Stanislava Valientová Psotová: Letná študentská stáž v spoločnosti Johnson Controls Trenčín

K oceneným projektom HR Gold 2014 patril aj projekt “Student Summer Internship – Letná študentská stáž” tímu Stanislavy Valientovej Psotovej zo spoločnosti Johnson Controls International.

Stanislava Valientová Psotová píše, o čom ich projekt bol a aký celkový prínos mal.

Technologické centrum spoločnosti Johnson Controls v Trenčíne vzniklo na jeseň v roku 2004. V tom čase dostalo jeho personálne oddelenie veľmi náročné ciele v súvislosti s náborom nových zamestnancov.

Najbližšie mesiace bohužiaľ potvrdili nedostatok kandidátov s potrebnou kvalifikáciou a pracovnými skúsenosťami na slovenskom trhu práce. Táto skutočnosť prinútila vedenie spoločnosti ku zmene stratégie prijímania zamestnancov a naštartovala orientáciu na čerstvých absolventov vysokých škôl.

Pre úspešné implementovanie zvolenej stratégie sa kľúčovým prvkom stala spolupráca s vysokými školami s technickým zameraním, predovšetkým so strojárskymi fakultami.

Zástupcovia spoločnosti Johnson Controls nadviazali kontakt s reprezentantami vysokých škôl a prostredníctvom odborných prednášok na pôde jednotlivých fakúlt, exkurzií poriadaných priamo v trenčianskom technologickom centre, podpory spoločných projektov a odbornej pomoci pri bakalárskych, diplomových a PHD prácach cielene budovali povedomie o tomto najväčšom vývojovom centre pre automobilový priemysel na Slovensku.

Interné štatistické ukazovatele potvrdzujú, že čerství absolventi vysokých škôl tvoria až tretinu zamestnancov trenčianskeho technologického centra. Do ich rozvoja spoločnosť investovala najmä počas prvých dvoch rokov trvania pracovného pomeru množstvo energie a finančných prostriedkov. Najväčšiu pozornosť bolo potrebné venovať zdokonaleniu technických vedomosti nových zamestnancov a ich oboznámeniu sa so špecifikami a požiadavkami jednotlivých výrobcov automobilov. V rovnakej miere sa však museli rozvíjať jazykové znalosti a mäkké zručností novoprijatých kolegov.

V roku 2007 sa spoločnosť rozhodla pre dôležitý krok na podporu výberu potenciálnych zamestnancov z rád talentovaných študentov. V júli a auguste po prvýkrát hostila pod svojou strechou 18 vysokoškolákov v rámci projektu letnej študentskej stáže.

Táto tradícia odvtedy pokračuje každý rok a prináša talentovaným študentom možnosť vidieť pravý inžiniering a pokúsiť sa skĺbiť akademické vedomosti s praktickými skúsenosťami.

Uplynulých 8 ročníkov potvrdzuje výhody intenzívneho viactýždňového kontaktu s budúcimi potenciálnymi uchádzačmi o zamestnanie.

Študentská stáž je obsahovo koncipovaná tak, aby umožnila efektívne zhodnotiť komplexný potenciál účastníkov. Spoločnosť má tak počas šiestich týždňov reálnu šancu bližšie spoznať jednotlivých študentov a zistiť či svojím vedomostným a osobnostným profilom spĺňajú jej predstavy o budúcom zamestnancovi. Na druhej strane účastníci študentskej stáže získajú konkrétnu predstavu o spoločnosti, o jej nárokoch, o firemnej kultúre a môžu sa zodpovedne rozhodnúť, či príjmu ponuku na pracovný pomer. Vzájomná skúsenosť významne znižuje riziko sklamania z nenaplnených očakávaní na oboch stranách.

Vďaka letnej študentskej stáži spoločnosť preukázateľne znížila náklady na nábor nových zamestnancov a skrátila obdobie vstupného zaškoľovania a výcviku. Tento projekt zároveň pomáha budovať reputáciu JCI ako špičkového zamestnávateľa v regióne a rozširovať databázu talentovaných kandidátov s požadovanými schopnosťami. Stúpajúcu popularitu stáže potvrdzuje aj každoročne narastajúci počet prihlášok.

