Vzdelávanie v oblasti ľudských zdrojov, ktoré nestarne

Pracovníci HR úsekov sú extrémne dôležité pracovné pozície a od toho, ako sú nastavené a vnímané, záleží do veľkej miery úspech stratégie firmy. Môžu sa sami chápať ako administrátori a obslužný personál pre požiadavky vrcholového manažmentu, alebo sa môžu s vrcholovým manažmentom posadiť za jeden stôl a modelovať im ľudské súvislosti (a hlavne možnosti) manažérskych rozhodnutí. Nie je to veda – naučiť sa to môže každý… pokiaľ chce.

Nuž, a HR manažéri a špecialisti zjavne chcú. Koncom mája sme ukončili ďalší beh kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov – ak mi pamäť slúži, tak od štartu kurzu v roku 1996 už dvadsiaty tretí. Jeden rok sme kurz neštartovali, iný rok sme mali paralelne bežiace dva kurzy a jedenkrát sme to robili pre pracovníkov HR úsekov jednej veľkej firmy.

Priznám sa, my vo firme patríme k prívržencom “silného HR manažmentu” – vybudovať ľudí, ktorí poznajú podnikové súvislosti, chápu, nakoľko a ako ich utvára a spolunesie ľudský faktor a ako možno z toho ľudského kapitálu, ktorým firma disponuje, vyťažiť maximum v prospech tak podniku, ako aj pracovníkov. Tento prístup sme zabudovali už do prvej verzie nášho kurzu – vtedy sa ešte volal Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov. Neskôr, keď bolo treba predĺžiť akreditáciu kurzu na Ministerstve školstva, bolo treba upraviť aj názov kurzu. Rozhodli sme sa pre “rozvoj a riadenie” (nie len obvyklé “riadenie”), pretože to, na čo sa sústreďujeme, sú predovšetkým rozvojové nástroje a dosahovanie lepších výsledkov prostredníctvom rozvoja pracovníkov, hoci v poslednom čase zosilnene pribudlo aj to “riadenie” – a to v riadení výkonnosti ako našom ďalšom produkte.

11 vzdelávacích modulov

Kurz má od samého začiatku stabilnú modulárnu štruktúru. Tak, ako sa časom menili potreby prostredia, adaptovali sme aj obsah modulov, ale štruktúra zostávala po všetky tie roky viac-menej rovnaká: 11 tématicky riadených modulov, čas a priestor na vypracovanie záverečného podniku (najlepšie takého, ktorý sa bude hneď aj realizovať, nech z toho má niečo aj zamestnávateľ účastníkov) a potom prezentácia a “obhajoba” projektov. To slovo “obahjoba” je také zavádzajúce. V podstate ide o diskusie o tom, kto prečo volil aký prístup, s akými realizačnými ťažkosťami alebo úzkymi hrdlami počíta a čo bude robiť, ak by nastali. Presne tak, ako keby ste to prezentovali svojmu manažmentu. 🙂

Začíname obvykle tým, že pestujeme u účastníkov porozumenie pre široký podnikový kontext a miesto, ktoré v ňom práca s ľudskými zdrojmi napĺňa ako nástroj, nie ako názov funkcie, ktorú treba mať obsadenú, “lebo to lepšie firmy tak majú”. Celé prvé stretnutie orientujeme na podnikový úžitok: prečo potrebuje podnik ľudské zdroje a aké majú byť práve v tomto podniku? Ako ich môže využiť? Čo potrebuje, aby sa s nimi dialo, ak chce dosahovať svoje podnikové ciele? Akú funkciu v tomto celom má útvar HR? Ako základné východisko používame princípy Balanced Scorecard. Nie preto, že by to bol módny trend, ale preto, že nič netransportuje princíp úžitku lepšie aj do oblastí, ktoré nie sú až také merateľné.

Vo všetkých ostatných moduloch budujeme na tomto prístupe a z jeho pohľadu rozoberáme aj jednotlivé témy.

