Skrytá podstata podnikateľského úspechu: Poznaj svoje rezervy!

To, čo pôsobí, zväčša býva skryté pod povrchom. Až na základe jeho výsledkov možno spätne usúdiť, či podnikový manažér spustil ten správny proces. Problém však spočíva v tom, že celý podnik je postavený na meraní výsledkov, pretože energetické procesy stojace za nimi nie sú vyjadriteľné v peniazoch a teda sú pre účtovníka nemerateľné.

Jasné a skryté

Svet, v ktorom žijeme, je polarizovaný: je tu muž a žena, vrch a dolina, deň a noc, život a smrť, biela a čierna – a len preto, že poznáme jedno, vieme rozoznať aj to druhé. Napríklad k viditeľnému patrí aj neviditeľné – každý viditeľný dôsledok bol zapríčinený neviditeľnou (skrytou) príčinou.

Ak chceme analyzovať úspechy podniku premietnuté do ziskov, musíme sa opýtať: čo je ich neviditeľný protipól? Čo zapríčinilo tieto úspechy? A až nájdeme odpoveď, dostávame sa k neviditeľným silám v podniku, ktoré sa podpísali pod zisky či straty. A zvládnutím týchto síl sa zaoberá potenciálová metodika.

Potenciálová metodika je moderačná metóda, ktorá odhaľuje manažérom skryté príčiny podnikového úspechu, zisťuje stupeň podnikového čerpania jestvujúcich potenciálov a navrhuje konkrétne opatrenia, ako ešte lepšie využiť jestvujúce zdroje. Inými slovami, potenciálová metodika pomáha efektívnejšie organizovať vnútropodnikové procesy a zvýšiť efektívnosť prevádzky.

Vždy 100% úspech

Keď hovoríme o neviditeľných faktoroch úspechu, musíme si pripomenúť princíp akcie a reakcie: Vždy máme 100%-ný úspech! Stane sa vždy len to, čo zapríčiníme – ani menej, ani viac…

Základná otázka sa týka zdrojov, ktoré nie sú plne využité. Treba ich odhaliť a premeniť do predateľného výkonu. Ide aj o otázku, prečo niektoré podniky aj v čase krízy produkujú zisky, kým iné sa topia v stratách? čo zapríčinilo jedno či druhé?

Tradičná mikroekonomika nevie na otázku úspešnosti či neúspešnosti podniku presvedčivo odpovedať. Celý podnikový informačný systém (účtovníctvo, logistika, controlling a pod.) zachytáva len výsledky a ignoruje veličiny, ktoré riadili vznik týchto výsledkov a ktoré sú zodpovedné za ziskovosť či stratovosť podnikateľských aktivít podniku. To, čo sa podpisuje pod úspech, nie je totiž vyjadriteľné v peňažných jednotkách. Sú to rozhodnutia a energie.

Zhmotnená mentalita

Manažéri často netušia, že ich predstavy (premietnuté do správania) ovplyvňujú ich konanie a zhmotňujú sa do ziskov a strát. Príliš sa sústreďujú na vypočitateľné výsledky, miesto aby sa koncentrovali na príčiny úspechov. Pretože úspech je odvodený od toho, že proces, ktorý sme naštartovali, uspel – teda ide o dôsledok čohosi. Podnikový úspech (alebo neúspech) je teda do hmotných hodnôt materializovaný úmysel a rozhodnutia. Tieto rozhodnutia a úmysly sa nazývajú mind-stratégie, stratégie spočívajúce v mentálnom postoji.

Najneskôr tu sa ukazuje, akú malú výpovednú hodnotu majú bilancie. Dokladujú totiž to, čo bolo zapríčinené rok predtým, a nie momentálne rozhodnutia a počiny, ktoré sa zas odrazia na budúcnosti podniku. Závislosť účtovných výsledkov podniku od postojov podnikových manažérov však už medzičasom doložili medzičasom mnohé výskumy (napr. Rolf Berth, Wolfgang Mewes). Musíme sa teda spýtať: čo si má manažér myslieť? Aké rozhodnutia má robiť? čo treba zapríčiniť, ktoré sily vedú k dobrým výsledkom, ktoré potenciály treba využiť?

Nuž, než sa plánovanie, postoje a rozhodnutia premietnu do obratu, výdavkov, ziskov či strát, možno ich preveriť z hľadiska nasadenia potenciálov a zdrojov. Možno skontrolovať, či sa to, čo manažéri “štartujú”, aj skutočne kryje s ich cieľmi. Riadenie mind-stratégií a podnikových potenciálov nielenže je možné, ale predstavuje stelesnenie ekonomického princípu!

