Rozvoj manažérskych zručností využitím biznis simulácií

Biznis simulácie sú efektívnym nástrojom rozvoja, pretože majú schopnosť ukázať úspešnosť a výsledky zvolenej stratégie a prijatých rozhodnutí okamžite, hoci v praxi by sa objavili až v dlhodobom horizonte. Aj pri tejto technike je však dôležité správne nastaviť ciele a očakávania a podľa toho vybrať správnu simuláciu, aby splnila aktuálne potreby spoločnosti.

Simulácie patria medzi najmladšie techniky rozvoja vedomostí a mäkkých zručností. Ak sa však „našijú na mieru“ majú veľkú motivačnú silu, pretože nie sú odtrhnuté od praxe a manažéri si lepšie uvedomujú ich význam. Zaraďujú sa medzi off-the-job metódy rozvoja a ako také sa vyznačujú nerušeným, uvoľneným prostredím, ktoré umožňuje rozvinúť a overiť si už získané vedomosti, rozhodovacie schopnosti, komplexné myslenie ako aj tímovú spoluprácu. Podstatou týchto rozvojových programov je simulácia skutočnej situácie, ktorá vyžaduje určitú úroveň vedomostí a skúseností.

Keď sa akademici popredných svetových univerzít v polovici minulého storočia snažili zdokonaliť prípravu svojich študentov manažmentu a ekonómie a uľahčiť im tak prechod do praxe, postupne vyvinuli nástroj, ktorý študentom umožnil rozvíjať ich teoretické vedomosti a aplikovať poznatky získané vysokoškolským štúdiom v simulovanej praxi, ktorá odzrkadlila vplyv ich rozhodnutí a najlepšie diagnostikovala príčinu ich úspechu, resp. neúspechu a tým im umožnila pochopiť súvislosti v širšom kontexte.

Postupne tak vznikali rôzne modely, ktoré viac alebo menej kopírovali realitu firemného prostredia. S vývojom informatiky sa biznis simulácie zdokonalili a špeciálne vyvinuté softvéry dnes už vedia vyhodnotiť prijaté rozhodnutia prakticky okamžite. Biznis simulácie sa v rámci univerzitnej výučby využívali nie len na rozvoj vedomostí, ale aj na zdokonalenie mäkkých zručností budúcich manažérov. Rozvoj negociačných a komunikačných zručností umožnilo zapájanie študentov v tímoch. Tímová spolupráca tak predstavovala nevyhnutnú podmienku pre úspešné rozhodnutia. Analytické myslenie, ani myslenie v alternatívach viac nezaručovali úspech tímu, pretože názory a rozhodnutia bolo potrebné v tíme obhájiť a presadiť. Členovia tímu museli zefektívniť komunikáciu, ktorá zahŕňala aj aktívne počúvanie. Prínos simulácii sa tak stal významným najmä v oblasti rozvoja teoretických vedomostí a manažérskych zručností a simulácie sa tak z univerzitnej pôdy postupne dostali do firemného sektora.

Biznis simulácie sa ako nástroj rozvoja využívajú aj dnes. Vo svete existuje široká škála simulácii, ktoré sa od seba líšia komplexnosťou, cieľovou skupinou, dĺžkou trvania a nakoniec aj cenou. Nájsť optimálnu simuláciu pre potreby spoločnosti je jednoduchšie, ak sa dopredu stanovia ciele a očakávania.

Na slovenskom trhu už ôsmy rok existuje biznis simulácia v oblasti stratégie a riadenia firiem, Global Management Challenge (GMC). Využíva sa aj v rámci najväčšej medzinárodnej súťaže svojho druhu na svete, do ktorej sa aktívne zapája 30 krajín. Súťaž na národnej úrovni prebieha v troch kolách, pričom každé sa skladá z piatich strategických rozhodnutí. Víťazné tímy všetkých zúčastnených krajín si následne zmerajú sily na medzinárodnom finále, ktoré sa tento rok uskutoční v Rusku. Víťazom 31. ročníka GMC sa tak môže stať aj slovenský tím. Preto ak máte vo svojom okolí súťaživých kolegov s chuťou rozvíjať sa, registrácia tímov prebieha do 31.10. 2009, online na www.slovakgmc.sk.

