Vodcovské zručnosti

Charakter podporený silným hodnotovým systémom predstavuje základ osobnosti lídra, ktorý je podobne ako talentový profil zdrojom jeho jedinečnosti. Zatiaľ čo každý líder potrebuje zvládnuť tie isté zručnosti, ktoré sú kriticky dôležité pre jeho úspech, spôsob, ako k získavaniu a trénovaniu týchto zručností pristupuje, je ďalšou príležitosťou na to, aby dal priestor rozvíjaniu svojej jedinečnosti.

jednom z predchádzajúcich článkov som písal o tom, ako môžu jednotlivé talenty podporiť naplnenie hlavného poslania lídra a ako môže líder využiť svoje talenty na naplnenie najdôležitejších potrieb nasledovníkov. V tomto článku sa budem venovať tým zručnostiam, ktoré potrebuje zvládnuť každý líder nezávisle od toho, aké je jeho hlavné poslanie. Poznanie svojho talentového profilu umožňuje lídrovi rozvíjať potrebné vodcovské zručnosti takým spôsobom, ktorý mu je vlastný. Uvedomenie si svojich vrodených talentov je zárukou toho, že proces nadobúdania a trénovania týchto zručností sa urýchli, pričom takýto prístup vytvorí priestor na to, aby bol líder autentický. Priznám sa, že pri písaní tohto článku ma prekvapilo, ako veľa talentov umožňuje uchopiť rozvíjanie jednotlivých líderských zručností tým najrozmanitejším spôsobom. To ma len utvrdilo v tom, že najdôležitejšia téma, s ktorou by sa mal každý budúci líder začať zaoberať, je sebapoznanie. A pre tých, ktorí už lídri sú, je táto potreba ešte urgentnejšia.

Téma vodcovstva je predmetom záujmu mnohých autorov, a preto aj definovanie najdôležitejších vodcovských zručností nie je jednoznačné. Koľko autorov sa spýtate, toľko rôznych odpovedí dostanete. Ak by sa vám teda zdalo, že môj[1] zoznam najdôležitejších líderských zručností nie je kompletný, máte určite pravdu. Na druhej strane, Marshall Goldsmith sa v svoje knihe What Got You Here Won’t Get You There (Čo ťa priviedlo sem ťa nedovedie tam) sústreďuje na to, čo by dobrí lídri robiť nemali. To je možno námet na ďalší článok.

Poďme sa teda pozrieť na môj výber a odporúčania, ako možno využiť niektoré talenty na rozvíjanie týchto zručností. Vzhľadom na jedinečnosť každého človeka, ale i kvôli často povrchnému vnímaniu použitých pojmov, využijem túto tému aj na to, aby som trochu bližšie definoval, čo si pod jednotlivými zručnosťami treba predstaviť. Aby som podporil sebavedomie čo najviac ľudí, pre každú líderskú zručnosť uvádzam talenty z každej domény, t. j. ako veci robíme (E – Executing), ako ovplyvňujeme iných (I-Influencing), ako budujeme vzťahy (RB – Relationship Building) a ako rozmýšľame (ST – Strategic Thinking).

1. Kritické myslenie a rozhodovanie

Týmto témam som sa venoval v článku Myslím, teda som v čísle 85. Kritické myslenie pozostáva z pochopenia predpokladov a východísk, vyhodnotenia dát a argumentov a z formulovania záverov. Rozhodovanie je jedna z tých zručností, ktoré líder využíva najčastejšie. Tie najlepšie rozhodnutia by mali zvážiť nielen rácio, ale i hlas srdca a inštinkt, t. j. mali by rešpektovať hodnoty lídra i celej organizácie. Zvládnutie rozhodovacej zručnosti je extrémne dôležité pri podnikaní rozumných rizík. Tieto zručnosti logicky najlepšie podporia všetky talenty z domény ST, ale vyzdvihol by som najmä talenty Analytický a Súvislosti. Z ostatných domén môžu byť o. i. prínosné talenty Organizátor, Rozvážnosť, Viera, Zodpovednosť (E), Komunikácia, Maximalista (I) a Prepojenosť, Harmónia, Jedinečnosť (RB). Až využitie všetkých disponibilných talentov umožní lídrom zvládnuť tieto zručnosti tak, aby obsiahli všetky aspekty riešených problémov a výziev.

