Všetky cesty vedú do Ríma

Je dobre si uvedomiť, že k cieľu naozaj vedie viacero ciest. Čitateľ zrejme uzná, že každý by si mal vybrať takú cestu, ktorá ho nielenže do cieľa dostane čo najproduktívnejšie, ale zároveň umožní, aby si tú cestu čo najviac užíval.

Paralela s Rímom sa mi zdá dobrým prirovnaním v dobe, keď sa mnoho ľudí snaží napodobňovať, resp. osvojovať si najlepšie praktiky iných ľudí, prípadne firiem. Nemyslím si že poznať najlepšie praktiky je zlé, ale odporúčam, aby neboli ničím viac ako pomyselnou štartovacou čiarou, prípadne orientačným bodom v úsilí nájsť tú správnu cestu pre seba. Keď budeme iba nasledovať najlepšie praktiky, nikdy sa neodlíšime od tých, ktorí ich zaviedli a iba podporíme komoditizáciu, ktorá zabíja kreativitu, tlačí na ceny a tým aj na udržanie pracovných miest, predovšetkým vo vyspelejších ekonomikách. Jednou z najlepších ciest, ako sa odlíšiť od konkurencie bolo, je a bude to, keď podporíme a využijeme jedinečnosť čo najviac zamestnancov, predovšetkým tých na manažérskych a kreatívnych pozíciách. Veľa firiem síce tvrdí, že ľudia sú ich najdôležitejším aktívom, ale málokto si uvedomuje dôležitosť rešpektovania a využitia jedinečnosti každého jedného človeka. Som presvedčený o tom, že jedinečnosť sa dnes dá najpresnejšie popísať assessmentom Clifton StrengthsFinder®, pričom podľa môjho názoru sa na talentoch patriacich do domény Executing, t.j. ako veci robíme, dá najľahšie pochopiť ľudská jedinečnosť. Je to preto, lebo naše skutky sú čitateľnejšie, ako napr. náš spôsob rozmýšľania, prípadne spôsoby, ako ovplyvňujeme iných a ako vytvárame vzťahy. Preto som si túto doménu vybral ako prvú na ceste za spoznávaním talentov tak, ako ich popisuje Tom Rath (StrengthsFinder 2.0). V tomto, ale i v ďalších článkoch budem používať preklady talentov tak, aby som čo najlepšie vystihol špecifický význam anglického názvu v danom kontexte. V dohľadnom čase by mal Gallup predstaviť českú verziu assessmentu, ktorá sa voľbou prekladu môže líšiť, za čo sa vopred ospravedlňujem.

Talent Pracant je najčastejšie sa vyskytujúcim talentom medzi piatimi najsilnejšími talentmi (ďalej iba Top 5) spomedzi ľudí, ktorí si urobili assessment Clifton StrengthsFinder®. Pozor, neznamená to, že je to najfrekventovanejší talent zo všetkých 34 talentov pre celú ľudskú populáciu, keďže tento assessment si robia predovšetkým ľudia, ktorí majú záujem o zvyšovanie svojej výkonnosti a osobný rast. Tento talent sa vyznačuje schopnosťou tvrdo pracovať a preukazovať veľkú výdrž. Takíto ľudia sa dobre cítia vtedy, keď majú veľa práce a môžu byť produktívni. Radi plnia úlohy. Úlohou manažéra ľudí s týmto talentom je nájsť im prácu, v ktorej budú vidieť zmysel, čím sa tento talent ešte znásobí, keďže bude podporený vnútornou motiváciou. Naopak, nezmyselnou prácou sa takýto talent ubíja. Mám klienta s týmto talentom, ktorý na otázku, aká práca ho baví najviac, odpovedal veľmi jasne – každá, ktorá má zmysel.

Talent Organizátor je šestnástym najčastejším talentom v Top 5. Ľudia s takým talentom vedia dobre organizovať aj komplexné procesy a činnosti, zvládajú dobre stres a sú flexibilní. Radi zisťujú, ako využiť všetky prostriedky a zdroje na dosiahnutie maximálnej produktivity a efektívnosti. Vedia vycítiť, ako dokážu rôzni ľudia najlepšie spolupracovať.

