Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov

Ďalší kurz Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov sa chýli ku koncu. V júni budú ešte prezentácie záverečných projektov a potom ďalších 23 HR manažérov a špecialistov dostane certifikát Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov. Už po jedenástykrát.

Kurz začína každý rok v októbri. V minulom roku sa v októbri zozbieralo toľko záujemcov, že sme radšej otvorili dve paralelné skupiny; nechceli sme robiť výuku v jednej veľkej skupine, pretože čím väčšia skupina, tým nižšia interaktivita. A tak sme polovicu účastníkov dali do jednej skupiny a polovicu do druhej, čím sme získali skupiny o 11 a 13 účastníkoch. Obvykle sme sa stretávali v tom istom čase – s prvou skupinou v utorky, s druhou v stredy alebo štvrtky. Ak niekto nemohol prísť v tom „svojom“ termíne, prišiel s druhou skupinou – tým dochádzalo aj ku kontaktom medzi skupinami a účastníci spoznávali aj problémy z podnikov, ktoré priamo v svojej skupine nemali.

Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov je intenzívny kvalifikačný kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je určený pre personálnych manažérov a HR špecialistov v podnikoch a organizáciách. Kombinuje rôzne učebné metódy – semináre, workshopy, praktický tréning, tímové diskusie, samoštúdium a záverečný absolventský projekt s prezentáciou. Lucia Luptáková: „Je to dlhodobý kurz, na ktorom sa preberú všetky témy z oblasti HR. Tým, že je to viacdňové a témy nadväzujú, zachytia sa súvislosti. Kurz vedú lektori, ktorí majú bohaté skúsenosti z tréningovej a konzultantskej praxe.“

Kurz má pomerne pevnú štruktúru. Prebieha vo forme jednodňových stretnutí (niekedy aj dvojdňových, ako si to napríklad tento rok vyžiadala druhá skupina), na ktorých sa preberajú rôzne oblasti rozvoja ľudských zdrojov v podnikoch, účastníci pracujú v skupinkách na úlohách a diskutujú sa ich konkrétne problémy alebo výzvy v danej oblasti.

Stretnutí v priebehu kurzu je jedenásť a každé z nich sa venuje najmenej jednej téme:

 • stretnutie Orientácia HR úseku na podnikovú stratégiu rozoberá rolu personálneho manažéra a to, ako môže efektívne napojiť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov priamo na stratégiu podniku, ktoré ciele má prebrať, ako ich má premietnuť do orientácie svojho úseku a ako má merať úspešnosť dosahovania týchto cieľov; celá táto téma vychádza z koncepcie Balanced Scorecard, o ktorú sa opierajú účastníci aj v neskorších workshopoch k ostatným témam, a končí tým, že si účastníci urobia SWOT-analýzu pozície HR manažéra a zisťujú, ktoré sú ich rozvojové potenciály
  Denisa Ondrušková: „Priam ma fascinuje business vnímanie HR vecí. Zaujalo ma prepojenie biznisu s HR a možnosť prispieť prostredníctvom jednotlivých HR oblastí k dosahovaniu podnikových cieľov. Konečne viem racionálne argumentovať potrebu HR v podniku a prínos.“
 • stretnutie Podniková kultúra rozoberá typy podnikových kultúr a ich dopady na strategickú orientáciu podniku, na spôsob riadenia a kontroly, na investičné stimuly, na výkonnosť pracovníkov, efektívnosť procesov a výber a rozvoj kľúčových pracovných pozícií; účastníci sa učia robiť prieskumy podnikovej kultúry a čo od nich môžu očakávať a učia sa aj to, ako najvhodnejšie môžu ovplyvňovať už existujúcu podnikovú kultúru smerom k vhodnejšej forme
  Zuzana Kossuthová: „Výborná atmosféra, výborní lektori, profesionalita, znalosť problematiky, príklady z praxe, nie len čistá teória.“
  Mária Hrachová: „Hodne mi dali praktické rady a ukážky, ako sa niektoré prostriedky dajú nasadiť a využiť.“
 • stretnutie Procesné riadenie personálnych činností pozerá na to, aké možnosti ovplyvňovania má HR manažér počas životného cyklu pracovnej sily, aké HR procesy sa do tohto cyklu zapájajú, ako by mali vyzerať a ako ich možno popisovať; účastníci si zostavujú vzorový príklad najdôležitejších HR procesov
  Jarmila Postová: „Oboznámila som sa s jednotlivými procesmi HR do hĺbky; doteraz som veľa vecí vnímala oveľa povrchnejšie.“
  Lenka Luláková: „Vyhovovala mi možnosť porovnávania názorov vďaka zástupcom z iných firiem.“
 • workshop Rozvoj ľudských zdrojov v organizácii a riadenie zmien je zamerané na metódy použiteľné pri rozvoji ľudských zdrojov, rozoberá jednotlivé nástroje rozvoja ľudských zdrojov a ich praktické dopady na kvalitu pracovníkov a účastníci sa učia jednotlivé nástroje zavádzať do podnikového prostredia vo forme všeobecne akceptovaného a podporovaného personálneho projektu
  Denisa Ondrušková: „Potvrdila som si, aké naozaj dôležité je riadenie ľudských zdrojov v podniku a ako môžeme so správnymi ľuďmi a dobre vybranými nástrojmi prispievať k dosahovaniu podnikovej stratégie.“
 • workshop Kompetenčný model, prijímanie a rozmiestňovanie ľudí okrem informácií o tom, ako môže vyzerať pragmatický a ľahko aplikovateľný kompetenčný model, hovorí aj o tom, ako ho možno využívať v personálnych procesoch (napríklad pri prijímaní a rozmiestňovaní pracovníkov); účastníci       spoločne pracujú na kompetenčnom modeli pre vybrané pozície z ich prostredia a naučia sa aj základy typológie MBTI a ako ju využívať z hľadiska pracovného uplatnenia ľudí v podniku
  Miroslava Kollárová: „Kompetenčné modely ma zaujali, pretože by som ich rada zaviedla v našej firme… Vidím tam prínos.“
  Jarmila Postová: „Zaujala ma typológia osobností a potenciál človeka-zamestnanca.“
 • stretnutie Rozpoznávanie motivačných faktorov u kandidátov nadväzuje na modul o kompetenčných modeloch a rozoberá, čo potrebujeme rozpoznávať u kandidátov z hľadiska motivácie, pričom sa opiera o typológiu DISC na odhad individuálnych motivátorov ľudí; účastníci sa učia odhadovať typ ľudí podľa DISC (aj: „farebná typológia“) a využívať typológiu i v ostatných procesoch na HR úseku
  Jana Popracová: „Páčilo sa mi rozdelenie osobností podľa farieb, ako aj celá tá tématika.“
  Zusana Kossuthová: „Pomohli mi témy rozvoj ľudských zdrojov a riadenie zmien, podnikový motivačný systém a individuálne motivátory, ako aj riadenie výkonnosti prostredníctvom KPI – práve toto sú oblasti, ktoré by v našej firme potrebovali zmnu či rozvoj.“
 • tréning Efektívna pracovná komunikácia je venovaný nácviku základných komunikačných zručností, verbálnej i neverbálnej komunikácie a hravou formou trénuje zručnosti ako kladenie otázok, precízne formulovanie informácií a predchádzanie konfliktom
  Miroslava Kollárová: „Zaujalo ma to, pretože ma zaujíma psychologická stránka práce personalistu, ktorú ak má rozvinutú dostatočne, tvorí veľmi cennú pridanú hodnotu aj pre firmu.“
 • tréning Vedenie personálnych rozhovorov nacvičuje s účastníkmi, ako si rôzne typy personálnych rozhovorov pripraviť a ako ich viesť
  Mária Hrachová: „Zaujalo ma spojenie teórie s praxou, resp. praktické precvičenie niektorých vecí.“
 • stretnutie Riadenie výkonnosti zamestnancov na základe modelu Balanced Scorecard (BSC) pomáha účastníkom vytvoriť efektívny model výkonnosti na pracovnom mieste, naformulovať merateľné a podstatné kritériá výkonnosti a účastníci sa naučia viesť rozhovory na dohodnutie KPI do budúcnosti; preberá sa aj podnikový systém motivačných rozhovorov ako projekt a jeho realizácia
  Eva Heliková: „Zaujali ma kompetenčné modely, vzdelávanie a hodnotenie – lebo všetko toto potrebujeme vo firme aplikovať, resp. vylepšiť.“
  Iveta Ondrušová: „Zistila som a mám možnosť implementovať i to, čo inde malo ohlas u zamestnancov a dokázalo ich to motivovať k výkonom.“
 • workshop Príprava a riadenie vzdelávacieho projektu rozoberá identifikáciu vzdelávacích potrieb, dizajn vzdelávacieho projektu, prezentáciu projektu manažmentu a získanie podpory manažmentu, úspešnú realizáciu vzdelávania a vyhodnotenie účinnosti vzdelávania
  Iveta Ondrušová: „Umožnilo mi to učiť sa na chybách iných a ich skúsenostiach s implementovaním HR projektov v iných spoločnostiach.“
  Jana Popracová: „Človek získal určité vedomosti, ako sa v niektorých situáciách pohybovať – alebo aspoň také nasmerovanie.“
 • stretnutie Manažérske zručnosti HR špecialistu hovorí o manažérskej role – o dosahovaní cieľov, vedení tímu a rozvoji pracovníkov, o situačne adekvátnom riadiacom štýle a jednotlivých riadiacich technikách (inštruovanie, delegovanie, riadenie cez ciele, korekčný, koučovací a kritický rozhovor) a účastníci sa naučia rozpoznávať tímové roly v tíme a podnecovať spoluprácu v tíme pri riešení problémov.
  Zuzana Bobulová: „Zásadne to zmenilo môj pohľad na to, ako pracovať so svojimi podriadenými. Momentálne sa učím viesť ľudí spôsobom kladenia otázok a aby navrhovali oni spôsob riešenia. Takisto zadávam ľuďom ciele a ich merateľnosť a potom spolu s nimi zhodnocujeme, ako sa splnili. Odporúčam tento kurz každému, kto sa chce naučiť efektívne viesť ľudí.“