2. Strategické myslenie

Ako už vieme, Strategický talent nie je jediný postačujúci a už vôbec nevyhnutný talent na to, aby líder vedel robiť dobré strategické rozhodnutia. V tom najjednoduchšom ponímaní môžeme povedať, že strategické myslenie sa opiera o komplexnú znalosť odvetvia, v ktorom líder pôsobí a v schopnosti strategicky myslieť a konať. Podobne ako u zručností v bode 1, aj tu sa ponúkajú ako vhodné všetky talenty z domény ST. Keďže na tvorbu strategických plánov majú lídri dostatok času, intuitívnu schopnosť Strategického talentu netreba vnímať ako kriticky dôležitú. Trochu odvážne by som si dovolil navrhnúť, že najvhodnejšie talenty pre strategické myslenie nájdeme v iných doménach. Sú to talenty Organizátor, Rozvážnosť, Sústredenosť, Zodpovednosť (E), Komunikácia, Súťaživosť, Maximalista, Sebavedomie, Výnimočnosť (I) a Prispôsobivosť, Harmónia, Jedinečnosť (RB). Z domény ST by som vyzdvihol talenty Futurista a Predstavivosť.

3. Emocionálne vodcovstvo

Keďže v dobe technologického pokroku a globalizácie sa čoraz viac procesov štandardizuje, konkurenčná výhoda ľudského faktoru je čoraz dôležitejšia. Ak chce líder túto konkurenčnú výhodu optimálne využiť, jednou z kľúčových zručností je emocionálna inteligencia (EQ). Pre nedostatok priestoru spomeniem iba bloky, z ktorých EQ pozostáva:

 • Sebauvedomenie
 • Ovládanie vlastných pocitov
 • Vnímavosť k emóciám iných
 • Schopnosť vytvárať dobré medziľudské vzťahy.

Talenty, ktoré podporia rozvoj EQ, sú napr. Viera, Rozvážnosť, Sústredenie (E), Komunikácia (I), všetky talenty RB, Súvislosti, Intelektuálnosť a Študent (ST).

4. Komunikačné zručnosti

Tým lídrom, ktorí neoplývajú vrodeným talentom Komunikácia (patrím medzi nich aj ja) určite pomôže zadefinovať, čo si treba pod komunikačnými zručnosťami lídra predstaviť. Líder potrebuje komunikáciu na to, aby:

 • Mohol budovať úprimné a trvácne vzťahy.
 • Jasne komunikovať.
 • Aktívne počúvať.
 • Dávať efektívnu spätnú väzbu.
 • Konštruktívne riešiť konflikty.
 • Ovplyvňovať iných.

Ak máte k dispozícii talenty Sústredenosť (E) a Študent (ST), je to prvý krok k tomu, aby ste tieto zručnosti mohli zlepšiť aspoň na takú úroveň, aby vám nedostatok talentu nepodrážal nohy. Z ostatných talentov by som ešte spomenul talenty Viera, Rozvážnosť a Zodpovednosť (E), Velenie, Sebavedomie (I), Empatia, Pozitívnosť (RB), Futurista a Strategický (ST). A ešte jedna skúsenosť – mne veľmi pomohol kouč, ktorý sa na komunikáciu špecializuje.

5. Vedenie talentov

Vedenie talentov zahŕňa:

 • Výber ľudí s potrebným talentom a starostlivosť o ich zapracovanie do tímu.
 • Monitorovanie angažovanosti.
 • Budovanie vzťahov, ktoré podporujú vysokú výkonnosť a koučing.
 • Poskytovanie spätnej väzby a oceňovanie výkonnosti.

Užitočné talenty pre rozvoj tejto zručnosti budú Viera, Organizátor, Konzistentnosť (E), Aktivátor, Komunikácia, Maximalista, Podmanivosť (I), všetky talenty RB a Predstavivosť spolu s Strategickým talentom (ST).

6. Vedenie tímov

O vedení tímov existuje množstvo kníh, pre mňa je však srdcovkou koučovanie tímov podľa metódy Team Coaching International, ktorá podporuje výkonnosť tímov prostredníctvom 7 faktorov ovplyvňujúcich produktivitu tímu a 7 faktorov ovplyvňujúcich pozitívnu energiu tímu. Samotný fakt, že líder musí ovplyvňovať spolu 14 faktorov, ktoré vplývajú na výkonnosť tímu hovorí o tom, že k slovu sa dostane všetkých 34 talentov. Naozaj si netrúfnem povedať, ktoré talenty sú pri vedení tímov najužitočnejšie. Budú to tie, ktoré pomôžu zlepšiť to, čo v konkrétnom tíme najviac škrípe? Alebo tie, ktoré sú zodpovedné za to, čo v tíme funguje dobre? Odpoveď sa ponúka sama – asi ich bude veľa, ak nie všetky.