Žiaľ, talent Viera je až na dvadsiatom piatom mieste, čo sa týka frekvencie jeho výskytu v Top 5. Ľudia s týmto talentom majú pevne určené základné hodnoty (nemusia byť veriaci), na ktorých nič nemenia. Na týchto hodnotách potom budujú zmysel svojho života. Dovolím si tvrdiť, že nízka frekvencia výskytu tohto talentu v hornej polovici talentového profilu je jedným z dôvodov, prečo v mnohých oblastiach ľudského života chýba úcta a rešpekt k zákonu, pravidlám alebo k obyčajnej slušnosti. Myslím si, že aj tu možno hľadať odpoveď na to, prečo má mnoho firiem problém s tým, aby sa deklarované firemné hodnoty naozaj žili. Naopak, paradoxne sa nedostatok tohto talentu zneužíva na zmanipulovanie ľudí extrémistickými skupinami tak, aby uverili hocijakým bludom. A keďže každý talent sa dá aj zneužiť, nemôžeme vylúčiť ani to, že ľudia s takýmto talentom si jednoducho zvolia nesprávne hodnoty. To je pre spoločnosť to najnebezpečnejšie.

Talent Konzistentnosť je tesne pred talentom Viera na dvadsiatom štvrtom mieste frekvencie výskytu v Top 5. Konzistentní ľudia sú presvedčení, že s každým človekom treba zaobchádzať rovnako. Snažia sa vytvárať jasné pravidlá a následne ich dodržiavať. Pokiaľ sú tieto pravidlá korektné, veľmi dobre môžu poslúžiť ako alternatíva k talentu Viera. Naopak, problémom môže byť neschopnosť rešpektovať inakosť a jedinečnosť každého človeka. Je dobre, keď je takýto talent doplnený talentami, ktoré sú orientované na akceptovanie zmien alebo schopnosť adaptovať sa na rôzne podmienky.

Talent Rozvážnosť je tiež pomerne vzácny a nasleduje hneď za talentom Viera na dvadsiatom šiestom mieste. Ľudia s týmto talentom starostlivo zvážia a premyslia každú voľbu a rozhodnutie, pričom predvídajú možné prekážky na ceste k cieľu. Zatiaľ čo niekto môže považovať takýchto ľudí za pomalých a váhavých, je výhodou, ak máte v tíme takéhoto človeka, keď v hre ide o veľa a riziká sú veľké. Som toho názoru, že nedostatok tohto talentu prispieva i k povrchnosti a nezodpovednosti, s ktorou sa dnes často stretávame. To je ešte násobené balamutením ľudí vo virtuálnom svete.

Asi sa nebudete veľmi čudovať, keď zistíte, že talent Disciplinovanosť je v rebríčku frekvencie výskytu v Top 5 spomedzi talentov domény, ako veci robíme, na najnižšej, tridsiatej prvej priečke. Ľudia s takýmto talentom majú radi rutinu a zaužívané pravidlá. Ich svet sa riadi poriadkom, ktorý sami zaviedli. Majú radi, keď vedia veci plánovať a predvídať. Takíto ľudia vedia veľmi dobre riadiť obmedzené zdroje. Nedostatok tohto talentu je zrejme príčinou toho, že ľudia často nesplnia termíny, ktoré prisľúbia. Tu nájdeme aj odpoveď na to, prečo sa veľa novoročných predsavzatí skončí skôr, ako stihneme niečo pre ne podniknúť.

Ďalším skôr zriedkavým talentom s poradovým číslom dvadsaťosem je Sústredenosť. Ľudia s týmto talentom si vedia vybrať smer, dohliadať na jeho dodržanie a priebežne upravujú svoju činnosť tak, aby sa od úlohy neodchýlili. Najprv stanovia priority, potom konajú. Tento talent umožňuje filtrovať impulzy ku konaniu tak, aby sa neodklonili od najproduktívnejšej cesty k cieľu. Takíto ľudia pomáhajú tímu odolať rozptýleniu a sústrediť pozornosť členov tímu na stanovený cieľ.