Michala Šudyová: „Doteraz som nenašla kurz, ktorý by poskytoval tak ucelený pohľad na HR problematiku. Veľké plus je pre mňa, že kurz nie je len jedno- či dvojdňovka, ale prebieha v rámci celého školského roka, pretože medzi jednotlivými stretnutiami má účastník možnosť si overiť v praxi to, čo počul či zažil na stretnutí, a na ďalšom stretnutí možnosť konzultovať prípadné otázky.

Ešte väčšie plus, že sa účastník učí nielen od lektorov-profesionálov (Ivan, Hela), ale aj od samotných účastníkov, ktorí pre mňa boli veľkou inšpiráciou, konkrétne výrazné osobnosti – Denisa, Iveta, Lenka. Kurz je takým výmenným obchodom – info za info, skúsenosť za skúsenosť.“

Na začiatku kurzu obe skupiny dostali svoj vlastný šanón, do ktorého si postupne ukladali materiály, ktoré dostávali na každom stretnutí. Ku koncu kurzu už materiál obsahoval vyše 500 strán textov, cvičení a čeklistov pre rýchle použitie.

Lenka Luláková: „Veľkou výhodou je materiál, ktorý sme na každej lekcii dostali. Jeho obsah je dostatočný na to, aby sme si aj s odstupom času osviežili vedomosti a poznatky z kurzu.“

Gabriela Senešiová: „Dostali sme ucelené a hodnotné informácie z praxe, výborné podklady, ktoré sa dajú aplikovať v každodennej robote.“

Po ukončení posledného stretnutia dostali účastníci približne mesiac na vypracovanie záverečných projektov, ktoré budú prezentovať a obhajovať v júni 2011.

A čo hovoria účastníci o kurze?

Pri poslednom stretnutí sme všetkým účastníkom položili štyri spoločné otázky:

 • prečo ste sa rozhodli zúčastniť kurzu Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov?
 • ako hodnotíte kurz ako celok?
 • čo vás na kurze zaujalo najviac a prečo?
 • čo vám je ešte dôležité povedať iným, ktorí kurz nepoznajú?

Z ich vyjadrení sme vybrali citáty v tomto článku.