Nezanedbateľným prínosom letnej študentskej stáže je aj rozvíjanie líderského potenciálu už existujúcich zamestnancov, ktorí 6 týždňov fungujú ako mentori jednotlivých študentských skupín. Do projektu sú prevažne zapájaní zamestnanci, ktorí sú účastníkmi ročného programu na rozvoj budúcich lídrov. Študentská stáž predstavuje pre nich často prvú príležitosť vyskúšať si vedenie tímu a záverečné prezentácie pripravených riešení sú výsledkom spoločného úsilia mentora a jemu zverenej študentskej skupiny.

Priebeh letnej študentskej stáže

Príprava letnej študentskej stáže sa začína každý rok na jeseň. Propagačné materiály informujúce o termíne a obsahovom zameraní ďalšieho ročníka sú súčasťou povinnej výbavy všetkých JCI tímov, ktoré za účelom odborných prednášok navštevujú vysoké školy. Ďalšia vlna propagácie prebieha počas veľtrhov pracovných príležitostí, ktoré univerzity poriadajú v jarných mesiacoch. Uzávierka prihlášok je obvykle stanovená na koniec apríla príslušného kalendárneho roka.

Z prijatých prihlášok obvykle 40 záujemcov dostane pozvánku na osobný pohovor. Samotné výberové konanie prebieha formou assessment centra, počas ktorého sa preverujú technické vedomosti uchádzačov, úroveň znalosti cudzieho jazyka a osobnostné charakteristiky. Tie spoločne so schopnosťou riešiť problémy, predpokladmi pre prácu v tíme a individuálnou motiváciou pre účasť na letnej študentskej stáži rozhodujú o výbere 15 študentov, ktorí dostanú šancu zamiešať sa na niekoľko týždňov medzi zamestnancov Johnson Controls Trenčín.

Samotnej stáži predchádza detailná príprava, ktorá okrem administratívnych úkonov spojených s fungovaním študentov v spoločnosti zahŕňa hlavne výber a zaangažovanie mentorov, zostavenie agendy na jednotlivé dni a výber vhodných projektov pre študentské tímy.

Letná študentská stáž začína oboznámením sa študentov so spoločnosťou prostredníctvom tzv. „onboardingu“, v rámci ktorého prejdú skrátenou verziou procesu určeného pre novoprijatých zamestnancov. Aby boli schopní ponoriť sa dostatočne hlboko do problematiky vývoja automobilových komponentov, absolvujú hneď v prvých dňoch množstvo technický tréningov. Následne pracujú v skupinách pod dohľadom mentorov na riešení prideleného technického problému a pripravujú sa na záverečnú prezentáciu svojich riešení pred top manažmentom spoločnosti.

Záverečné prezentácie prebiehajú v anglickom jazyku a študenti majú možnosť nielen predstaviť unikátne riešenia, na ktorých 6 týždňov pracovali, ale zároveň otestovať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, ktorých tréning je súčasťou programu stáže.

Keďže jednotlivé pridelené technické problémy sú skutočnými reálnymi problémami, s ktorými sa potýkajú inžinieri vo vývojovom centre, študentami navrhnuté riešenia predstavujú často nový pohľad na existujúci problém a inšpirujú dizajnérov k hľadaniu inovatívnych spôsobov jeho riešenia.

Program stáže končí celkovým zhodnotením jednotlivých účastníkov na základe výkonu, ktorí počas uplynulých týždňov podávali. Najšikovnejší študenti sú aj po skončení stáže spoločnosťou podporovaní formou poskytovania ďalších technických tréningov, pomocou pri spracovaní bakalárskej alebo diplomovej práce, prácou na spoločných projektoch, ako aj prostredníctvom finančného sponzoringu. Ideálnym výsledkom takejto dlhodobej spolupráce je prijatá ponuka na zamestnanie sa v spoločnosti Johnson Controls Trenčín. Pri 117 doterajších absolventoch stáže sa tento scenár podarilo naplniť 17-krát.