7. Vedenie zmeny

Na vedenie zmeny možno použiť viaceré modely, za všetky spomeniem 8 krokov podľa J. Kottera a McKinsey model 4 stavebných blokov zmeny. Za najdôležitejšie úlohy lídra v procese zmeny považujem vytvorenie pocitu naliehavosti potreby zmeny a komunikáciu novej vízie (8 krokov) a byť vzorom zmeneného spôsobu rozmýšľania a správania sa (4 bloky).

O tom, ako na zmeny využiť talenty z domény I som písal podrobne v čísle 86. Z ostatných domén spoľahlivo poslúžia aj všetky talenty z domény E, pričom paradoxne najsilnejšiu podporu zmeny možno očakávať od ľudí s talentom Konzistentnosť. Nevyhnutným predpokladom je však profesionálne zvládnuť vyššie uvedené kroky zmeny, za ktoré má líder najväčšiu zodpovednosť. Veľmi platnými členmi pilotných tímov zmeny budú ľudia s talentom Prispôsobivosť a Pozitívnosť (RB). Strategický talent, Futurista a Predstavivosť sú moji odporúčaní agenti zmeny z domény ST.

8. Ťah na bránku (dosahovanie výsledkov)

Najväčšou zodpovednosťou lídra je nepochybne zodpovednosť za výsledky. Dobrou správou je, že dlhodobo dobré výsledky sú vždy výsledkom spokojných zamestnancov. Keď líder zvládne všetky vyššie spomenuté zručnosti, dobré výsledky sú takmer nevyhnutné. Predsa len však neuškodí spomenúť to, na čo by sa mal líder pri dosahovaní výsledkov zamerať. Mám rád túto jednoduchú definíciu, ktorú som pred mnohými rokmi čítal od Petra Benkoviča.

 • Jasná formulácia cieľov
 • Permanentná podpora ich plnenia
 • Primeraná spätná väzba

Dosahovanie výsledkov privíta logicky podporu všetkých talentov domény E, ale platí tu podobné tvrdenie, ako som použil v bode 6, t. j. že na rozvoj tejto zručnosti sa dajú využiť všetky talenty. Najlepšie to vystihujú definície talentu a silnej stránky.

 • Talent predstavuje typické vzorce uvažovania, pocitov a chovania sa, ktoré sa dajú produktívne využiť.
 • Silná stránka je schopnosť podávať konzistentné výkony blízke perfektnosti počas vykonávania nejakej aktivity. Budovanie silnej stránky začína identifikovaním talentu.

V úvode tohto článku som spomenul, že „môj“ zoznam líderských zručností nie je kompletný. Záverom by som preto rád odcitoval Edgara Papkeho. Edgar je geniálnym „zjednodušovateľom“. Ako sám hovorí, v zložitosti žije jednoduchosť. Všetky diskutované zručnosti a aj tie, ktoré som tu nespomenul, možno podľa neho zhrnúť do troch očakávaní, ktoré dobrý líder musí úspešne zvládnuť:

 • Robiť zmeny.
 • Konfrontovať konflikty.[2]
 • Snažiť sa o sebapoznanie.

To posledné očakávanie ešte stále veľa lídrov nielenže podceňuje, ale mnohí ani netušia, že by sa o to mali snažiť. Tí lídri, ktorí to včas pochopili, sú predurčení na úspech.

V budúcom čísle sa pozrieme na to, ktoré talenty môžu podporiť to, aby sa líder nebál byť zraniteľný.

[1] Pri tvorbe „môjho“ zoznamu som čerpal z týchto zdrojov:
J. Mattone – Intelligent Leadership
E. Papke – The Elephant in the Boardroom

[2] Pod konfliktom sa rozumie rozdiel medzi stavom, ktorý chceme dosiahnuť a aktuálnym stavom.

Ivan Košalko

Ivan Košalko inšpiruje ľudí, rozvíja ich profesionálny potenciál a spolu s nimi nachádza ten najlepší spôsob, ako pracovať a žiť.

 1,967 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.