Kurz s dobrými referenciami

V kurze sa zozbieralo široké spektrum účastníkov na rôznych HR pozíciách a z rôznych typov podnikov. Mali sme výrobné firmy, ľudí so skúsenosťami zo štátneho aparátu, z veľmi pragmatických i veľmi intelektuálnych odvetví. Každý si od účasti sľuboval niečo iné. Gabriela Senešiová: „Obsahovo ma kurz veľmi zaujal, zdal sa mi oproti konkurencii zaujímavejší, k veci a hlavne sa mi páčilo, že nadväzoval na problematiku. Vyhovovala mi kombinácia i periodicita, no a motiváciou bola aj záverečná skúška, teda obhajoba práce.“ A Denisa Ondrušková za seba dodáva: „Kurz pokrýva väčšinu oblastí, za ktoré moja pozícia vo firme zodpovedá. Zaujala ma komplexnosť a dobré referencie na spoločnosť ibis partner Slovakia a tiež som chcela spoznať nových ľudí… :-)“

Pri rozhodovaní o tom, či sa do kurzu prihlásiť, u viacerých účastníkov zohrali úlohu aj dobré referencie od minulých absolventov, na čo sme patrične hrdí. Zuzana Kossuthová: „Mala som veľmi dobré odporúčania na tento kurz od kolegov, ktorí ho absolvovali už v minulosti a v praxi dokázali zhodnotiť naučené.“ Eva Heliková sa pridáva : „Od predchádzajúcich účastníkov som počula iba dobré referencie.“

Niektorí účastníci boli praktici bez doterajšieho formálneho vzdelania. Im kurz poskytol prehľad o celej oblasti a dal im teoretické základy. Peter Varhaník: „Nakoľko som do personalistiky prišiel bez predchádzajúceho štúdia a vzdelania v HR, týmto vzdelávaním som si chcel zvýšiť teoretické aj praktické kompetencie.“ Jarmila Postová dodáva: „Veľa vecí som v praxi robila, ale chcela som to podložiť aj teoreticky a podeliť sa o skúsenosti, teda aj poradiť sa s inými kolegami na podobných pozíciách, ako mám ja.“ Podobnú potrebu mala i Michala Šudyová: „V oblasti ľudských zdrojov som začala pracovať bez predošlých skúseností a získanú prax som si chcela podložiť teóriou, urobiť si v možnostiach rozvoja ľudských zdrojov väčší prehľad, aby som mohla vedomosti použiť pri praktickom riešení problémov v HR a nie tápať ako doteraz. :-)“

Časť účastníkov má dnes obmedzenú agendu a potrebovali si rozšíriť poznanie aj o iné oblasti, aby zvýšili svoju univerzálnosť: Eva Čepelová: „V oblasti ľudských zdrojov už pôsobím 8 rokov a potrebovala som si rozšíriť vedomosti v iných oblastiach tejto problematiky, než som počas tých rokov prichádzala do kontaktu.“ V podobnej situácii je aj Jana Popracová: „Do kurzu som šla, aby som získala lepší prehľad o danej problematike a získala obraz o tom, aké rôzne veci a situácie ovplyvňujú bežné pracovné veci.“ „Keďže v rámci spoločnosti pracujem ako HR administrátor, kde sa zaoberám len malou časťou oblasti HR, pomohol mi kurz rozšíriť si komplexne predstavu o tom, čo všetko oblasť HR zahŕňa,“ pridáva sa Jana Buranová.

A mali sme aj účastníkov zo všeobecného manažmentu, ktorým kurz pomohol dvojnásobne – jednak spoznali novú oblasť, ale získali aj zručnosti pre prax, ako hovorí Zuzana Bobulová: „Potrebovala som informácie a nadobudnutie istoty vo vedení ľudí, nakoľko pracujem ako vedúci pracovník.“

Očakávania naplnené

Jarmila Postová si pochvaľuje: „Výborná organizácia, zaujímavé, poučné a veľmi prínosné.“ „Vynikajúca atmosféra, pripravené podklady a systém práce,“ pridáva sa Jana Popracová. A veľkú pochvalu si vyslúžil aj hlavný lektor kurzu Ivan Burger: „Vysoko hodnotím kombinované vzdelávanie, prácu v tímoch a dobré podklady k štúdiu. Pán Burger nás vedel zaujať aj v momentoch, kedy už pozornosť klesala,“ smeje sa Gabriela Senešiová.

