Ste HR manažér? Potrebujete týchto 10 kompetencií…

HR manažéri majú v podniku jedinečnú rolu: na jednej strane sú manažérmi vlastných útvarov a tímov, na druhej strane predstavujú premostenie medzi podnikom a ostatnými zamestnancami a manažérmi. Preto okrem toho, že sa starajú o svojich vlastných podriadených (motivácia, zaangažovanosť, rozvoj), potrebujú aj navrhovať, vyvinúť a zaviesť systémy, ktoré pomôžu iným manažérom motivovať, angažovať a rozvíjať svojich ľudí. Navyše potrebujú spolu niesť podnikové plány a stratégiu a starať sa o záujmy podniku.

Táto pozícia si vyžaduje sadu určitých kompetencií, zručností a vedomostí, ktoré HR manažérovi pomôžu k úspechu v jeho role. Niektoré z kompetencií sú bežné manažérske kompetencie, kým iné sú unikátne pre pozíciu HR manažéra:

1. Organizačné zručnosti

Ako všetci ostatní manažéri, aj HR manažéri potrebujú organizačné zručnosti, pretože organizujú prácu svojho útvaru delegovaním a koordinovaním. A pretože často v svojej práci majú ako odberateľa prakticky všetkých pracovníkov podniku, potrebujú mať organizačné zručnosti na kvalitatívne nadradenej úrovni, pretože nie je nič horšie, než nemôcť načas ľuďom vyplatiť mzdy alebo prehrať súdny proces len preto, že v spise neboli zadokumentované všetky vytýkacie listy a prehrešky pracovníka.

K organizačným zručnostiam patrí manažment času, koordinovanie, delegovanie, dozor, plánovanie a pod.

2. Komunikačné zručnosti

Ak existuje v podniku manažér, od ktorého sa vyžaduje excelentná komunikácia, tak je to práve HR manažér. Tým, že do jeho opatery spadajú všetci zamestnanci podniku, má do činenia s rôznymi typmi osobnosti, rôznymi profesiami, rôznym kultúrnym a vzdelanostným stupňom, rôznymi záujmami a rôznymi predsudkami – a musí s nimi vedieť patrične narábať. Musí byť nielen dobrý v počúvaní a vysvetľovaní, ale aj dobrý mediátor, pretože medziľudské spory a problémy končia väčšinou práve na jeho stole. Potrebuje mať dostatočne stabilnú osobnosť, aby sa vedel vhodne zachovať aj v konfliktoch.

Potrebuje ešte viac ako ostatní manažéri mať schopnosť vysvetliť aj zložité predstavy jasne a zrozumiteľne a podávať ich tak, aby ich počúvajúci pochopil a prijal. To značí, že musí vedieť, ako podať správu tak, aby nenarazila na hluché uši alebo odpor a aby ju počúvajúci pochopil správne.

A HR manažéri potrebujú ešte jednu zručnosť navyše – potrebujú dokázať viesť rozhovor, a to aj keby boli v roli počúvajúceho (ako to často musia pri výbere a vstupných pohovoroch doložiť). Pritom to potrebujú urobiť tak, aby sa ani ten druhý necítil zmanipulovaný. Preto potrebujú ovládať rozšírenú formu počúvania, ktorá sa sústreďuje nielen na slová a voľbu slovných prostriedkov, ale aj na tón hlasu, reč tela a dekódovanie pocitov skrytých za slovami.

3. Dôveryhodný vzor

Práve u HR manažéra sa dôvera píše veľkým. Pracovníci potrebujú partnera, u ktorého sa cítia bezpeční a vypočutí; predchádza sa tým mnohým zbytočným konfliktom. Dôveryhodní ľudia ľahšie presadzujú nové myšlienky a aj niekedy nepopulárne opatrenia. Lenže… dôvera sa ťažko získava…

Prvá vec je predviesť, že to, čo hovoríte, je to, čím sa sami riadite a v čo veríte. Vaše slová a činy sa nesmú rozchádzať. Potrebujete byť otvorení, diskrétni a etickí.