Vyzerá to tak, že talenty na robenie sú dosť vzácne, až by si človek mohol myslieť, že ľudstvo je od prírody lenivé. Nuž, niečo pravdy na tom asi bude, ale nie je to zas až také zlé, keďže aj na druhom mieste po Pracantovi máme umiestnený talent z domény ako veci robíme, a to Zodpovednosť. Ľudia s týmto talentom skutočne berú svoje sľuby a záväzky vážne. Veľmi si cenia stabilné hodnoty, ako sú čestnosť a vernosť. Môžete sa na nich spoľahnúť, že vás nenechajú „v štichu“. Keď raz sľúbia niečo urobiť, aj keby to nebolo na ich vlastný popud, berú to ako vlastnú prioritu. Cítia sa veľmi previnilo, keď sa im nepodarí svoj sľub alebo záväzok splniť. Tento talent je zaujímavý aj tým , že je recipročný, t. j. zodpovedný človek očakáva aj od iných, že budú zodpovední.

Posledným talentom domény ako veci robíme, umiestneným na deviatej priečke, je Renovátor. Ľudia s týmto talentom sú obzvlášť zbehlí v riešení problémov. Vedia analyzovať symptómy, zistiť, v čom je problém a vyriešiť ho. Pustia sa s vervou aj do problémov, ktorých riešenie iní už dávno vzdali. Je veľmi praktické a ukľudňujúce mať v tíme človeka, ktorý je poruke, keď sa aktivujú Murphyho zákony.

Je dôležité si uvedomiť, že talenty nemusia fungovať presne podľa vyššie uvedených popisov, pretože sa navzájom ovplyvňujú a vytvárajú rôzne synergie. Jednou z dôležitých pridaných hodnôt, ktoré poskytuje kouč, je zistenie toho, ako tieto synergie fungujú, čo umožňuje ešte o čosi presnejšie popísať výnimočnosť každého človeka. Takéto synergie bežne spôsobujú to, že kombinácia dvoch talentov sa javí ako niektorý ďalší talent. Netreba teda klesať na duchu, keď vám v assessmente bude medzi najsilnejšími talentami niečo chýbať. Nakoniec, žiadny talent nie je lepší ako nejaký iný.

Na záver sa ešte zmienim o inom pohľade na to, ako možno segmentovať talenty. Je to optika tzv. talent deskriptora, ktorý naznačuje motiváciu talentu. V doméne Ako veci robíme nájdeme hneď tri typy deskriptorov. Najviac zastúpený je deskriptor Snaživosť, to znamená že takéto talenty vytvárajú motivačné silné stránky, ktoré generujú a sústreďujú energiu na dosiahnutie vysokého výkonu. Sem patria Pracant, Viera, Disciplína, Sústredenosť a Renovátor. Deskriptor Videnie predstavuje schopnosť vnímať, organizovať a spracovávať informácie spôsobom, ktorý umožňuje celoživotné učenie sa. Do tejto skupiny patria talenty Organizátor, Konzistentnosť, Rozvážnosť, ktoré takto zároveň tvoria určitý prekryv s talentami domény ako rozmýšľame. Táto doména je zároveň jediná, kde všetky talenty majú rovnaký deskriptor (Videnie). K zostávajúcemu talentu Zodpovednosť patrí deskriptor Vzťah. Talenty patriace k tomuto deskriptoru majú tendenciu vytvárať medziľudské spojenia, ktorých výsledkom sú hlboké, dôležité a pevné vzťahy. Tento spôsob segmentácie je užitočný, keď treba hľadať alternatívne spôsoby v plánoch osobného rozvoja alebo organizácie tímovej spolupráce pri absencii talentov v určitej doméne.

V budúcom čísle sa pozrieme bližšie na témy patriace do domény „Ako rozmýšľame“.

Ivan Košalko

Ivan Košalko inšpiruje ľudí, rozvíja ich profesionálny potenciál a spolu s nimi nachádza ten najlepší spôsob, ako pracovať a žiť.

 1,952 total views,  2 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.