Keď sme sa pýtali účastníkov, čo sa im na kurze páčilo, boli odpovede rôznorodé, ale všetky do jednej spokojné. Iveta Ondrušová: „Zistila som tri veci: ako veci robiť správne, ako veci robiť lepšie a ako veci robia inde.“

Gabriela Senešiová bola spokojná s rozsahom, hĺbkou spracovania i materiálmi, ktoré účastníci dostávali k dispozícii. „Kurz bol výborný!!! V budúcnosti by som rada spolupracovala pri vzdelávaní vo firme.“ Peter Varhaník, človek faktov a čísel, dodáva: „Hodnotím ho veľmi pozitívne, najmä kvôli pomerne širokému záberu z rôznych oblastí HR a veľmi praktickému prístupu výuky.“ Jarmila Postová a Alena Piknová sa zhodujú: „Témy mali široký záber. Kurz je komplexný pohľad na činnosť oddelenia HR a dostali sme výbornú konzultáciu a podporu aj individuálnych riešení v jednotlivých spoločnostiach.“

Príjemná atmosféra

Mnohých účastníkov zaujalo, že výuka prebiehala v nenásilnej, priateľskej a napriek tomu vysoko produktívnej atmosfére. Učili sa nielen od lektorov, ale aj pri výmenách názorov počas diskusií a pri rozprávaniach o skúsenostiach z iných podnikov. Zuzana Bobulová: „Výborná atmosféra, výborný prednášateľ, celistvé informácie v problematike ľudských zdrojov a praktické aktivity počas kurzu.“ Michaela Harachová: „S kurzom som nadmieru spokojná, naplnili sa všetky moje očakávania a ďakujem za bonusy v podobe priateľskej atmosféry a poskytnutia cenných rád z praxe.“ Denisa Ondrušková: „Stretla som vynikajúcich ľudí, ktorí sú pre mňa inšpiráciou, a pomohlo mi to zamyslieť sa nad mnohými vecami a vyjasnilo sa mi v niektorých veciach.“

Praktičnosť vzdelávania

Počas kurzu sa veľa pracuje – individuálne či v skupinkách, niekedy aj s tréningom a spätnou väzbou. Pre účastníkov to bolo nielen o získavaní vedomostí, ale aj o vylepšovaní techník argumentácie, o živých a bezprostredných diskusiách, o práci s flipchartom a o prezentovaní a obhájení vlastných zistení. Toto posledné je súčasne výborná príprava na posledný krok kurzu, ktorá dnes účastníci ešte len majú pred sebou – na obhájenie vlastného praktického projektu.

Vďaka tomu, že veľká časť výuky prebieha workshopovo, získavajú účastníci zručnosť robiť preberané veci. Eva Čepelová: „Vyskúšala som si skoro každú tému aj prakticky.“ a Lucia Luptáková dodáva: „Pre mňa bol kurz prínosom hlavne pre aplikovateľnosť v praxi, keďže veľkú časť kurzu tvorili prípadové štúdie, príklady z praxe a diskusie medzi účastníkmi navzájom a aj lektormi.“ Jana Buranová: „Cením si otvorenosť, spôsob učenia, ktorý nenudil, lebo všetci sme boli aktívne zapojení. Nebolo to len suché prednášanie a vtĺkanie teórie do hlavy, ale sme vlastným uvažovaním tvorili obsah jednotlivých školení.“

Rovnako hodnotné boli aj diskusie k látke a diskusie o skúsenostiach z jednotlivých firiem. Marta Spišáková: „Páčila sa mi interaktívna forma cez workshopy a diskusie a to, že účastníci boli z celého Slovenska. Odchádzam múdrejšia a obohatená o vzácne skúsenosti kolegov z kurzu.“ Lucia Luptáková súhlasí: „Zaujala ma možnosť zistiť, ako veci fungujú v iných firmách, prostredníctvo diskusie s lektormi a medzi účastníkmi navzájom.“

A zdá sa, že kurz naštartoval aj kreativitu niektorých účastníkov do budúcnosti: „Spätne, ako si čítam materiály, podnecuje ma to rozmýšľať, ako je to u nás vo firme a ako by sa to mohlo či dalo vylepšiť,“ hovorí Zuzana Buchová. A ešte priamejšie to pomenúva Iveta Ondrušová: „Najdôležitejšie na kurze boli jeho forma a spôsob podania, pretože som získala návod, ako na vec, a prebúdzal vo mne kreativitu na projekty, ktoré musím určite postupne realizovať a implementovať.“

Vysoká spokojnosť s obsahom i podaním

Zdenka Marföldiová: „Bolo dobré prejsť si oblasti HR, zamyslieť sa nad každou pracovnou témou bez napätia a vidieť, ako to funguje v súčasnosti aj v iných firmách.“ Zdá sa, že obsah kurzu je navrhnutý tak, že poskytuje dostatok informácií a podnetov pre rôznorodé publikum. „Kurz mal zvolené vhodné témy po obsahovej stránke a najmä aktuálne v dnešnom svete HR. Lektori neboli len teoretikmi, ktorí mali niečo naučené, ale poznali reálne situácie zo skúseností z mnohých podnikov,“ potvrdzuje Peter Varhaník.