Účastníci zo širokého spektra podnikov

“Kurzu som sa rozhodla zúčastniť na základe odporúčaní od kolegyne z HR oblasti. Sama som si hľadala kurz, tak som dala na odporúčanie a dobré referencie.” Martina Polakovičová, ETI ELB s. r. o.

Takže  dobré meno kurzu k nám už doviedlo nejedného účastníka. 🙂 Neraz sa stáva, že ho absolvujú HR špecialisti, ktorí sa neskôr dostanú do pozície HR manažérov a pošlú nám do kurzu svojich pracovníkov. Takmer každý rok máme takto “poslaných” účastníkov. Tento tok to boli dve účastníčky – Miška Bednárová z Freudenberg Filtration Technologies a  Ivana Billá z Inžinierskych stavieb.

Michaela Bednárová, Freudenberg Filtration Technologies, s. r. o.: “Na kurz ma prihlásila moja HR manažérka Denisa Minďarová, ktorej kurz veľmi pomohol a chcela aj nám dať možnosť zúčastniť sa a rozšíriť si obzor, za čo som jej veľmi vďačná. Minulý rok sa kurzu zúčastnila moja kolegyňa, tento rok bol rad na mne.”

V tomto kurze sme mali účastníkov z oblasti výroby i služieb, zo štátnych podnikov, neziskových organizácií, výrobných podnikov i obchodných združení, takže vyslovene široké spektrum. To prispelo aj ku kvalite diskusií, pretože rôzne podniky majú rôzne podmienky a tak sa účastníci učia nielen od lektorov, ale aj od seba navzájom.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Formy vzdelávania

Kurz prebieha ako kombinácia seminárov, workshopov, praktických tréningov, tímových diskusií a samoštúdia v 11  pracovných stretnutiach.  Pri každom module dostávajú účastníci samostatný, uzavretý text – a na začiatok pekne široký šanón, do ktorého si tieto texty ukladajú. Takto v priebehu kurzu vzniká približne 400-stranový materiál k všetkým podstatným prvkom práce na HR úseku. Mnohé texty sú koncipované ako cvičenia, iné sú určené na “čítanie neskôr” – teda účastníci sa k nim môžu vrátiť aj po rokoch, keď začnú riešiť nejaké situácie, ktoré dovtedy do ich náplne práce nespadali, ale na ktoré ich kurz už vopred pripravil:

“Človek po absolvovaní získa “HR šlabikár”, ku ktorému sa môže vždy vrátiť a operatívne si bude vedieť poradiť, ako spraviť veci a nastaviť procesy lepšie.” Lucia Šimonová

Obľúbené témy

Tak, ako všetko ostatné, aj obľúbenosť niektorých tém sa časom mení. Boli roky, kedy sa účastníci nevedeli nabažiť kompetenčných modelov. Vtedy sme túto tému robili podrobnejšie a s viacerými cvičeniami a prípadovými štúdiami. Potom prišla doba typológií, výberu toho najvhodnejšieho pracovníka pre danú prácu a jeho zladenie s prostredím, v ktorom bude pôsobiť. Tu sme nasadili typológie MBTI a DISC, s ktorými pracujeme aj my, keď robievame pre klientov hodnotenie kandidátov. Pár rokov dozadu sa začal fokus posúvať smerom na výkonnosť, riadenie výkonnosti a najlepšiu možnú adaptáciu pracovníkov tak, aby viedla k plnej výkonnosti. To je momentálne aj najhlbšie preberaná téma a uhol pohľadu, ktorý je zapracovaný vo všetkých moduloch.

Ale nechajme hovoriť tohtoročných účastníkov, čo ich oslovilo najviac:

Michaela Bednárová: “Každá časť v kurze bola pre mňa v niečom nová, ale najviac ma zaujala pracovná komunikácia, personálne rozhovory a rozpoznávanie potenciálu u kandidátov. Sú to oblasti, s ktorými prichádzam do kontaktu dennodenne.”

