Outdoor: nový trend v rozvoji manažérov na Slovensku

Už aj na Slovensku začína platiť, že organizácie s tradičnou byrokratickou štruktúrou strácajú dych a konkurencieschopnosť v realite dynamického prostredia. Šancu uspieť majú len tie podniky, ktoré sa dokážu rýchlo učiť a teda flexibilne reagovať na prudko sa meniace požiadavky trhu.

Takéto správanie firmy môžu zabezpečiť len tímy vysoko motivovaných ľudí, ktorí sú vnútorne identifikovaní s organizáciou, jej poslaním a cieľmi. Manažéri preto hľadajú účinné nástroje, ktoré povedú ich tímy k vyššej flexibilite a efektívnosti reagovania na zmeny, posilnia tímovú spoluprácu a sebadôveru pri zvládavaní nových úloh.

Prečo práve outdoor[1]?

Ak chceme, aby ľudia posúvali hranice svojich výkonov a maximalizovali svoj potenciál, musíme im dať príležitosť otestovať a rozvíjať ho. Túto možnosť v náročných podmienkach poskytujú „outdooor” programy čiže výcviky vo voľnej prírode. Zážitkové učenie, ktoré je charakteristickou črtou týchto kurzov, sa stalo nepostrádateľnou súčasťou vzdelávania manažérov predovšetkým v anglosaských krajinách. Zvyšujúci sa podiel týchto kurzov je reakciou na určitý skepticizmus súvisiaci s prenosom a uplatnením poznatkov získaných na klasických školeniach a tréningoch. Tieto obavy sa ukazujú opodstatnené najmä pri osvojovaní si takých komplexných zručností a kompetencií ako je motivovanie ľudí, zvládanie záťažových situácií, riadenie zmien, líderstvo[2] či budovanie a rozvoj tímov.

Tréningy typu outdoor narúšajú klasickú predstavu vzdelávania manažérov, neoddeliteľne spojenú s pohyblivou tabuľou a spätným projektorom. Uplatňujú v praxi myšlienku „ak chcete ľudí niečo naučiť a ak nové poznatky majú preniknúť hlboko do ich osobnosti a správania, musia byť postavení pred úlohu, riešenie ktorej je pre nich výzvou“.

Prírodné prostredie vytvára ideálne podmienky pre realizáciu scenára simulovaných úloh a cvičení, ktoré zamestnajú intelekt, telo i emócie. Kým v tradičných kurzoch majú účastníci vždy možnosť „úniku”, napr.: odísť na prestávku alebo do hotelovej izby, tu sa hra a plnenie úloh stáva realitou, ktorá testuje ich manažérsky a ľudský potenciál počas celého dňa. Odmenou je zážitok hlbokého uvedomenia si seba a svojho fungovania v medziľudských vzťahoch. Aktéri majú šancu nielen rozpoznať, v čom spočívajú bariéry ich manažérskej a osobnej efektívnosti, ale aj nájsť spôsoby, ako ich prekonať. Spoznajú svoje limity, ale objavia i netušené schopnosti.

Prepojenie „outdoor” tréningov s realitou

Hoci úlohy v outdoor kurzoch nie sú zhodné s úlohami, ktoré musia manažéri a pracovné tímy riešiť v podniku, sú až prekvapivo reálne. V čom spočíva ich reálnosť? Počas realizácie sa objavuje množstvo nepredvídateľných udalostí a neočakávaného správania. Čas, ľudia i ostatné zdroje sú limitované a cieľ treba napriek všetkým bariéram splniť. Proces v zvýraznenej podobe odráža dynamiku nášho života. Účastníci tu však v podstatne rýchlejšom časovom slede, neraz i bolestivo, pocítia dôsledky svojej činnosti a rozhodnutí. To sa stáva silným stimulom pre učenie, konkrétne pre modifikovanie neefektívnych prvkov v správaní. Atmosféra vzájomnej dôvery medzi členmi tímu a profesionálne vedenie trénermi v oblasti rozvoja ľudí povzbudzujú účastníkov k skúšaniu nových zručností, navyše zážitky z riešenia netradičných úloh oslovujú i spochybňujú niektoré schémy uvažovania a postoje účastníkov.

Rozvoj tímov

Posilnenie a rozvoj individuálnych schopností je len jedným z cieľov outdoorov[3]. Úspešné splnenie úloh vyžaduje od účastníkov, aby sa zbavovali vnútorných zábran a hľadali nové formy tímovej práce. Účastníci sa učia, že byť tímovým hráčom je rovnako náročné a dôležité ako byť úspešným lídrom. Dramatický kontext (potreba zorientovať sa v neznámom teréne či použitie vlastnoručne zhotoveného plavidla) ich núti uvedomiť si, že len využitie jedinečného prínosu každého člena, dôvera a pocit spoločnej zodpovednosti za dosiahnutie cieľa vedú k úspechu. Práca na úlohách odhalí bariéry tímovej práce, akými sú nejasne formulované ciele, nízka úroveň informovanosti, zlé plánovanie, neprimeraný štýl vedenia, nízka úroveň dôvery a pod. Ak sa tieto bariéry prekonajú, dochádza k synergickému javu a prínos tímu je vyšší než súčet výkonov jednotlivcov.

Euromanažéri

Prostredie, v ktorom fungujú naše podniky, má všetky charakteristiky turbulentného prostredia. Jedinou istotou v ňom je neustála zmena. Takéto prostredie vyžaduje od manažérov nové kompetencie. Je preto potešiteľné, že outdoor kurzy sa začínajú objavovať ako súčasť ponúkaných aktivít v rámci manažérskeho vzdelávania. Aj u nás tak môžu manažéri získať „výbavu”, ktorá posilní ich profesionalitu a sebaistotu pri zvládavaní nových a stále náročnejších úloh. Majú príležitosť nechať rozhorieť tlejúcu iskru líderstva, ktorá je v každom z nich a postupne sa stávať euromanažérmi.

Autor: PhDr. Dáša Spillerová

[1] Anglické slovo, číta sa autdór. Označuje zážitkový tréning sociálnych a metodických kompetencií spojený s pobytom v prírode.

[2] Slovo pochádza z anglického leader a označuje istý typ manažérskej osobnosti, ktorý sa vyznačuje vyššou kreativitou a netradičnosťou, vizionárstvom a schopnosťou nadchnúť iných pre svoje ciele. – Pozn. red.

[3] Za poslovenčenie slova sa ospravedlňujeme, ale lepšie zapadne do slovenčiny v skloňovanej forme. -Pozn. red.

 1,329 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.