Alena Piknová: „Informácie boli podávané veľmi vecne, zrozumiteľne, lektori vedia veľmi dobre vytvoriť obraz o téme. Všetci prednášajúci sú veľmi ľudsky príjemní. Majú veľmi široké informácie o všetkých témach a dávajú priestor neformálnej diskusii. Na kurze je veľmi dobrá nálada.“ „Každá téma bola pre mňa zaujímavo a pútavo spracovaná, veľmi dobre odprezentovaná a „šťavnato“ doplnená o príklady z praxe od kolegov z kurzu,“ súhlasí Michaela Harachová.

A Peter Varhaník dodáva: „Osobitne chcem vyzdvihnúť úroveň prednášania pána Burgera, má veľmi vhodný spôsob výkladu, pútavý a záživný, uvádza mnohé príklady z reality a vhodné prirovnania. Veľmi rád som absolvoval tento kurz!“ Eva Čepelová súhlasí: „Každú tému vedel veľmi pútavo odprezentovať a zaujať a udržať našu pozornosť počas celého dňa.“

Čerešnička na tortičke

Každé vzdelávanie má niečo ako „zlatý klinec“, tému, ktorá oslovuje všetkých účastníkov. Aj Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov má takúto „pikošku“ – sú to typológie ľudí, MBTI a DISC. Kurz od kurzu ich účastníci najviac chvália, pretože sú jednoduché a výpovedné a umožňujú dobre odhadnúť ľudí. Navyše sa účastníci učia, kde v svojej profesionálnej a manažérskej práci ich môžu akým spôsobom nasadiť a využiť. Aj v tomto kurze boli typológie obľúbenou témou a účastníci mali tento rok výhodu, že sme inovovali ich prezentáciu a tak boli názornejšie (napríklad „podľa farieb“) a jednoduchšie absorbovateľné. Peter Varhaník: „Najviac ma zaujala typológia osobností a riadenie jednotlivých typov, rôzne metódy prístupu, rôzne prvky na dosiahnutie cieľov u jednotlivých typov.“ Alena Piknová sa pripája: „Mňa zaujalo poznanie rôznych typov, ich správanie, porozumenie im, ich začlenenie do tímu.“

Odporúčali by tento kurz aj iným?

Niektorí ani nečakali na otázku a už začali sami konať: „Kurz je pre mňa niečo ako povinný „balíček“ pre všetkých zamestnancov z oblasti ľudských zdrojov, ktorý stojí za to. Odporúčam ho svojim kolegom a známym,“ prezradila Marta Spišáková.

Pre Máriu Hrachovú je už pridanou hodnotou len to, že sa na kurze stretla s kolegami „od fachu“ a mohli si vymieňať skúsenosti. „A potom je tu ešte ten kopec vedomostí, samozrejme. Či ste personalista-začiatočník alebo už ostrieľaní niekoľkoročnou praxou – stále sa je čo učiť.“

Miroslava Kollárová: „Veľmi komplexný záber problematiky HR, vynikajúco spracované témy a super lektori… škoda, že už končíme!“

Iveta Ondrušová: „Tento kurz je výborný, len by mal byť dlhší a jednotlivým témam sa venovať dlhšie a hlbšie; vlastne, najlepšie keby ani neskončil, ale fungoval pravidelne…“

Dobrá správa pre všetkých minulých aj súčasných absolventov – ibis partner Slovakia obnovuje tradíciu odborných seminárov pre svojich absolventov, nazývaných HR Profi. Prvý taký seminár už pobeží na jeseň, v druhej polovici septembra. Takže vlastne kurz „nekončí“ a bude pokračovať, aj keď inou, menej časovo náročnou formou…

Poznámka redakcie 2018: Kurz Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov má dnes názov Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov.

 4,761 total views,  9 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.