virčíková, E.: Integrovaný manažérsky systém. 1. vyd. SPU: Nitra, 2009
 2. ISO 26000:2001 Guidance on social responsibility
 3. SA 8000:2008 Social Accountability
 4. Social Acountability International: Guidance Document for Social Accountability 8000
 5. Teplická, K.: Moderné trendy v environmentálnom manažmente. In: Manažment v teórii a praxi, 1-2/2007, s. 38-43
 6. Dostupné na <http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist.htm>
 7. Dostupné na <http://www.accountability.org/standards/index.html>

 6,066 total views,  9 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.