Podstata simulácie

Používatelia sa automaticky stávajú top manažmentom modelovej výrobnej firmy, ktorá pôsobí na trhu Európskej únie, NAFTA a svoje produkty predáva aj prostredníctvom internetu. Do GMC sa prihlasujú troj- až päťčlenné tímy, tvorené študentmi ale aj zamestnancami spoločností. Ich úlohou je riadiť virtuálnu výrobnú firmu a rozhodovať o piatich základných oblastiach – marketingu, financiách, riadení ľudských zdrojov, výroby a o výskume a vývoji nových výrobkov.

Na týždennej báze musia vyčísliť až 66 parametrov, ktoré následne zadávajú online, vždy vo štvrtok do desiatej hodiny ráno. Vychádzajú z prideleného zadania, histórie firmy, ktoré pozostáva z piatich štvrťročných finančných výkazov. Ich rozhodnutie je v ten istý deň vyhodnotené špeciálnym softvérom. Hodnotí sa cena akcie modelovej firmy, ktorú sa tímu v porovnaní s konkurenciou podarí dosiahnuť. Tak ako v reálnom trhovom prostredí, ani tu neexistuje jediná optimálna stratégia, ale kvalita vášho rozhodnutia je ovplyvnená rozhodnutiami vašich konkurentov.

Prínos Global Management Challenge

Spoločnosti vedia koncept Global Management Challenge využiť troma základnými spôsobmi.

Prvým je možnosť spolupráce s motivovanými študentmi, ktorí majú záujem nie len o rozvoj získaných vedomostí pomocou simulácie, ale aj prostredníctvom kontaktu s preferovanou spoločnosťou. Nastavenie spolupráce po dobu piatich mesiacov súťaže je ponechané na vzájomnej dohode spoločnosti a študentov. Úspešná spolupráca počas súťaže vedie v mnohých prípadoch k nadviazaniu ďalšej spolupráce aj po skončení simulácie.

Nezanedbateľným prínosom pre spoločnosť je však aj šírenie dobrého mena medzi budúcimi absolventmi. Spoločnosť sa v ich okruhu prezentuje ako zamestnávateľ so záujmom o podporu a rozvoj študentov. PR je zároveň druhým prínosom simulácie GMC. Nezanedbateľné word-of-mouth dopĺňa zaujímavá mediálna kampaň, ktorá prezentuje projekt a partnerské spoločnosti.

Tretím a zároveň najväčším prínosom simulácie je rozvoj vedomostí a manažérskych zručností, a to najmä pre zamestnancov spoločností. GMC vytvára koncept dlhodobého teambuildingu a vedie tak ku zefektívneniu komunikácie a utuženiu vzťahov medzi zamestnancami. Simuláciu je možné využiť v dvoch základných formách:

Formou súťaže

Do prvého kola sa v minulom roku zaregistrovalo vyše 200 súťažných tímov. Tieto boli rozdelené do skupín a tým sa splnila podmienka trhovej konkurencie. Každé súťažné kolo pozostáva z piatich strategických rozhodnutí. Z prvého kola postúpi ďalej iba 64 najlepších tímov. Postup v druhom kole sa zopakuje a v národnom finále sa nakoniec stretne iba 8 najlepších tímov z celého Slovenska. Národné finále prebieha počas jedného jediného dňa, kedy Slovensko spozná svojich reprezentantov na medzinárodnom finále.

Formou Development Centre

Global Management Challenge je možné využiť aj ako jednodňový tréning pre vašich zamestnancov. Nominujete 24 svojich kolegov, ktorí na mieste sformujú osem tímov a v priebehu dňa spravia tímy päť strategických rozhodnutí. Na jednej strane rozvíjate ich vedomosti a zručnosti, analytické myslenie, efektívnu komunikáciu, či tímovú spoluprácu, na druhej strane získajú možnosť lepšie pochopiť kolegov z rôznych oblastí, či už pôsobia na oddelení ľudských zdrojov alebo na finančnom oddelení, a tak aj zákonitosti fungovania a vzájomnej interakcie jednotlivých oddelení vo firme.

Foto víťazného tímu 7. ročníka Global Management Challenge Slovakia. Víťazný tím v zložení študentov a zamestnancov spoločnosti KPMG Andrej Chudý, Peter Špeťko, Dominika Lukovičová, Pavol Špeťko a Matúš Vagaský (zľava doprava). Fotografia z tlačenej verzie čísla.

Autor článku: Lucia Bacigálová, Project Coordinator, Global Management Challenge

 1,975 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.