V horeuvedenej podobe prebiehala letná študentská stáž s menšími úpravami až do roku 2013. Prelomovým sa stal 8. ročník stáže v roku 2014, kedy sa vedenie spoločnosti rozhodlo vniesť do programu stáže nový prvok.

Nadviazaná spolupráca s Centrom Včasnej Intervencie v Žiline, ktoré je súčasťou siete novovznikajúcich Centier Včasnej Intervencie na Slovensku priniesla nové možnosti využitia potenciálu študentov počas letnej stáže.

Študentom bola pridelená špeciálna téma – úprava detského elektrického autíčka pre potreby zdravotne ťažko znevýhodneného dieťaťa. Všetky tri skupiny dostali k dispozícii autíčko spolu so špecifikáciou úprav, ktoré bolo nutné zrealizovať, aby mohlo takéto dieťa autíčko použiť.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Predovšetkým bolo potrebné zabezpečiť samotné bezpečné sedenie zdravotne ťažko znevýhodneného dieťaťa, ktoré by inak sedieť nedokázalo. Sedadlo v štandardnom detskom autíčku nie je stavané pre dieťa s narušeným svalovým tonusom tela, horných, dolných končatín prípadne i držania hlavy. Ďalej museli študenti zabezpečiť, aby dieťa dokázalo samo uviesť autíčko do chodu, pretože práve schopnosť presunúť sa bez pomoci z bodu A do bodu B je pre nechodiace dieťa veľmi významná. Detské autíčka sa posúvajú dopredu stlačením „plynového“ pedála nožičkou, čo pre zdravotne znevýhodnené dieťa nepripadá do úvahy. Taktiež riadenie autíčka otáčaním volantu muselo byť prispôsobené obmedzeným možnostiam malého vodiča.

V neposlednom rade museli študenti pamätať aj na rodiča a umožniť mu autíčko s dieťaťom spomaliť, prípadne úplne zastaviť.

Keďže po finálnych úpravách museli autíčka spĺňať aj estetické kritériá a tešiť oko svojich malých majiteľov, študenti si dali záležať aj na vonkajšej úprave. Zladené farby, ozdobné štepovanie na poťahoch a v jednom prípade aj úplná zmena farby karosérie autíčka boli výsledkom spoločného úsilia študentov a zaangažovaných zamestnancov z takmer všetkých oddelení  vývojového centra.

Emocionálne najsilnejším momentom bolo pre všetkých zúčastnených záverečné odovzdanie upravených autíčok malým užívateľom. Testovacia jazda vyčarila šťastný úsmev nielen na tváričke štvorročného vodiča, ale aj na tvárach ostatných prítomných a bola pre všetkých neskutočným zadosťučinením.

Rôznorodosť prevedených riešení a zrealizovaných úprav bola veľká. Študenti taktiež podrobne popísali proces realizácie úprav, ktorý sa objavil na vtedajšej stránke  Centra Včasnej Intervencie v Žiline a slúži ako návod pre rodičov, ktorí majú záujem pustiť sa do úprav sami. Ergonomicky a esteticky najvhodnejšie riešenie sa stalo vzorom pre ďalší ročník letnej študentskej stáže.

V čase prípravy článku bol ďalší ročník letnej študentskej stáže v plnom prúde. Tohtoroční účastníci nadviazali pri modifikácii autíčok na skúsenosti z minulého roka a očakáva sa, že výsledné úpravy posunú celý projekt o krok vpred.

Ocenenie HR Gold, ktoré tento projekt získal, bolo pre celý realizačný tím dôkazom správnosti zvoleného trendu. Okrem naplnenej potreby pomáhať druhým prinieslo všetkým zúčastnením aj oficiálne uznanie a čo je najdôležitejšie – môže sa stať inšpiráciou pre ostatných.

V závere môjho článku by som rada poďakovala. V prvom rade pani Jane Lowinski, ktorá prišla s myšlienkou obohatenia letnej študentskej stáže práve horeuvedeným spôsobom. Všetkým rodičom detí a deťom samotným za ich ochotu podieľať sa na pilotnom ročníku stáže a pani Miriam Pollitt z Centra včasnej intervencie v Žiline za odborné vedenie. Ďakujem celému realizačnému tímu pod vedením Miroslavy Babničovej, všetkým mentorom a kolegom, ktorí s nadšením prispeli k vynikajúcemu výsledku a samozrejme študentom samotným. Bez nich by možno projekt čakal niekde založený, kým príde jeho čas.

