Správa očitého svedka: Tak toto bola certifikácia…

Máme to za sebou, tak znel nadpis článku v decembrovom čísle podnikového časopisu IZOMAT. Bol to povzdych a zároveň veľká úľava po dvojročnom snažení, ktoré posledného pol roka gradovalo a vyvrcholilo v dňoch 25. – 27. novembra 1997 certifikačným auditom.

Od prvej informácie o ISO normách po rozhodnutie, že začíname s budovaním systému manažmentu kvality ubehol rok. Vtedy už prvé firmy na Slovensku získali certifikáty.

Nasledovalo školenie vrcholového vedenia, stredného manažmentu a pracovníkov realizačného tímu. Začalo sa s prácami na všetkých frontoch. Niektoré oblasti sme mali dobre prepracované a činnosti sa plánovali a robili systematicky – kontrola a skúšanie, normalizácia, nákup materiálov, plánovanie údržby. Niekde sme však začínali na zelenej lúke. Pokrivkávalo to v metrológii, riadení dokumentácie a plánovaní vzdelávania.

Výkonné vedenie spoločnosti vyhlásilo svoju koncepciu kvality, ktorá je zameraná na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb a na neustále vzdelávanie zamestnancov. S touto koncepciou boli oboznámení všetci pracovníci prostredníctvom podnikového časopisu, násteniek a výrobných porád.

V náväznosti na koncepciu si vedenie stanovilo hlavné ciele v oblasti kvality. Tieto boli rozpracované na jednotlivé úseky, kde dostali konkrétnu a merateľnú formu. Ich plnenie bolo štvrťročne písomne predkladané do porady generálneho riaditeľa.

Bola vymenovaná Rada kvality ako poradný orgán generálneho riaditeľa pre budovanie systému. Na jej zasadnutiach sa pripomienkovali a schvaľovali jednotlivé technicko-organizačné smernice.

Spolupracovali sme s poradenskou firmou, ale chodili sme na „skusy a rozumy“ aj do iných podnikov. Keď sa podarilo neustálym školením a opakovaním výhod systému kvality prelomiť počiatočný odpor voči novým zmenám, ľudia sa začali sami aktívne zapájať do celého procesu.

Najdôležitejším momentom celého projektu bola zmena prístupu vrcholového vedenia z formálneho na aktívny.

Stotožnenie ľudí s celým procesom môžeme veľmi pekne dokumentovať výrokom vrchného audítora: „prešli ste bez straty kytičky“. To znamená, že pri audite nenašli ani jednu závažnú systémovú chybu, ktorá by bola dôvodom pre vystavenie odchýlkového protokolu.

Preverovaní boli zamestnanci na všetkých postoch od výkonného vedenia, ktoré deklarovalo napĺňanie koncepcie kvality v cieľoch rozpracovaných na jednotlivé úseky, až po pracovníka v expedičnom sklade.

Do budovania systému zasiahol aj transformačný proces. Zmena organizačnej schémy a zodpovedností si vynútila ďalšie zmeny už vypracovanej dokumentácie.

Mravenčia práca vedúcich a referentov pri spracovávaní dokumentácie prebiehala paralelne popri ich bežných pracovných povinnostiach.

V priebehu budovania systému sme si dali vyškoliť 20 interných audítorov, ktorí sú a budú predĺženou rukou vedenia a pákou na zlepšovanie systému.

Bol vyškolený tím na používanie štatistických metód. Tieto sa zatiaľ využívajú pri hodnotení spôsobilosti procesu, pri hodnotení kvality výrobkov, analýze reklamácií, analýze prestojov výrobného zariadenia, analýze dopytov, ale chceme ich používanie ďalej rozširovať.

Veľký kus práce sa odviedol v oblasti vzdelávania. Výber a hodnotenie dodávateľov vzdelávacích aktivít ako i presné a dôsledné plány vzdelávania vychádzajúce z kvalifikačných požiadaviek na zamestnanca boli pre nás novým prvkom.

Keď hodnotím prínos systému pre firmu, tak je to okrem prestíže, ktorú môžeme dokladovať certifikátom, v prvom rade urobenie poriadku vo vnútri podniku, sprehľadnenie informačných tokov, rozdelenie kompetencií a odstránenie bielych miest, ktoré nepatrili nikomu. Nastupuje tu zvýšená dôvera zákazníka voči firme, ktorá všetky svoje činnosti plánuje a riadi.

Okrem iných úloh má u nás systém aj úlohu výchovnú. Ľudia sami voči sebe vyžadujú konanie podľa predpísaných pravidiel a pri ich absencii požadujú ich dopracovanie.

Musím ešte raz zdôrazniť, že bez aktívneho prístupu vrcholového vedenia by tento projekt nemal šancu na úspech, čo nakoniec dokazujú príklady v mnohých podnikoch. Vedenie vytvorilo ľudské a finančné zdroje. Investovali sme do vybudovania a metrologického laboratória, nákupu kalibračných prístrojov, nákupu softvéru pre používanie štatistických metód, do vzdelávania pracovníkov (vyškolenie interných audítorov a technikov metrológie).

Zachytili sme pulz doby, pretože do roku 2000 môže byť certifikát na systém podmienkou pre export. Získanie certifikátu je pre nás určitým štandardom podnikovej kultúry a pre našich zákazníkov istotou reprodukovateľnosti kvality. Účinnosť vybudovaného systému kvality sa najlepšie hodnotí v číslach, preto tento rok chceme začať so sledovaním nákladov na kvalitu.

Náš systém manažmentu kvality je vybudovaný podľa ISO 9002. Do konca budúceho roku by sme ho chceli rozšíriť na 9001. Našim ďalším krokom potom bude vybudovanie environmentálneho manažmentu a jeho certifikácia podľa ISO 14 001.

Autor: Ing. Eva Kicková, Manažér kvality, IZOMAT, a.s.

 

 2,313 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.