Martina Tvrdá,  KINEX BEARINGS, a. s.:  “Som personálny špecialista, preto ma najviac oslovili témy ako kompetenčný model, rozpoznávanie potenciálu kandidáta a personálne rozhovory, kde som si na vlastnej koži vyskúšala, aké ťažké je niekedy mať rozhovor v istej situácii.”

Zdenka Slunská, MIRAKL, a. s.: “Mňa najviac oslovila profesionalita lektorov a popis reálnych situácií, ktoré sa stali, aj s vysvetlením, ako sa riešili. No a potom možnosť stretnúť sa s ľuďmi z rôznych firiem, zdieľanie skúseností, pohľad na best practices inde a uvedomenie si rôznorodosti HR problematiky.”

Barbora Mészárosová, Národná diaľničná spoločnosť, a. s.: “Najviac ma zaujala téma náboru zamestnancov a ktorým chybám sa pri ňom vyhnúť. Bolo to veľmi poučné zistenie…”

Lucia Šimonová: “Mňa zaujalo prepojenie teórie s praxou.”

Jana Lásková, LESY Slovenskej republiky, š. p.: “Najviac ma zaujali videopohovory uchádzačov o zamestnanie a ich rozbor.” (To bol okamih, kedy účastníci začali spontánne prichádzať so zážitkami s podivuhodnými kandidátmi z vlastnej praxe a rozobrali sme si, aké signály o sebe vysielali a ako dopadlo rozhodovanie. 🙂 Tieto diskusie na spontánne témy sú jedným z najvýraznejších prínosov kurzu, pretože sú absolútne pragmatické a napriek tomu umožňujú transport poznatkov, rozvíjanie zručnosti účastníkov a učenie sa od iných kolegov.)

Peter Gavalčin, OVB Allfinanz Slovensko a. s.: “Najviac ma zaujala samotná metóda vzdelávania: teoretický základ, workshop a človek mal hneď pocit, že na základe konkrétnej úlohy a práce v tíme porozumel téme. A s týmto vedomím som aj odchádzal.”

Ivana Billá, Inžinierske stavby, a. s.: “Pre mňa boli najzaujímavejšie postrehy od iných kolegov a ich prostredia, ako riešili v ich prostredí vybrané situácie.”

Takže ako vidno, niekoho zaujali konkrétne témy, iného spolupráca s kolegami z iných podnikov a vzájomná výmena skúseností, iných prosto celá atmosféra:

Natália Balážová, Slovenská legálna metrológia n. o.: „Hneď prvý deň kurzu ma príjemne potešila uvoľnená a priateľská atmosféra. Prístup lektorov bol ľudský a aj menej komunikatívny človek sa tak v pomerne krátkej dobe osmelil. Páčilo sa mi, že sme spolu hľadali riešenia problémov a diskutovali.“

Tak – a aký bol tento kurz?

Nechajme hovoriť znova tohtoročných absolventov:

Jana Lásková: “Kurz sa obsahovo zameral na všetky podstatné oblasti HR. Bol komplexný a s ostatnými účastníkmi sme mali možnosť porovnať prax v našich organizáciách. Vyzdvihujem aj pozitívnu atmosféru na kurze a profesionálny prístup lektorov.”

Martina Polakovičová: “Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Bol obohatený o skúsenosti lektorov a účastníkov. Dozvedela som sa veľa nových informácií, ktoré budem môcť v budúcnosti využiť. Zaujal ma pozitívny prístup lektorov a spôsob, akým prezentovali.”

Lucia Šimonová: “Kurz naozaj odporúčam každému, kto by sa rád rozvíjal v HR oblasti. Pre mňa je HR oblasť naozaj srdcovka a táto “HR akadémia” mi poskytla skutočne výborný obraz o tom, ako majú ideálne fungovať HR procesy v dobrej spoločnosti.”