Podstatou je pochopiť, že vždy vtedy, keď máme v rukách dôkaz o našej úspešnosti, máme len doklad dôsledkov toho, čo sme naštartovali v minulosti. Manažér by nemal teda analyzovať len dosiahnutý stav, ale by sa mal snažiť ešte efektívnejšie zužitkovať existujúce zdroje a potenciály.

Nevyužívame zdroje

Potenciály sú teda nevyužité zdroje, ktoré sa v podniku nezužitkovávajú a čakajú, až si ich niekto všimne. Lothar Späth, konateľ podniku Zeiss Jena, raz o tomto fenoméne povedal: “Ak je pravda to, čo vedci zistili, že sa v nemeckých podnikoch nevyužíva asi 40% potenciálov, tak treba manažérom poradiť, nech svoju pozornosť venujú predovšetkým tomuto. Potom by sme nekonečnú diskusiu o drahej pracovnej sile v Nemecku raz navždy zmietli zo stola!”

Aký obrovský prehrešok proti ekonomickému princípu je nevyužívanie 40% potenciálov! A to navyše potenciálov, ktoré máme k dispozícii zadarmo! Na čo sú potom podniky pyšné? Ako možno hodnotiť manažérov, ktorí majú takéto možnosti a nevyužívajú ich?

Pritom vôbec nejde o trhové, strojné, finančné či iné potenciály, ale jednoducho o to, čo už máme v stave – o našich zamestnancov, o ich vedomosti a vnútornú energiu. Podniky sa musia naučiť vnútornú energiu i vedomostný potenciál zamestnancov vyhľadávať a cielene nasadzovať. Zákon potenciálu vraví, že úspešné podniky lepšie využívajú svoje vnútorné potenciály ako neúspešné podniky. Preto sú šance zlepšiť takýmto spôsobom hospodársky výsledok lepšie práve v tých podnikoch, ktoré potenciály využívajú len málo – teda v menej úspešných podnikoch.

Odhaľujme možnosti!

Aké dôležité je využívanie existujúcich ľudských potenciálov, dokazuje aj hospodárska situácia, v ktorej sa nachádzame. Žijeme v dobách vzájomnej zameniteľnosti produktov, okamžitej a obsiahlej informovanosti a prístupnosti takmer všetkých technológií. Jediné podnikové faktory, ktoré nemožno imitovať, sú kvalita zamestnancov, ich schopnosť učiť sa a rozvíjať sa a ich ochota využívať tieto schopnosti pre blaho vlastného podniku.

Pre hospodárstvo je to zmena v doterajšom spôsobe myslenia. Na jej dosiahnutie slúžia cvičenia, rolové hry, strategické hry a komunikačné workshopy Potenciálovej metodiky. Pomocou nich sa vytvorí “cockpit” potenciálového informačného systému (PIS). Tento systém sa zaoberá vyhľadávaním a zužitkovaním najdôležitejších interných potenciálov podniku. Na jeho realizáciu potrebujeme absolvovať 10 krokov:

  1. Vymedzenie akčného poľa. O čo nám ide? O ktorú oblasť podnikovej činnosti sa ideme zaujímať? Potenciálová metodika má najlepšie výsledky, keď sa robí skupinovo. Zvyšuje sa tým objektívnosť výsledkov a keďže skupina má k dispozícii potenciálového moderátora, nemusí sa starať o priebeh brainstormingu.
  2. O čo sa budeme starať? Musíme nájsť čo najviac nedostatkov alebo obmedzení, aby sme neriešili len očividné problémy, ale skutočne pálčivé témy.
  3. Čo sú naše najdôležitejšie ciele? Zo všetkých pálčivých problémov treba vybrať tie, ktoré má zmysel riešiť ako prvé. Veľmi často sa stáva, že sa obmedzíme len na prejavovú úroveň problému – pritom problém treba riešiť o úroveň vyššie, na rovine jeho vzniku. Školený potenciálový moderátor striehne na tieto prípady a pomáha nájsť tie roviny, kde sa riešením problému môže dosiahnuť synergia.
  4. Kedy budeme spokojní s výsledkom? Je veľmi dôležité čo najpresnejšie si stanoviť, ako vyzerá želateľný stav. Ak je naša definícia nepresná, môže sa stať, že ho dosiahneme a nezistíme to, alebo že hociktoré medzištádium budeme považovať za dosiahnutie cieľa a s výsledkom budeme nespokojní.
  5. Kde sa nachádzame dnes? Rozdiel medzi týmto dnešným stavom a želaným cieľom pre nás predstavuje samotný potenciál. Tu sa uplatňuje jeden z princípov neurolingvistického programovania: to, čo si dokážeme predstaviť, dokážeme aj dosiahnuť. Nedokážeme dosiahnuť len to, čo si predstaviť nevieme.
  6. Čo treba urobiť?
  7. Zostavíme si akčný plán.
  8. Realizácia a sprievodný koučing. V momente plánovania sú veci vždy jasné. Potom prichádza každodenný podnikový chaos a mnohé veci sa zmenia. Aby sa plány dali realizovať aj v turbulentnom prostredí, dostane podnik svojho špeciálneho kouča, ktorý sprevádza celý proces premeny (pretože o takýto proces vlastne ide) a upozorňuje na tie facilitačné nástroje, ktoré podnik ešte nepozná alebo nevyužíva.
  9. Tvorba siete “postihnutých”. Pokiaľ chceme riešiť súčasne niekoľko problematických oblastí, je veľmi dôležité koordinovať tímy. Zabezpečuje sa tým synergia riešenia a predchádza sa duplicitám.
  10. Kontrola. Spätná informačná väzba je najlepšia, ak je priebežná. Sprehľadňuje sa úroveň dosahovania cieľov, prípadne sa odhalia nové oblasti, ktorými by sa mal podnik zapodievať v budúcnosti.