Potom potrebujete byť féroví, spravodliví. HR manažér ma veľa do činenia s medziľudskými nevraživosťami, konfliktmi, pokazenými vzťahmi alebo jednoducho nezosúladiteľnými povahami a potrebuje sprostredkovať v konfliktoch a viesť disciplinárne opatrenia. Na to okrem férovosti potrebuje aj vedieť zachovať objektívnosť a pristupovať aj k vyhroteným situáciám racionálne, teda zachovať si potrebný odstup..

Nezávisle od tohto odstupu však pozícia HR manažéra vyžaduje, aby ju pokrýval človek, ktorý je osobne prístupný, koho sa iní ľudia neboja osloviť a nemajú uňho pocit, že by ich posudzoval a odsudzoval, alebo že by ich nebral vážne.

4. Riešenie problémov

Toto je ďalšia zo spoločných manažérskych zručností, ktorá je na pozícii HR manažéra komplikovaná navyše tým, že väčšina jeho problémov je “ľudská” – teda že potrebuje hľadať východiská a riešenia, ktoré sú nielen zaujímavé pre podnik, ale aj ľudsky únosné – alebo aspoň obhájiteľné.

Veľmi často bude potrebovať riešiť problémy ako nedostatočný alebo znížený rozpočet a súčasne rastúca potreba zaškolenia a tréningov, motivovanie pracovníkov pri obmedzených zdrojoch či riadenie výkonnosti spôsobom, ktorý nielen pozdvihne výkonnosť, ale navyše bude pre ľudí motivujúci a vťahujúci. Ďalšia takáto oblasť je vybudenie ľudskej kreativity a motivovanie pracovníkov k inováciám, pre ktoré potrebuje navrhnúť rozumný systém. Všetky tieto situácie majú obrovský dopad na celkový úspech podniku a vyžadujú si zručnosti v riešení problémov, kreativitu a inovatívnosť.

5. Riešenie konfliktov a zaobchádzanie s ťažkými pracovníkmi

HR manažér sa potýka s dvomi druhmi konfliktu. Prvý sú medziľudské konflikty ,edzi dvoma a viacerými zamestnancami; druhý sú širšie konflikty, napríklad medzi manažmentom a odbormi. Mimoriadne problematické pri konfliktoch – hlavne meziľudských – je to, že ide o šedú oblasť, v ktorej často nemožno povedať, čo je správne a čo je nesprávne, čo je biele a čo čierne. Mnohokrát majú do istej miery obe strany pravdu. Preto tu treba kreativitu pri hľadaní riešení, ktoré obe strany budú považovať za akceptovateľné.

6. Vyjednávanie, presviedčanie a ovplyvňovanie

Ako premostenie medzi podnikom a jeho osadenstvom má HR manažér mnoho komunikačných partnerov: manažérov, zamestnancov, odbory, úrady, dodávateľov, výbory, podielnikov či materskú firmu. Rokovanie so zamestnancami o ich osobných záležitostiach, vyjednávanie s odbormi o právach zamestnancov, s manažmentom o navýšení rozpočtu, s manažérmi iných útvarov o aktivitách spojených s pracovníkmi a o ich požiadavkách na HR úsek sú len časť situácií, kde je potrebné byť zdatným vyjednávačom. Tak to vyzerá, ako keby vyjednávanie patrilo ku každodenným činnostiam HR manažéra. Preto potrebuje byť zručný v presviedčaní a v ovplyvňovaní iných, inak nebude vyzerať na svojej pozícii dostatočne dôveryhodne.

7. Manažment zmeny, procesy zlepšovania a inovácie

Všetky tieto záležitosti patria do pôsobnosti HR manažéra – ak už priamo neiniciuje ich spustenie, tak aspoň potrebuje mať svoju “debničku s nástrojmi” vybavenú tak, aby na každú potrebnú situáciu mal hneď niekoľko nástrojov – aby si mal vrcholový manažment z čoho vyberať.