Aké je Vaše životné krédo?

Možno najvýstižnejšie by som ho vystihla slovami ži a nechaj žiť. Snažím sa nikoho nehodnotiť a riešiť svoj vlastný život. Je veľmi jednoduché druhého odsúdiť. Niekedy človek nevie, ako by sa zachoval v konkrétnej situácii, až kým sa v nej neocitne. A potom sa často stáva, že reaguje inak, ako by sám od seba čakal.

Ktoré ľudské vlastnosti s najviac ceníte?

Veľmi obdivujem, keď niekto zasvätí svoj život pomoci druhým. Misionári, rádové sestry, personál v hospicoch, zamestnanci v ústavoch pre ľudí s rôznymi druhmi postihnutia… Neviem či by som v sebe našla dosť odvahy a sily naplno sa oddať takejto práci.

Čo považujete za svoju najsilnejšiu stránku?

V pracovnom živote veľmi rada prekonávam prekážky. Riadim sa heslom, že na každý problém sa vždy dá nájsť riešenie, pokiaľ sa človek dostatočne snaží. „Nedá sa“ nie je pre mňa odpoveď.

Čo považujete za svoju slabšiu stránku?

Keďže som veľmi energický človek, niekedy nie som dostatočne trpezlivá. Ale viem o tomto svojom nedostatku a pracujem na ňom. Keď spomalím a doprajem veciam čas, prináša to niekedy prekvapivé výsledky J.

Čo sa Vám osvedčilo pri práci s ľuďmi, že by ste to odporúčali aj iným?

Myslím, že ľudia vedia vycítiť úprimný záujem a snahu pomôcť. Osvedčilo sa mi počúvať druhých, nerobiť predčasné závery a snažiť sa pozerať na danú situáciu očami druhého človeka

Čo podľa Vás vedie k trvalému úspechu manažéra?

Počas svojho profesionálneho života som mala možnosť zoznámiť sa s viacerými vynikajúcimi manažérmi. Všetci mali jedno spoločné – verili tomu, že manažér je iba taký úspešný, akí úspešní sú jeho podriadení. S členmi svojho tímu jednali s rešpektom a úctou a dokázali ich motivovať k úžasným výkonom. Nebáli sa byť autentickí, priznať, že niečo nevedia a neprestávali sa učiť. Pre svoj tím boli veľkou inšpiráciou.

Čoho by sa mali manažéri vyvarovať pri svojej práci?

Zo všetkých chýb, ktorých je možné sa dopustiť pri vedení iných, vidím ako veľmi závažné, keď líder nevedie osobným príkladom. Anglické „walk the talk“ túto potrebnú charakteristiku manažéra veľmi vystihuje. Správanie typu „vodu káže, víno pije“, pôsobí na tím veľmi demotivujúco.

Kto v živote Vás najväčšmi ovplyvnil?

Moji rodičia samozrejme. Mali k tomu najviac času a príležitostí J. Neskôr určite moja vlastná rodina, manžel a moje dve deti. Po pracovnej stránke jeden z mojich bývalých šéfov, ktorý mi natoľko veril, že ma v tom čase bez prípravy a formálneho vzdelania presunul z ekonomickej sféry pôsobenia do personalistiky, v ktorej som sa celkom našla. Som mu za tento krok dodnes vďačná.

Keby ste mali žiť svoj život ešte raz, čo by ste z dnešného pohľadu urobili inak?

Tu sa zvyčajne vždy vravieť, že by som nemenila nič. Úprimne však mám jeden nesplnený sen. Veľmi som chcela ísť počas alebo po skončení vysokej školy na dlhší čas pracovať a študovať do Veľkej Británie. Keďže som však vtedy uprednostnila iné ciele, kompenzujem túto túžbu aspoň občasnými výletmi za priateľmi, ktorí tam žijú a pracujú 🙂 .

Ilustračné snímky dodala autorka článku.

 1,994 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.