Motivácia manažéra v malom a strednom podniku

Predovšetkým malé firmy sa líšia svojimi možnosťami a postavením na trhu, ktoré majú vzhľadom na svoje dimenzie. Aj práca manažéra, jeho postavenie a právomoci, ale i zodpovednosť v malej a strednej firme majú svoje podstatné rozdiely oproti veľkým spoločnostiam. Z toho vyplývajú i odlišné nároky na jeho prácu, osobnostné schopnosti a motiváciu.

Základné faktory motivácie

Tri základné faktory ovplyvňujú motiváciu manažéra:

 • odlišnosti resp. špecifiká práce manažéra v malých a stredných podnikoch oproti veľkým spoločnostiam
 • zabezpečenie úspešnosti uvedených firiem
 • riziká spojené s podnikaním v malých a stredných podnikoch.
Odlišnosť organizačných štruktúr

Malé a stredné firmy sa vyznačujú oproti veľkým podnikom kumuláciou činností v rámci jednotlivých organizačných zložiek. U malých firiem je kumulácia činností väčšia, keďže ide väčšinou o fyzické osoby, ktoré majú často charakter rodinných firiem. U stredných podnikov je kumulácia činností menšia, avšak nedosahuje úroveň deľby práce vo veľkých podnikoch.

U malých a stredných podnikov dochádza ku kumulácii jednotlivých funkcií a činností manažéra z troch základných hľadísk:

 • kumulácia z hľadiska riadiacej práce (plánovanie, organizovanie, koordinácia a kontrola)
 • kumulácia činností manažéra z hľadiska administratívnej práce (styk s úradmi, poisťovňami a bankami, korešpondencia všetkého druhu a účtovníctvo finančné i manažérske)
 • kumulácia činností manažéra z hľadiska zodpovednosti a prevzatia rizika. U malých a stredných firiem často manažér a podnikateľ je tá istá osoba, resp. manažér je vrcholový riadiaci pracovník firmy s kumuláciou činností z nižších stupňov riadenia (platí predovšetkým u stredných firiem)
 • kumulácia činností z hľadiska zabezpečenia ale i realizácie odbornej výkonnej práce.
Úspešnosť malých a stredných podnikov

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim motiváciu manažéra je úspešnosť firmy. Táto sa odvíja

 • od cieľov a možností podnikateľa – manažéra
 • od metód práce a jednotlivých používaných manažérskych stratégií a techník riadenia
 • od pracovnej klímy v tíme
 • od špecifík zamerania podnikateľskej myšlienky resp. podnikateľského plánu resp. predmetu podnikania.
Riziká spojené s podnikaním v malých a stredných firmách

Posledným z faktorov ovplyvňujúcich motiváciu manažéra sú riziká v malej a strednej firme. Riziká podnikania v tomto prípade možno formulovať nasledovne:

 • malá kapitálová stabilita
 • veľké riziko z vypovedania zákaziek
 • malý sortiment výrobkov a služieb
 • malý počet stálych pracovníkov, t. j. práca s externými a stále sa meniacimi pracovnými tímami
 • veľké riziká z nezaplatenia za služby a výrobky v dobe splatnosti zo strany zákazníka čo znižuje stabilitu firmy
 • malé možnosti na vytvorenie rezerv pre ďalší rozvoj firmy a jej krízové situácie v dôsledku malého obratu a pod.

Všetky uvádzané faktory v nadväznosti na nároky na prácu a schopnosti manažéra podstatne ovplyvňujú jeho motiváciu.

Odporúčania pre motiváciu

V prípade, že manažér a podnikateľ je tá istá osoba jeho motiváciou je predovšetkým prosperita firmy, preto jeho osobné ohodnotenie je niekedy minimálne a snaží sa čo najväčší podiel zisku umiestniť na rozvoj ďalšieho podnikania. Teda jeho hlavnou motiváciou je dosiahnutie zisku potrebného pre nové podnikanie, t. j. zabezpečenie úspešnosti firmy v dlhšom časovom období. Jeho osobné ohodnotenie by malo byť viazané na riziko, ktoré nesie pri podnikaní ako podnikateľ.

Pokiaľ nie je osoba manažéra totožná s podnikateľom, ale manažér je zamestnancom podnikateľa resp. podnikateľov je vhodné v tomto prípade uplatniť obidve základné formy motivácie a to:

 • morálnu
 • materiálnu.

Morálna často vyplýva z postavenia manažéra, jeho právomocí a z jeho osobitej osobnostnej autority, ktorá sa mu vedome vytvára zo strany nadriadených, pretože je to v ich záujme ale i zo strany podriadených na základe jeho postavenia vo firme a jeho prioritným spoločenským postavením a to prostredníctvom napr. určitých soc. výhod poskytovaných majiteľmi firmy: užívanie firemného motorového vozidla i na súkromné účely, poskytovanie stálych parkovacích miest, vyššia úroveň poskytovaných sociálnych, spoločenských, kultúrnych a zdravotných služieb a pod.

Táto forma motivácie prevláda v krízových obdobiach t. j. v období náhlych nepredvídaných negatívnych stavov, na ktoré je predovšetkým malá a stredná firma veľmi náchylná.

Základným pravidlom hmotnej motivácie je nižšia základná mzda a vyššia pohyblivá zložka (osobné ohodnotenie, prémie, odmeny resp. platy navyše) viazané na odvedenie požadovanej úrovne práce. Výrazne diferencovaná motivácia presne kopíruje kombináciu množstva vykonanej práce, odbornej náročnosti, stupňa zodpovednosti ako aj efektívne dosiahnutého výsledku.

Operatívne je možná potreba iných ďalších zdrojov hmotnej motivácie ako garáž dovolenky v prostredí s vysokou úrovňou spoločenských a kultúrnych podujatí resp. v dobre známych športových kluboch podľa osobného záujmu.

Ďalším možným druhom motivácie je podpora vytvárania osobného imidžu manažéra v súlade s imidžom podniku ako aj motivácia na zníženie resp. odstránenie strát a ich prevencie a to podľa predom dohovorených predpisov:

 • pri dosiahnutí zisku – podiel z neho ako odmena manažérovi
 • vyhýbanie sa stratám vhodnými opatreniami – odmena
 • zabezpečenie plynulého chodu prevádzky podniku (jeden plat navyše a pod.)
 • zabezpečenie dlhotrvajúcej úspešnosti firmy (prémia) a pod.

Uvedené druhy motivácií môžu podstatne prispieť jednak k dlhodobejšiemu trvaniu úspešnosti malých a stredných podnikov, ako aj k zníženiu rizika z podnikania a ku kľudnejšiemu spánku majiteľov firiem, avšak za predpokladu existencie disponibilného vysoko odborne vyškoleného okruhu moderných manažérskych kádrov, ktoré si tento druh podnikov vyžaduje.

Autor: Ing. Jarmila Fabianová, CSc.

 4,330 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.