Michaela Bednárová: “Som veľmi rada, že mi bolo umožnené zúčastniť sa tohto kurzu. Odnášam si so sebou množstvo poznatkov a skúseností. Ďakujem veľmi pekne aj lektorom, ktorí nám venovali čas a zdieľali s nami skúsenosti, ktoré v budúcnosti určite využijeme.”

Natália Balážová: „Kurz je skutočne z veľkej časti praktický. Spomínať naň budem len v dobrom.“

Barbora Mészárosová: „Kurz bol pre mňa veľkým prínosom, vďaka ktorému som sa pracovne posunula ďalej. Jednotlivé témy boli pútavé a aj vďaka tomu sa tento kurz radí medzi tie najlepšie, akých som sa zúčastnila.“

Ivana Billá: “Je to zaujímavá možnosť, ako získať prehľad o tom, čo všetko HR obnáša a ako sa dajú určité HR oblasti efektívne nastaviť alebo vyriešiť. Je to aj výborná príležitosť, ako nakuknúť do HR prostredia iných firiem a zdieľať svoje skúsenosti.”

Marcela Olšavská, Active life, s. r. o.: “Vzhľadom na množstvo podávaných informácií, praktických rád a veľmi prínosnú interaktivitu a aktívne zapojenie účastníkov počas celého priebehu hodnotím kurz ako vysoko kvalitne odvedenú prácu zo strany školiteľov. Páčila sa mi hlavne interaktivita a možnosť prinášať vlastné návrhy riešení a následne praktické postrehy školiteľov ohľadne ich zavádzania do praxe.”

Katarína Kruteková, KINEX BEARINGS, a. s.: „O tomto kurze som už vedela dlhšie a veľmi som sa ho chcela zúčastniť, pretože mám rada, keď vidím veci/projekty v širších súvislostiach. Kurz naplnil, dokonca predčil moje očakávania. Umožnil mi pochopiť princípy fungovania HR procesov vo firemnom kontexte.“

Peter Gavalčin: „Po ukončenom štúdiu psychológie som si chcel rozšíriť obzor v rámci rozvoja a riadenia zamestnancov. Hľadal som si relevantný kurz a práve ten váš ma zaujal svojím obsahom a referenciami. Vtedy som ani len netušil, že natoľko prevýši moje očakávania.“

Miroslava Vaculčiaková, Robert Bosch, s. r. o.: “Absolvovala som štúdium v úplne inej oblasti ako HR. Kurz ako celok hodnotím veľmi pozitívne, témy sú vybraté tak, že po jeho absolvovaní má každý HR špecialista alebo Business Partner dobrý základ na vykonávanie svojej práce. Veľmi som ocenila, že sme každú tému dopodrobna prebrali a zároveň sme mali s kolegami možnosť k danej problematike diskutovať, vymieňať si best practices aj zo zdanlivo nesúvisiacich odvetví. Nemali by sme inde možnosť sa stretnúť a takto diskutovať, navyše byť usmerňovaní v riešení konkrétnych problémov lektormi. Ivan a Hela naozaj kurzu dali pridanú hodnotu svojimi skúsenosťami a vedomosťami, ktoré s nami zdieľali.”

V októbri 2018 sa otvára nový beh kurzu – a prihlásiť sa možno už dnes Veď viete, ako sa hovorí: čím driev, tým liep. 😉 Skoré prihlásenie – výhodnejšia cena. Takže… tešíme sa na Vás!

Fotografie použité so súhlasom účastníkov.

Helena Reháková

Helena Reháková je šéfredaktorka časopisu Manažér, poradkyňa pre osobný a organizačný rozvoj, asesorka pri výberoch a hodnoteniach pracovníkov/kandidátov a autorka viacerých kníh. Vedie projekt sebarozvoja Rok pre seba a v oblasti dosahovania cieľov projekty Krok vpred a Ako si zhmotniť sen.

 8,758 total views,  6 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.