Prípad z praxe

Istá mestská nezisková organizácia mala za úlohu podporovať novozaložené i existujúce podniky a zabezpečiť hladký priebeh globálnej štrukturálnej zmeny v regióne. Keď ma mestská rada prizvala, začali sa už zo strany zákazníkov sypať sťažnosti na zlé poradenstvo, zdĺhavé vybavovanie zákaziek, individualistické prejavy typu “len ja a moji vyvolení” a podobne.

Zorganizoval som Potenciálovú metodiku s 50 zamestnancami v priebehu 3 dní. Výsledok ukázal, že pri najdôležitejších faktoroch úspechu využívala organizácia svoje potenciály len asi z 20-30%. Niet sa čo čudovať, že pracovala neefektívne!

Komentované výsledky sme prezentovali zodpovedným pracovníkom. V radách manažérov nastalo “nemierne zhrozenie” a rozhodli sa, že všetky svoje sily sústredia na zlepšenie využívania potenciálov. To bolo pomerne jednoduché, pretože počas tých troch dní workshopov pracovníci nielen že ukázali, kde sú problémy, ale definovali aj celkovo 15 nových cieľov a kroky potrebné na ich dosiahnutie.

Takýmto spôsobom získalo vedenie podniku nástroj, ktorý navrhli samotní podriadení (a teda vďaka absolútnej identifikácii podriadených s opatreniami sa pri ich realizácii nenarazilo na žiaden odpor) a ktorý im umožnil v neuveriteľne krátkej dobe zlepšiť svoje konkrétne výstupy. Po niekoľkých mesiacoch sa využitie potenciálov zlepšilo približne o 30%.

Záverom

Potenciálová metodika® sa zameriava na tie oblasti, kde sú najlepšie šance zlepšiť podnikové výsledky. Je to jednoduchá metóda, pomocou ktorej podnik vo veľmi krátkom čase dostane nástroj na rýchle zlepšenie aj hospodárskych výsledkov. Zvýšenie ziskov o 50% nie je výnimkou, ale najdôležitejšie je, že sa ľudia začnú znova cítiť v podniku dobre. Koniec koncov, každý z nás chce byť úspešný – a ak smiete využívať len polovicu svojich schopností, na šťastí vám to istotne nepridá…

A na Slovensku?

Na Slovensku sa najjednoduchšia verzia Potenciálovej metodiky (moderácia bez teoretického vysvetlenia pozadia metodiky a bez sprievodného koučingu) použila už dvakrát – na základe objednávky ZSNP, a.s. v Žiari nad Hronom. V jednom z prípadov mala aj jeden bočný efekt “navyše”: zlepšila komunikáciu medzi vrcholným riadením a líniovými manažérmi. Počas diskusie o probléme i o samotnom postupe riešenia problému sa vydiskutovali niektoré zlé pocity a neistoty a zúčastnení hodnotili obe stretnutia pozitívne. (Pozn. red.)

Chcete sa oboznámiť s PotenciálMetodikou®?
Chcete vidieť, čo dokáže urobiť pre Vás?
Kontaktujte sa na
trening@ibispartner.sk ešte dnes.
PotenciálMetodiku® nerobíme formou verejných seminárov!

Autor: Gerhard Seidel

 

 4,061 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.