Celá HR agenda je agenda zmien a prebieha za ustavičných zmien: ľudia prichádzajú a odchádzajú, zákony a pravidlá sa menia, trh práce sa mení, konkurencia na trhu talentov sa mení. A ako spúšťač zodpovedá za iniciovanie reorganizácií a   reštrukturalizácie a podieľa sa na zavádzaní nových systémov a prípadných zmenách počtu zamestnancov. A všetky tieto zmeny majú dopad na ľudí v podniku.

Okrem toho, že sa od HR manažéra očakáva, že siahne do svojej “debničky s nástrojmi” a vytiahne vyhovujúci model a nasadí do, potrebuje byť v procesoch zmeny ešte aj oporou pre manažment i osadenstvo podniku a potrebuje urobiť opatrenia na minimalizáciu negatívnych dopadov tak na ľudí, ako aj na podnik. Preto má obrovskú úlohu pri správnom a rozumnom formulovaní správ o zmenách tak, aby nepoškodili motiváciu a zaangažovanosť pracovníkov.

Navyše potrebuje mať dokonale zvládnutý proces navigácie podniku cez zmeny: ako zmenu naplánovať, vyštartovať a sústavne zlepšovať, ako ju propagovať, podporovať a vyhodnocovať.

8. Zručnosť rozvíjať ľudí

Rozumný manažér vie, že najlepší spôsob, ako vybudovať vysokovýkonný tím, je nájsť si tých správnych ľudí a rozvinúť ich na zanietených, sebestačných profesionálov, ktorí radi preberajú zodpovednosť za svoju prácu.

A zasa má HR manažér v tejto oblasti dvojakú úlohu. Na jednej strane je manažér, ktorý si k sebe hľadá vhodných ľudí, dáva im úlohy, ktoré ich rozvíjajú, stará sa o ich rast a motivuje ich. Na druhej strane presne túto istú vec učí ostatných manažérov a dáva im k dispozícii potrebné nástroje, prípadne ich pre nich vytvára.

Preto potrebuje vedieť odhadovať talenty a schopnosti ľudí, ale aj to, ktoré ich stránky sú rozvíjateľné a akými spôsobmi, ako pre rozvoj ľudí nadchnúť a ako zabezpečiť, aby rozvojové opatrenia nielen prinášali úžitok, ale aby zabezpečili aj konkurencieschopnosť podniku.

9. Excelentné HR poznatky

Oblasť HR je veľmi široká – HR manažér má v svojej agende veci od miezd a administratívy, evidencie dochádzky, náboru, prepúšťania, práceneschopnosti a zdravotnej starostlivosti, cez hodnotiace systémy, rozvoj organizácie, rozvoj pracovníkov, podnikovú kultúru, riadenie výkonnosti, plánovanie následníctva a kariéry, manažment talentov, kompenzácie a benefity a mnoho iných.

10. Znalosť biznisu a strategická orientácia

Ako premostenie medzi pracovníkmi a podnikom potrebuje mať HR manažér dostatočné poznanie biznisu, v ktorom sa podnik pohybuje, aby vedel predvídať dopady návrhov, s ktorými prichádza. Potrebuje poznať lokálnu ekonomiku, globálne trendy a trh práce. Je extrémne dôležité, aby bol pre svojho generálneho riaditeľa oporou a “spolupodnikateľom”, teda aby nečakal na príkazy, ale prichádzal s nápadmi a návrhmi, ktoré by sa zúročili v budúcnosti a podporovali by výkonnosť podniku v danom prostredí.

A presne z týchto istých dôvodov potrebuje mať aj strategické myslenie a rozhľad a dobré analytické schopnosti a kritické myslenie.

V októbri 2019 začína nový ročník akreditovaného kurzu

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov,

ktorý pokrýva väčšinu zo spomínaných kompetencií a prináša potrebné mentálne modely, nástroje a praktické skúsenosti.

Prihláste sa, ešte je čas!

 4,261 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.